logo itpoint.cz

Výsledky řádné valné hromady Českého Telecomu

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu dividendy za rok 2003 z nerozděleného zisku minulých let ve výši 5,476 mld. Kč, schválila změnu stanov ve znění navrhovaném představenstvem, potvrdila volbou členství kooptovaných členů dozorčí rady (pana Petra Poláka a pana Martina Fassmanna a zvolila tři nové členy, a to paní Ivanu Krynesovou-Gage, a pány Jiřího Hurycha a Stanislava Bělehrádka) a schválila změnu pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, jejichž součástí se stal retenční a motivační systém odměňování, tzv. Kompenzační plán.

Letošní řádná valná hromada akcionářů společnosti Český Telecom a.s., se uskutečnila dne 24. června 2004 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 65,8% akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Nejvyšší správní orgán Českého Telecomu a.s., schválil řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2003 bez konsolidace podle českých účetních standardů a konsolidovanou účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) doporučené ke schválení dozorčí radou. Hospodářské výsledky společnosti byly auditovány firmou PricewaterhouseCoopers. Při přípravě konsolidovaných finančních výsledků byly výsledky dceřiné společnosti Eurotel Praha, spol.s.r.o. konsolidovány proporcionálně ve výši 51% za období leden – listopad 2003 a 100% za prosinec 2003.

Z účetní závěrky za rok 2003 vyplývá, že společnost vykázala konsolidovanou ztrátu ve výši 1,780 mld. Kč. Ztráta byla výsledkem jednorázového snížení hodnoty aktiv ve výši 9,9 mld. Kč, který však neměl vliv na výši hotovostních toků společnosti.

Čistá nekonsolidovaná ztráta společnosti za rok 2003 podle českých účetních standardů dosáhla výše 1,161 mld. Kč. Valná hromada odsouhlasila její úhradu z nerozděleného zisku minulých let.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu dividendy za rok 2003 z nerozděleného zisku minulých let ve výši 5,476 mld. Kč, tj. 17 Kč na akcii. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy byl určen 9. červenec 2004, dnem výplaty dividendy byl stanoven 20. říjen 2004. Výplata dividendy za rok 2003 přes vykázanou ztrátu zohledňuje nejen pozitivní finanční situaci společnosti, zejména významný objem volných hotovostních toků vytvořených Českým Telecomem a Eurotelem za rok 2003, kapacitu nerozdělených zisků minulých let, ale i očekávanou tvorbu hotovostních toků a obnovu tvorby konsolidovaného a nekonsolidovaného zisku v roce 2004.

Valná hromada schválila změnu stanov ve znění navrhovaném představenstvem. Změna stanov společnosti byla způsobena změnou právních předpisů, které nabyly účinnosti od počátku května tohoto roku. Dále se jednalo o úpravy a upřesnění kompetencí orgánů společnosti, především mezi dozorčí radou a představenstvem. Další změna se týkala předmětu podnikání společnosti, který se rozšířil o zřizování a provozování rozhlasových a televizních vysílačů.

Valná hromada potvrdila volbou členství kooptovaných členů dozorčí rady pana Petra Poláka a pana Martina Fassmanna a zvolila tři nové členy, a to paní Ivanu Krynesovou-Gage, a pány Jiřího Hurycha a Stanislava Bělehrádka. Tito noví členové nahradí v dozorčí radě pana Ondřeje Felixe, pana Adama Blechu a paní Hanu Doležalovou, kteří na výkon funkce člena dozorčí rady rezignovali a se souhlasem dozorčí rady své členství v tomto orgánu ukončí dnem konání této valné hromady.

Valná hromada schválila změnu pravidel pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, jejichž součástí se stal retenční a motivační systém odměňování, tzv. Kompenzační plán. Cílem tohoto plánu je motivovat vrcholové vedení k takovému jednání, které se v budoucnosti projeví pozitivními hospodářskými výsledky, zvýšenou efektivitou a narůstající konkurenceschopností, a které je zaměřeno na zvyšování hodnoty společnosti pro její akcionáře. Výše odměn podle tohoto plánu bude odrážet vývoj tržní hodnoty akcií Českého Telecomu.

Kompenzační plán neobsahuje realizaci odměn prostřednictvím nabývání akcií nebo opcí na akcie společnosti, ale pouze peněžité výplaty odměn, jejichž výše závisí na hodnotě zobchodovaných akcií společnosti za určité období před datem výplaty odměny. Odměny budou vyplaceny v osmi čtvrtletních výplatách v letech 2005 a 2006, nedojde-li do té doby ke změně akcionářské kontroly společnosti.

Valná hromada rovněž rozhodla o výši roční sumy odměn pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady a schválila uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s novými členy dozorčí rady, tj. těmi, kteří byli do tohoto orgánu zvoleni na této valné hromadě.

Stručné životopisy nových členů statutárních orgánů :

Český Telecom

Článek ze dne 25. června 2004 - pátek