logo itpoint.cz

Výsledky šetření o využívání ICT a elektronického obchodování v podnikatelském sektoru v roce 2002

Český statistický úřad zveřejnil výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování v podnikatelském sektoru v roce 2002. Výsledky přináší  statistického šetření o rozšíření a využívání vybraných informačních a komunikačních technologií a systémů mezi ekonomickými subjekty podnikatelského sektoru a jejich zaměstnanci v ČR.

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil výsledky šetření o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování v podnikatelském sektoru v roce 2002. Podle údajů ČSÚ předložená publikace přináší výsledky statistického šetření o rozšíření a využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) a systémů (osobní počítač, elektronická pošta, mobilní telefon, internet a další počítačově propojené sítě, webové stránky, elektronické obchodování, systém elektronické výměny dat a další firemní procesy související s elektronickým přenosem dat pomocí informačních a komunikačních technologií) mezi ekonomickými subjekty podnikatelského sektoru a jejich zaměstnanci v ČR. Šetření přineslo rovněž informace o uskutečněných nákupech a prodejích prostřednictvím sítí založených na internetových protokolech a ostatních počítačově propojených sítích, provozních nákladech a investičních výdajích na ICT.

Statistické šetření navázalo na Pilotní šetření o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronickém obchodování v podnikatelském sektoru a vycházelo rovněž z obdobného šetření probíhajícího v členských zemích Evropské unie (Community Enterprise survey on ICT usage 2002). Při sestavování dotazníku byly brány v úvahu jak požadavky Evropské komise, která koordinuje projekt eEurope+ tak i otázky modelového dotazníku OECD.

Základní soubor dotazovaných subjektů zahrnoval právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s 5 a více zaměstnanci podle stavu Registru ekonomických subjektů (RES)k 30.12. 2002.

Výběrový soubor zpravodajských jednotek, který byl odvozen ze základního souboru podle Registru ekonomických subjektů (RES) kombinací plošného (zpravodajské jednotky s 1 000 a více zaměstnanci) a stratifikovaného náhodného výběru, byl zvolen tak, aby umožnil dopočítat hodnoty zjištěných ukazatelů pro následující skupiny ekonomických subjektů :

Dotazník byl rozdělen do několika částí podle charakteru sledovaných ukazatelů :

  1. základní informace o ICT
  2. internet
  3. webové stránky
  4. elektronické obchodování přes internet
  5. elektronické obchodování přes ostatní počítačové sítě
  6. bariery elektronického obchodování
  7. náklady na ICT technologie
  8. zaměstnanost a školení ve vztahu k ICT

Dotazník byl vytvořen ve dvou mutacích. Pro velmi malé ekonomické subjekty podnikatelského sektoru s 5–9 zaměstnanci byla vytvořena zkrácená mutace dotazníku pouze se základním okruhem otázek. Proto otázky, které nebyly do zkrácené verze dotazníku zahrnuty, mohly být vyhodnoceny pouze pro ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci.

V rámci šetření prostřednictvím dotazníku ICT 5-01 bylo osloveno 8 734 zpravodajských jednotek, z nichž 6 289 bylo v letech 2001-2002 aktivních a odeslalo řádně vyplněný dotazník. Nesrovnalosti zjištěné při zpracování dotazníků byly odstraněny písemnými či telefonickými dotazy. Vzhledem k tomu, že v průběhu šetření byly s využitím administrativních zdrojů informací upřesňovány údaje v Registru ekonomických subjektů a některé ekonomické subjekty byly na jejich základě přeřazeny mimo cílový soubor, počet odpovědí použitelných pro dopočet se snížil na 5 832.

TECHNOLOGIE POUŽÍVANÉ EKONOMICKÝMI SUBJEKTY

Osobní počítač můžeme považovat za základní pracovní nástroj informační společnosti nezbytný pro využívání většiny moderních informačních technologií. Ekonomické subjekty střední a velké dnes již počítač takřka bez výjimky používají. Zmiňovanou výjimkou jsou společnosti, pro které činnosti standardně využívající počítač zajišťují spřízněné osoby nebo které k zajištění těchto činností využívají outsourcing.

Na konci roku 2002 vlastnilo necelých 60 300, což je 93,5 %, českých ekonomických subjektů podnikatelského sektoru přes 900 000 počítačů. Podíl přenosných počítačů činil necelých 22 %, podíl počítačů připojených k internetu byl přes 61 %.

Rozšíření internetu v českých ekonomických subjektech je poměrně vysoké. Na konci roku 2002 mělo internetové připojení necelých 82 % českých ekonomických subjektů s pěti a více zaměstnanci ve sledovaných odvětvích. Celkem se jednalo o cca 53 000 ekonomických subjektů. V porovnání s koncem roku 2001 jde o meziroční nárůst o 11 poměrně vysoký procentních bodů o 11%.U ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci činil podíl vysokorychlostního připojení (broadband) s rychlostí připojení k internetu 128 kbps a vyšší 13,9 %. Ekonomické subjekty postupně přecházejí na vyšší rychlost připojení.

Internet byl využíván zejména ke sledování trhu. Vysokou dynamiku růstu zaznamenalo využívání servisních služeb s nárůstem o 32 %. Vysoké procento využití bankovních a finančních služeb zřetelně dokládá, že vlastní elektronická platební transakce může být považována za relativně bezpečnou, pokud je protistrana důvěryhodná.

Ve vztahu k veřejné správě byl internet hojně využíván k získávání informací z oblasti legislativy, k získávání všeobecných informací, k přístupu do databází, získávání formulářů i ke komunikaci s veřejnou správou. Ostatní způsoby využití již nebyly příliš rozšířeny. Tato data jsou dostupná pouze pro ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci.

Intranet využívalo ke konci roku 2002 zhruba 12 800 ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci. Jejich počet se meziročně zvýšil o 24 %. Vyšší než průměrnou dynamiku dosáhly ekonomické subjekty s 5 – 9 a 10 - 49 zaměstnanci, tj. malé a velmi malé ekonomické subjekty.

Extranet využívalo ke konci roku 2002 zhruba necelých 5 000 ekonomických subjektů s 10 a více zaměstnanci. Meziroční zvýšení počtu uživatelů extranetu o 32 % je velmi vysoké.

Na konci roku 2002 mělo více než 48,8 % českých ekonomických subjektů s 5 a více zaměstnanci ve sledovaných odvětvích podnikatelského sektoru vlastní webové stránky. Jednalo se o 31 420 ekonomických subjektů. K vyššímu než průměrnému nárůstu o 27 % došlo u ekonomických subjektů s méně než 50 zaměstnanci.

Počet ekonomických subjektů majících webovou stránku v cizojazyčné verzi dosáhl počtu 11,5 tisíce a jejich počet se meziročně zvýšil o cca 2 400. Nejvyšší nárůst byl opět zaznamenán u malých ekonomických subjektů s 5 – 49 zaměstnanci. Skutečnost, že nejvyšší procento těchto cizojazyčných stránek mají ekonomické subjekty poskytující ubytování, není překvapením.

Vlastní webové stránky v současné době slouží zejména k prezentaci a vyhledávání výrobků a služeb zákazníky. Dodávané digitální produkty mají patrně ve vyšší míře propagační charakter. Přestože se počet ekonomických subjektů s webovými stránkami umožňujícími bezpečné transakce (elektronické platby) dynamicky zvyšuje, stále zůstává na nízké úrovni. Na otázku odpovídaly ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci.

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ

V roce 2002 nakoupilo prostřednictvím internetu přibližně 12,5 tisíce ekonomických subjektů, tedy necelých 20 %. Došlo zde k meziročnímu nárůstu přibližně o 40 %. Prostřednictvím internetu prodalo své zboží, výrobky či služby přes 10,5 tisíce ekonomických subjektů a jejich počet se meziročně zvýšil přibližně o 42 %. Zajímavostí bylo vysoké procento ekonomických subjektů, které prodávaly přes internet, avšak prostřednictvím internetu nenakupovaly.

TECHNOLOGIE POUŽÍVANÉ ZAMĚSTNANCI

Ve sledovaných ekonomických subjektech pracovalo s počítačem 904 tisíc zaměstnanců, což činilo 35 % celkového počtu všech zaměstnanců. V meziročním srovnání se jejich počet zvýšil o více než 3 procentní body. Nejvyšší podíl zaměstnanců pracujících s počítačem byl dosažen v odvětví Finanční zprostředkování, ve kterém se jejich podíl meziročně skoro nezměnil a dosahoval hodnoty 93,5 %. S počítačem pracovalo více než 406 tisíc žen zaměstnankyň, což je více než 39 %. Mužů pracovalo s počítačem o 7 % méně. Extrém vykazovalo stavebnictví, kde pracovalo s počítačem necelých 16 % mužů a 60 % žen.

Počet zaměstnanců s přístupem pouze k elektronické poště meziročně vzrostl pouze nepatrně na hodnotu 166 tisíc zaměstnanců. Podíl zaměstnanců s přístupem na internet se zvýšil o více než 3 procentní body a dosáhl počtu 552 tisíc zaměstnanců.

Podíl specialistů ICT na celkovém počtu zaměstnanců v ekonomických subjektech s 10 a více zaměstnanci vzrostl o 0,24 procentního bodu na 3,26 %, což je přibližně 77 tisíc zaměstnanců, z nichž je 8,5 tisíce žen.

Další detaily naleznete ZDE.

ČSÚ

Článek ze dne 11. února 2004 - středa