logo itpoint.cz

Čtyři mínus pro ČR za zavádění evropského práva

Po dlouhém čekání konečně Poslanecká sněmovna přijala zákon o elektronických komunikacích. Nyní, když byl zveřejněn sněmovní tisk je možné vidět změny přijaté Poslaneckou sněmovnou oproti původnímu návrhu v úplném kontextu. Pozornost odborné veřejnosti je soustředěna zejména na problematiku digitálního vysílání, přenositelnosti mobilních čísel, úhradu univerzální služby a odposlechů. Přesto je zde oblast úpravy, která bude mít reálný dopad na veřejnost a která je jen na okraji pozornosti těch, kteří teoretizují o globálních koncepcích elektronických komunikacích.

Po dlouhém čekání konečně Poslanecká sněmovna přijala zákon o elektronických komunikacích. Nyní, když byl zveřejněn sněmovní tisk je možné vidět změny přijaté Poslaneckou sněmovnou oproti původnímu návrhu v úplném kontextu. Pozornost odborné veřejnosti je soustředěna zejména na problematiku digitálního vysílání, přenositelnosti mobilních čísel, úhradu univerzální služby a odposlechů. Přesto je zde oblast úpravy, která bude mít reálný dopad na veřejnost a která je jen na okraji pozornosti těch, kteří teoretizují o globálních koncepcích elektronických komunikacích. Touto oblastí je regulace telekomunikačního trhu, která bude mít přímý dopad na jeho liberalizaci, a tedy i na ceny služeb pro koncové uživatele.

Technicky by regulace měla vypadat tak, že Český telekomunikační úřad provede analýzy trhů, určí operátora s významným podílem na trhu a uloží mu, změní, nebo odejme nějaké zákonem předvídané povinnosti. Tak měla regulace vypadat podle návrhu zákona o elektronických komunikacích, jak ho předložila vláda. Stejně by měla regulace vypadat i podle evropského práva, závazného i pro Českou republiku. Tato poměrně složitá procedura ukládání a odnímání povinností operátorům s významným podílem není bezúčelná. Právě jen na základě důkladné analýzy trhu lze zjistit, zda na daném úseku trhu skutečně funguje hospodářská soutěž nebo zda je třeba ji podpořit regulačními opatřeními.

Bohužel v tomto znění Poslanecká sněmovna zákon o elektronických komunikacích neschválila. Prostřednictvím Hospodářského výboru byl vznesen návrh, který narušuje rovnováhu mezi ukládáním a odnímáním povinností operátorům s významným postavením na trhu. Nadále se sice předpokládá, že ukládat povinnosti bude možné pouze na základě podrobných analýz trhů (tedy pokud trh nebude konkurenční, k jeho nápravě dojde až po složitých a zdlouhavých procedurách), ale odnímat povinnosti bude Český telekomunikační úřad povinen, v rozporu s evropským právem, kdykoliv když zjistí, že pominul důvod k jejich uložení (tedy pokud bude trh třeba jen krátkodobě vykazovat známky fungující konkurence, bude okamžitě regulace zbaven). V případě, že by se ukázalo, že důvod k uložení pominul pouze dočasně nebo že Český telekomunikační úřad jednal pouze na základě zkreslených informací, bude možné obnovit regulaci úseku trhu opět až po provedení další pravidelné analýzy. Jaký by byl dopad takovéto situace je jasné. Dominantní operátoři bez předepsaných cen a uložených povinností by mohli nastavit cenu a nevýhodné podmínky pro zákazníky i pro konkurenční operátory, kteří využívají jejich infrastrukturu, aby ještě víc posílili své postavení na trhu. Přitom však celá Evropa usiluje o převedení monopolních trhů na trhy liberalizované, protože jen na trhu s fungující konkurencí je cena stlačována a kvalita zvyšována ve prospěch uživatelů.

Obdobné přehlédnutí předvedla Poslanecká sněmovna i v případě vytýčení přechodného období pro cenovou regulaci. Evropské právo sice směřuje k odstranění regulace, ale jasně též konstatuje, že tam, kde není účinná hospodářská soutěž, musí mít národní regulátor možnost regulovat. To musí bezpochyby zahrnovat i nepřetržitou možnost cenové regulace při přechodu státu na nové regulační předpisy. Zákon o elektronických komunikacích ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou konstruuje přechodné období z na sebe navazujících lhůt pro analýzy trhů,a termínů, během nichž je možno uplatňovat současnou cenovou regulaci, případně po kterou je platná cenová regulace dle přechodného režimu. Na papíře celý systém do sebe zapadá, ale v případě, že nebude dodržena lhůta pro analýzy trhu, vše se rozpadne jako domeček z karet. Pokud Český telekomunikační úřad do devíti měsíců nestihne provést analýzy trhu nebo nestihne-li to alespoň do dvanácti měsíců (což je doba během níž může vydávat rozhodnutí o ceně bez analýz trhu), pomine jeho oprávnění vykonávat cenovou regulaci dle přechodného režimu dřív, než ji bude moci vykonávat podle režimu nového. Spolu s tím také přestanou platit veškeré akty cenové regulace dle starého režimu a trh elektronických komunikací bude na blíže neurčitelnou dobu neregulovatelný. Některé oblasti nebudou cenově regulovány vůbec a v některých bude cenová regulace zamrazena i přes to, že se situace v oblasti elektronických komunikací může výrazně měnit. Co by to znamenalo pro české telekomunikace je nasnadě - cesta k obnovení monopolu dominantního operátora spojená se všemi dopady pro uživatele, jaké monopolní poskytování služeb přináší.

Proč byl přijaty takové nesystémové kroky v jasném rozporu s evropským právem? Proč byla regulace pro přechodné období nastavena tak, že i laikovi je zřejmé, že nastanou problémy s jejím výkonem, a tudíž dojde k dalšímu rozporu s evropským právem? Za tím vším je možné tušit lobby dominantního operátora spojené s velkou rychlostí projednávání a možná tedy i nedostatečnou pozornost věnovanou pozměňovacím návrhům mimo hlavní okruhy politického zájmu.

Ať byla tato úprava přijata z jakéhokoli důvodu, vážně ohrožuje budoucnost liberalizace trhu elektronických komunikací a z ní přímo plynoucí parametry služeb pro uživatele v České republice. To jistě neunikne orgánům Evropské unie, až budou hodnotit, jak se podařilo zavést evropské požadavky do práva České republiky. Známku, kterou nám pak udělí za tak základní nedostatky, není těžké předvídat.

Zástupci uživatelů internetu ČR, o.s.

Článek ze dne 6. ledna 2005 - čtvrtek