logo itpoint.cz

Ministerstvo informatiky vybaví školy připojením k internetu

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 792 ze dne 25.8.2004 bude od roku 2005 zajištěno připojení škol k internetu prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy. Toto připojení bude zajišťovat Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizací Projektu připojení škol k internetu v rámci SIPVZ, P III - Infrastruktura.

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 792 ze dne 25.8.2004 bude od roku 2005 zajištěno připojení škol k internetu prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy. Toto připojení bude zajišťovat Ministerstvo informatiky (MI ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) realizací Projektu připojení škol k internetu v rámci SIPVZ, P III - Infrastruktura.

Na základě vyjednávání MŠMT s Generálním dodavatelem došlo v druhé polovině roku 2004 na některých školách vybavených v rámci I. etapy SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání) k navýšení rychlosti připojení k internetu. Jednalo se o 1 810 škol, ve kterých použité technické řešení umožňovalo navýšení rychlosti připojení z 64kb/s na 128 kb/s až 512/128 kb/s. Navýšení proběhlo na náklady ČESKÉHO TELECOMU, a.s. K dalšímu navyšování rychlosti připojení škol k internetu dochází v těchto dnech. U všech škol vybavených v rámci I. etapy SIPVZ připojených prostřednictvím technologie ADSL bude rychlost připojení nastavena na 512/128 kb/s. Tj. téměř 900 škol tak již bude mít parametry připojení nově vznikající služby intranetu veřejné správy. Také tuto fázi realizace zastřešil Český Telecom a.s.

Od března 2005 budou školy vybavené v rámci I. etapy SIPVZ (tzv. zelené školy) vyzvány k podpisu Žádosti o další zajištění připojení školy k internetu prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy. Jedná se o 3 620 školských zařízení.

MI ČR na základě Usnesení vlády ČR č. 792 ze dne 25.8.2004 zajistí ve spolupráci s MŠMT připojení škol k internetu po 31. 8. 2005. V současné době vzniká nový katalogový list, který definuje službu pro tato školská zařízení. Účelem takto definované služby je maximální zachování úrovně poskytované služby na úrovni stávajícího připojení. Konkrétně tam, kde je ze strany poskytovatele dostupná technologie ADSL, bude tato služba umožňovat připojení rychlostí od 512/128 kbit/s s dalšími možnosti navýšení. V lokalitách, kde nejsou zatím vytvořeny pro zřízení této služby technické podmínky, bude školským zařízením ponecháno stávající připojení, které po zpřístupnění technologie ADSL bude bezplatně převedeno nejpozději do 3 měsíců na již zmíněnou rychlost 512/128 kbit/s. Provoz a zřízení této přípojky bude opět financováno centrálně.

Český Telecom a.s. dále pracuje na rozvoji veřejné telekomunikační sítě tak, aby přístup k širokopásmovému připojení byl v budoucnu možný na celém území České republiky. Dostupnost širokopásmového připojení k Internetu v ČR se zvyšuje také díky poptávce související s realizací dalších projektů využívajících intranet veřejné správy, jako například Internetizace knihoven.

Školská zařízení nezahrnutá do I. etapy projektu (tzv. červené školy) mohou v současnosti požádat MŠMT o zajištění připojení k internetu. Připojení zajistí MIČR ve spolupráci s MŠMT prostřednictvím služby IP VPN varianty P1C. Tento produkt je součástí služeb komunikační infrastruktury veřejné správy. Konkrétně tato služba umožňuje tam kde jsou ze strany Poskytovatele vytvořeny technické podmínky pro zřízení služby P1C připojení rychlostí 512/128 kb/s s možností navýšení na 1 024/256 kb/s. Jedná se o připojení do zabezpečené privátní sítě, s agregačním poměrem 1:20, bez omezení přenosu dat a s centrálním řešením bezpečnosti.

V lokalitách, kde nejsou zatím vytvořeny pro zřízení této služby technické podmínky, je školským zařízením v souladu se zněním Dodatku č. 8 Rámcové smlouvy zřízen náhradní přístup s rychlostí připojení 64/64 kbit/s bez agregace a omezení přenosu dat, viz. katalogový list B.7.1. Navýšení na rychlost 512/128 kbit/s bude provedeno bezplatně nejpozději do 3 měsíců po technickém zpřístupnění služby v dané lokalitě. Připojení, včetně zřízení je financováno centrálně.

MI ČR

Článek ze dne 4. února 2005 - pátek