logo itpoint.cz

Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení v rámci NPPG

Ministerstvo informatiky v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje Národního programu počítačové gramotnosti v České republice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2005 na kurz "Občan, úředník a Portál veřejné správy". Podpora bude poskytnuta na zajištění výukových míst pro provozování minimálně dvouhodinových odborných kurzů nejvýše pro 20 osob, při kterých budou představeny jednotlivé části Portálu veřejné správy, jejich řešení, propojení a možnosti využití, s důrazem na praktické využití jednotlivých funkcionalit pro cílové skupiny - občan, úředník.

Ministerstvo informatiky v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje Národního programu počítačové gramotnosti v České republice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2005 na kurz "Občan, úředník a Portál veřejné správy".

Podpora bude poskytnuta na zajištění výukových míst pro provozování minimálně dvouhodinových odborných kurzů nejvýše pro 20 osob, při kterých budou představeny jednotlivé části Portálu veřejné správy, jejich řešení, propojení a možnosti využití, s důrazem na praktické využití jednotlivých funkcionalit pro cílové skupiny - občan, úředník.

Cílem programu je podrobné seznámení uživatelů Portálu veřejné správy s jeho fungováním, vedoucí k lepší a rychlejší orientaci a snadnějšímu získávání požadovaných služeb a informací poskytovaných tímto Portálem. Předkládané projekty musí jednoznačně prokázat obeznámenost realizátora s možnostmi Portálu veřejné správy a znalost potřeb jeho uživatelů.

Podporou se rozumí dotace právnickým a fyzickým osobám.

Podpora bude poskytnuta ve výši 417 Kč na 1 účastníka kurzu. Pokud by se fyzická osoba účastnila kurzu opakovaně, podpora bude poskytnuta pouze jedenkrát. Realizace odborných kurzů je financována z více zdrojů - účastník uhradí žadateli částku 100 Kč.

Ministerstvo informatiky si vyhrazuje právo neposkytnout podporu žádnému žadateli nebo ji rozdělit mezi více žadatelů.

Podrobné znění výzvy a formulář žádosti o dotace :

Místo a termín a způsob podání žádosti o podporu

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do podatelny v sídle Ministerstva informatiky v Praze 3, Havelkova 2, a to prostřednictvím České pošty, s.p., kurýrní služby nebo osobně, tak aby byla žádost doručena do 20. dubna 2005 do 15.00 hod.

Žádosti o podporu je nutné podat v uzavřených obálkách s označením "NPPG - PVS" ve třech vyhotoveních , přičemž musí být zřetelně označen originál žádosti a kopie žádosti.

Základní náležitosti žádosti

MI ČR

Článek ze dne 24. března 2005 - čtvrtek