logo itpoint.cz

České Radiokomunikace svolají mimořádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti České radiokomunikace a.s. obdrželo žádost společnosti Bivideon BV, akcionáře majícího 94,18 % všech akcií ČRa o svolání mimořádné valné hromady ČRa. Představenstvo projednalo uvedenou žádost a v souladu s požadavky zákona rozhodlo o svolání mimořádné valné hromady, která se bude konat dne 31. ledna 2005.

Představenstvo společnosti České radiokomunikace a.s. obdrželo žádost společnosti Bivideon BV, akcionáře majícího 94,18 % všech akcií ČRa o svolání mimořádné valné hromady ČRa.

Představenstvo projednalo uvedenou žádost a v souladu s požadavky zákona rozhodlo o svolání mimořádné valné hromady, která se bude konat dne 31. ledna 2005 ve 12.00 hod. v Poděbradech, Na Zálesí 530 .

Oficiální oznámení o konání valné hromady bude uveřejněno v souladu se zákonem a stanovami v deníku Hospodářské noviny. V žádosti Bivideon navrhl následující pořad jednání mimořádné valné hromady :

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Rozhodnutí o změně stanov – přijetí usnesení o zrušení rozhodnutí přijatého k bodu 5 pořadu jednání na mimořádné valné hromadě Společnosti dne 15. října 2004, jež se týká změny čl. 6 stanov, na jehož základě má s účinností od 1. února 2005 dojít ke změně podoby akcií Společnosti ze zaknihované na listinnou.
  4. Ukončení.

Pokud se jedná o bod 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady, změna se týká článku 6 Stanov Společnosti, jenž bude znít takto :

"Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4 odst. 1 je rozvržen na 30.900.070 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100,- Kč na jednu akcii. Akcie znějí na majitele a jsou vydány v zaknihované podobě."

České radiokomunikace

Článek ze dne 14. ledna 2005 - pátek