logo itpoint.cz

Výzva zájemcům o digitální rozhlasové vysílání v kmitočtových pásmech do 30 MHz

Český telekomunikační úřad zájemce o tento druh vysílání o zodpovězení otázek souvisejících s touto problematikou - nejpozději do 30.9. 2004.

V návaznosti na oznámení uveřejněné v částce 8/2004 Telekomunikačního věstníku ze dne 23.8. 2004 o rozhlasových pásmech do 30 MHz v souvislosti se současným rozvojem digitálního rozhlasového vysílání systémem DRM (Digital Radio Mondial) vyzývá Český telekomunikační úřad zájemce o tento druh vysílání o zodpovězení otázek souvisejících s touto problematikou.

Další podrobnější a doplňující informace k dané problematice lze nalézt například na :

Odpovědi zasílejte na adresu podatelna@ctu.cz nebo Český telekomunikační úřad, odbor správy kmitočtového spektra, přihrádka 02, 225 02 Praha 025 nejpozději do 30.9. 2004.

ČTÚ

Otázky zájemcům o rozhlasové vysílání v kmitočtových pásmech do 30 MHz (vysílání na základě licence)

 1. Specifikace systému vnitrostátního středovlnného (SV) rozhlasového vysílání :
  1.1 Máte zájem o provozování pouze AM vysílání ano/ne
  1.2 Máte zájem o provozování pouze DRM vysílání ano/ne
  1.3 Máte zájem o provozování souběžného AM a DRM vysílání ano/ne
  1.4 Máte zájem provozovat plně stereofonní DRM vysílání (v případě, že se v budoucnu podaří zajistit notifikaci kmitočtu sousedního rozhlasového kanálu, pravděpodobnost úspěchu je nepřímo úměrná výkonu vysílače) ano/ne
  1.5 Dáte přednost vysílání pseudo-stereo signálu před maximálním využití kvality mono signálu ano/ne

 2. Specifikace územního signálového pokrytí :
  2.1 Celoplošné pokrytí (vnitrostátní) ano/ne
  2.2 Neceloplošné pokrytí větší než rozsah kraje ČR ano/ne
  2.3 Regionální pokrytí v rozsahu krajů ČR ano/ne
  2.3.1 Jediným vysílačem ano/ne
  2.3.2 Sítí vysílačů ano/ne
  2.4 Místní pokrytí okresů ČR, měst, nebo obcí
  2.4.1 Jedním vysílačem ano/ne
  2.4.2 Sítí vysílačů ano/ne
  2.5 Vlastní specifikace . . . . . . . . . . . .
  2.6 Máte zájem o využití SV pro vysílání pouze do zahraničí ano/ne
  2.7 Máte zájem vysílat kombinované vnitrostátní i zahraniční vysílání ano/ne

 3. Specifikace výkonové úrovně vysílačů :
  3.1 Uvažujete využít vysílače velkého výkonu 150 kW a více ano/ne
  3.2 Uvažujete využít vysílače středního výkonu 10 - 60 kW ano/ne
  3.3 Uvažujete využít vysílače malého výkonu do 5 kW ano/ne
  3.4 Uvažujete využít vysílače výkonu do 1 kW, kategorie "low power" ano/ne
  3.5 Uvažujete využít kombinaci vysílačů více výše uvedených výkonových úrovní ano/ne
  3.6 V kladném případě prosím uveďte kombinaci výkonových kategorií uvažovaných vysílačů . . . . . . . . . . . .

 4. Specifikace časového rozsahu vysílání v SV kmitočtovém pásmu :
  4.1 Máte zájem pouze o SV kmitočty určené pro 24 hodinový provoz ano/ne
  4.2 Máte zájem pouze o tzv. denní kmitočty určené pro provoz pouze v době zpravidla 4 - 17 UTC (koordinovaný světový čas) ano/ne
  4.3 Máte zájem o oba typy kmitočtů ano/ne

 5. Specifikace předpokládaných vysílačů z hlediska jejich realizovatelnosti :
  5.1 Předpokládáte použít některý existující SV vysílač a nebo vysílače ano/ne
  5.2 Předpokládáte použít nově vybudovaný vysílač na místech existující notifikované pozice ano/ne
  5.3 Předpokládáte použít nově vybudovaný vysílač na místech nově notifikované pozice ano/ne
  5.4 Předpokládáte použít kombinaci obou výše uvedených alternativ ano/ne
  5.5 Máte zájem o využití dlouhovlnného kmitočtu 270 kHz, bude-li uvolněn ano/ne

 6. Vysílání na krátkých vlnách (KV) :
  6.1 Máte zájem o domácí vysílání na krátkých vlnách
  6.1.1 Systém AM ano/ne
  6.1.2 Systém DRM ano/ne
  6.1.3 AM i DRM ano/ne
  6.2 Pro domácí vysílání mám zájem o kombinaci využití KV se SV nebo DV ano/ne
  6.3 Máte zájem o zahraniční vysílání na krátkých vlnách
  6.3.1 Systém AM ano/ne
  6.3.2 Systém DRM ano/ne
  6.3.3 AM i DRM ano/ne

 7. Termínový požadavek na zahájení předpokládaného vysílání :
  7.1 Co nejdříve AM
  7.1.1 SV, DV ano/ne
  7.1.2 KV ano/ne
  7.2 Co nejdříve DRM
  7.2.1 SV, DV ano/ne
  7.2.2 KV ano/ne
  7.3 Co nejdříve AM i DRM)
  7.3.1 SV, DV ano/ne
  7.3.2 KV ano/ne
  7.4 DRM až bude k dispozici dostatek přijímačů ano/ne
  7.5 Jiná specifikace termínu zahájení provozu . . . . . . . . . . . .

 8. Identifikace respondenta :
  8.1 Jméno / název . . . . . . . . . . . .
  8.2 Respondent je současným držitelem licence RRTV k provozování rozhlasového vysílání ano/ne
  8.3 Respondent je registrován RRTV jako provozovatel převzatého vysílání ano/ne
  8.4 Respondent je současným držitelem licence k poskytování telekomunikační služby šíření rozhlasového a televizního signálu prostřednictvím zemských vysílačů (GL-33/S/2001) ano/ne
  8.5 Respondent je současným držitelem licence k poskytování telekomunikačních služeb přenosu rozhlasových a televizních signálů prostřednictvím družicového spojení GL-35/S/2001 ano/ne
  8.6 Respondent je současným držitelem licence ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení ano/ne
  8.7 Kontaktní adresa, případně také telefonní číslo nebo E-mailová adresa . . . . . . . . . . . .
  8.8 Jméno a podpis respondenta . . . . . . . . . . . .

Pokud v odpovědi nebude u některé otázky označena žádná varianta bude otázka vyhodnocena tak, že na typu odpovědi nezáleží. Pokud odpověď budete chtít vyjádřit podrobněji rozveďte ji, prosím, stejně jako v případě odpovědí na otázky jiného typu než ano/ne, do přílohy dotazníku.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Článek ze dne 24. srpna 2004 - úterý