logo itpoint.cz

e-Podání prostřednictvím Portálu veřejné správy

V roce 2006 vzniknou elektronická individuální konta pojištěnců (IKP). Díky nim budou moci obyvatelé České republiky na jakémkoliv pracovišti ČSSZ zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení. IKP navíc usnadní komunikaci se zahraničními nositeli důchodového pojištění, a to pomocí moderních informačních a komunikačních technologií.

V roce 2006 vzniknou elektronická individuální konta pojištěnců (IKP). Díky nim budou moci obyvatelé České republiky na jakémkoliv pracovišti ČSSZ zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení. IKP navíc usnadní komunikaci se zahraničními nositeli důchodového pojištění, a to pomocí moderních informačních a komunikačních technologií.

Individuální konta pojištěnců

Základní informace

V roce 2006 vzniknou elektronická individuální konta pojištěnců (IKP). Díky nim budou moci obyvatelé České republiky na jakémkoliv pracovišti ČSSZ zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení. IKP navíc usnadní komunikaci se zahraničními nositeli důchodového pojištění, a to pomocí moderních informačních a komunikačních technologií.

Podmínky pro vznik IKP

Zásadní a historickou změnou, která umožní vznik IKP a jejich průběžnou roční aktualizaci, byl v roce 2004 přechod na tzv. roční evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Zaměstnavatelé, kteří ELDP povinně vedou za své zaměstnance, je musí od 1. 1. 2004 povinně uzavírat na konci každého kalendářního roku a zasílat je ČSSZ a současně kopii vydávat zaměstnanci. Záznamy na ELDP jsou rozhodující pro stanovení nároku a výše důchodu.

Nezbytným předpokladem pro vznik IKP jsou také informace o pojištěncích v digitální podobě. Už od roku 2001 proto ČSSZ převádí nárokové podklady svých klientů (evidenční listy důchodového pojištění aj.) do elektronické podoby, tzn. digitalizuje je. V první fázi se jednalo o údaje o pojištěncích z ústředního archivu ČSSZ. V archivu bylo uloženo několik desítek milionů materiálů, a to od roku 1936, kdy vznikl. Jedná se o zřejmě největší archiv nárokových podkladů ve střední Evropě.

Nyní se digitalizují aktuálně docházející materiály (informace o pojištěncích). V roce 2004 pracovníci ČSSZ vytvořili celkem 5,5 milionů datových vět. V datovém skladu ČSSZ tak bylo ke konci loňského roku uloženo víc než 72 milionů dokumentů.

Evidenční listy důchodového pojištění

Termín zasílání

Lhůty, do kdy musí organizace ČSSZ zaslat roční ELDP, přesně stanovuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Poslední termín, do kdy organizace zapisuje do ELDP údaje za kalendářní rok, je 30. duben (po účetní uzávěrce – uzávěrce mzdových listů) a do 8 dnů poté je organizace povinna předložit ELDP ČSSZ. Tzn., že právě v dubnu ČSSZ očekává nejvíc podání ELDP.

Způsob zasílání

ELDP mohou organizace České správě sociálního pojištění zasílat elektronicky. ČSSZ tento způsob podání preferuje.

ČSSZ definovala datovou větu, což zjednodušeně řečeno lze chápat jako požadovaný výstup programu, který lze implementovat do mzdových programů organizací. Struktura datové věty je volně dostupná na webu ČSSZ - http://www.cssz.cz/tiskopisy/ELDP_2004/evidencni_listy_2004.asp.

V současné době v České republice existuje něco přes tisíc výrobců mzdových softwarů. Datová věta pro ELDP je proto univerzální a lze ji vytvořit jako standardní výstup. Aby organizace (Česká správa sociálního zabezpečení nyní eviduje cca. 30 000 velkých organizací, tedy nad 25 zaměstnanců a zhruba 200 000 malých) mohly ELDP podávat elektronicky, stačí se jen domluvit s výrobcem mzdového programu, aby do něj datovou větu zakomponoval. Počet firem, jejichž programy umožňují elektronické předávání dat do České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím Portálu veřejné správy, neustále narůstá, jejich seznam lze nalézt ZDE.

e - Podání : příprava a praxe

V roce 2005 ČSSZ počítá s přijetím celkem 4,5 milionů ELDP za loňský rok, a to jak formou elektronickou, tak na tiskopisech. ČSSZ přitom jednoznačně preferuje e – Podání, zejména pak prostřednictvím Portálu veřejné správy. ELDP lze elektronicky podávat také na paměťových médiích - diskety, CD.

V první etapě ČSSZ spolu s MI ČR zprovoznila testovací Portál veřejné správy, který slouží tvůrcům mzdových systémů k otestování elektronických přenosů.

V druhé etapě se ČSSZ zaměřila na registrování pověřených pracovníků k elektronickým přenosům na OSSZ/PSSZ a vydávání podpisových klíčů. K 22. 4. 2005 bylo zaregistrováno 22 540 organizací, z toho 13 875 organizací nad 25 zaměstnanců, 8 665 tzv. malých organizací (do 25 zaměstnanců) a 424 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Celkem bylo zaregistrováno 15 544 pověřených pracovníků, z toho 462 s elektronickým podpisem (EP), ostatní využívají podpisový klíč ČSSZ (více informací o EP a podpisovém klíči níže). Kdyby všechny organizace registrované pro e - Podání takto ELDP podaly, nahradí to 2,1 milionů tiskopisů. Tzn., že by víc než 48 procent očekávaných ELDP bylo podáno elektronicky. Je třeba říci, že počet organizací registrovaných na e – Podání ELDP každým dnem roste.

Třetí a čtvrtá etapa je už ve znamení samotných podání od organizací a s tím spojeného odsouhlasení elektronické formy předávání ELDP. Přes PVS se k 22. 4. 2005 podařilo realizovat už 36 452 podání. Většinu z nich ČSSZ přijala.

Jedno e - Podání zpravidla obsahuje víc evidenčních listů důchodového pojištění. Elektronicky podaných ELDP tak bylo ke konci letošního března 129 029 a vzhledem k zákonem stanovenému termínu pro podání ELDP jich nyní výrazně přibývá: 13. dubna 2005 ČSSZ evidovala celkem 241 157 elektronicky podaných ELDP a 22. dubna 2005 jich bylo už 617 552.

Kvalifikovaný certifikát

Pro poslání elektronického ELDP a ověření totožnosti odesílatele, je třeba mít způsob, jak ověřit skutečnou identitu organizace. Nejlepší variantou je použít kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) - je univerzální a je možné s ním komunikovat s kýmkoliv.

Podpisový klíč ČSSZ

ČSSZ rovněž poskytuje organizacím zdarma na přechodnou dobu tzv. podpisový klíč ČSSZ. Ten slouží pouze pro komunikaci s ČSSZ a na požádání ho organizaci vydává místně příslušná OSSZ (PSSZ). Žadatel o podpisový klíč si s sebou na OSSZ (PSSZ) musí vzít:

V případě, že je elektronické podání učiněno bez zaručeného elektronického podpisu, (v případě podpisového klíče ČSSZ) je klient povinen podle správního řádu doplnit podání do 3 dnů tiskopisem „Doplnění podání“.

Školení pro organizace

Pracovníci České správy sociálního zabezpečení také školí organizace k tomu, jak ELDP elektronicky podávat, a to individuálně i na větších akcích. Zřejmě největší akce byla jednodenní konference „Tvorba aplikací pro transakční část Portálu veřejné správy“, kterou ČSSZ pod záštitou Ministerstva informatiky uspořádala 23. 6. 2004 v Mladé Boleslavi. Akce byla určena pro tvůrce aplikací, zejména ekonomických a mzdových systémů. Konaly se ale desítky menších školení pro organizace ve všech místech České republiky. Proto, aby organizace pochopily výhody e – Podání a začaly tyto moderní způsoby komunikace co nejvíce používat.

Budoucnost

Automatizace ČSSZ elektronickým podáváním ročních ELDP nekončí. Od 1. července 2005 začíná Česká správa sociálního zabezpečení od organizací přebírat datové soubory přihlášek a odhlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění. Opět se jedná o novou agendu s četností 1,5 milionů dokladů ročně a opět je datová věta zveřejněna na webových stránkách ČSSZ.

MI ČR

Článek ze dne 27. dubna 2005 - středa