logo itpoint.cz

Neuspokojivá situace v oblasti konkurence na českém telekomunikačním trhu - služby pevných linek

Asociace pro spravedlivou konkurenci zajistila překlad analýzy Evropsko-českého fóra, která podává přesný a vyčerpávající přehled o negativním konkurenčním prostředí, které již nějaký čas panuje na českém telekomunikačním trhu. ECF důrazně doporučuje, aby nezávislé regulační orgány - ÚOHS i ČTÚ - zasáhly ve snaze zajistit skutečnou konkurenci na telekomunikačním trhu a následně ji chránily.

Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK) zajistila překlad analýzy ECF, která podává přesný a vyčerpávající přehled o negativním konkurenčním prostředí, které již nějaký čas panuje na českém telekomunikačním trhu.

Úvod

Evropští investoři a podnikatelské kruhy sdružené v Evropsko-českém fóru (ECF) vždy zdůrazňovali, že liberální, deregulovaný a tudíž účinně fungující telekomunikační trh má zásadní význam pro úspěšné fungování České republiky v rámci vnitřního trhu (EU s Internal Market) Evropské unie a pro dosažení cílů Lisabonské strategie. Je zjevné, že výše zmíněné předpoklady jsou zásadní zejména s ohledem na konečné uživatele telekomunikačních služeb. Navíc, Česká republika, jako nový členský stát Evropské unie, musí splňovat požadavky acquis EU.

ECF upozorňuje na to, že telekomunikační trh vyžaduje náležitý právní a institucionální rámec, tedy moderní právně- podnikatelské prostředí. Hlavní úlohu sehrávají nezávislé regulační orgány - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - i Český Telecom, státem vlastněný gigant v oblasti pevných linek (51,1% podíl Českého Telecomu, který je v rukou Fondu národního majetku, by měl být v nadcházejícím období privatizován).

Bohužel poté, co bylo dosaženo formální liberalizace a deregulace telekomunikačního trhu (telekomunikační zákon umožňuje spotřebitelům vybírat si operátora mezi alternativními operátory atd.), se zdá, že skutečně pozitivní vývoj v oblasti služeb pevných linek se zastavil. Neprůhledné počínání českých nezávislých regulačních úřadů (jak v případě ČTÚ, tak ÚOHS - nerozhodnuté spory, chronická nečinnost, nedostatečný dohled nad trhem) a často kontroverzní chování Českého Telecomu samotného (spojování minut na volání s měsíčním paušálem za pronájem linky - fiktivní technické problémy, nelegální či klamaváreklama) se staly obrovskou překážkou na cestě ke zlepšování trhu. ECF upozorňuje na to, že řada těchto nedostatků by mohla být považována za rozporný s českými zákony a legislativou Evropské unie.

Český Telecom zneužívá svého dominantního postavení a používá další podivné praktiky

Samotné dominantní postavení Českého Telecomu na trhu pevných telefonních linek není v rozporu s žádným ustanovením českých právních předpisů či práva Evropských společenství. Ovšem článek 82 Smlouvy Evropských společenství a článek 11 českého zákona o ochraně hospodářské soutěže výslovně zakazují zneužívání dominantního postavení. Je zcela nepochybné, že cílem deregulace trhu pevných telekomunikačních linek vždy bylo umožnit i jiným operátorům nabízet konkurenční služby (levnější domácí či mezistátní hovory, internetové služby atd.) na této jediné existující síti a zabránit tak držiteli monopolu zneužívat svého dominantního postavení.

I když současný telekomunikační zákon spotřebitelům podle českého práva umožňuje vybírat si operátora mezi alternativními operátory, v praxi je situace naprosto odlišná a vůbec neodráží cíle příslušného zákona. ECF se domnívá, že v některých tarifních sazbách Českého Telecomu je zakódován zřejmý cenový nátlak (price squeeze), který pak alternativním operátorům znemožňuje konkurenci. Svým protiprávním propojením stálého telefonního poplatku s volnými minutami volání Český Telecom ve skutečnosti porušuje pravidla hospodářské soutěže České republiky i EU.

Například porušení zákona lze spatřovat v paušálních balíčcích Českého Telecomu Home Standard a Telefon 70, které jsou nabízeny s mimořádným kreditem v hodnotě 86 či 35 Kč na volné minuty ve špičce i mimo špičku výměnou za částku pouhých 19 Kč zaplacenou ke stálému měsíčnímu telefonnímu poplatku. Alternativní operátoři nemohou těmto produktům Českého Telecomu konkurovat, protože mu musí sami platit propojovací poplatek za místní hovory (point-to-point calls). Výsledkem je okamžitá finanční ztráta alternativních operátorů, pokud se snaží poskytovat alespoň stejný rozsah služeb jako Český Telecom. Ztráta dosahuje výše 67 a 19 Kč na každého zákazníka. I další paušální balíčky Českého Telecomu - Telefon 120 a Telefon 240 - brání alternativním operátorům vytvářet zisk, zohlední-li se takové náklady, jako je přenos, účtování, marketing, péče o zákazníka, investice do sítí atd.

Navíc Český Telecom vytváří fiktivní technické problémy, o nichž tvrdí, že jsou důvodem zpožděné aktivace či skutečnosti, že jistí zákazníci nemohou využívat službu CPS nebo jiných operátorů. Český Telecom se též uchyluje k nelegální a klamavé reklamě. Pražský okresní soud dokonce vydal předběžné opatření zakazující takovou zavádějící reklamu.

ECF volá po dokončení liberalizace a deregulace v telekomunikačním sektoru i v praxi a po splnění všech závazků plynoucích ze společného regulačního rámce elektronických komunikací a služeb Evropských společenství.

Nečinnost českých nezávislých regulačních orgánů na telekomunikačním trhu

ECF je přesvědčeno o tom, že náležité fungování nezávislých regulačních orgánů - Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) - sehrává klíčovou úlohu v procesu liberalizace a deregulace tohoto sektoru.

V důsledku neschopnosti ÚOHS zabránit případům zjevného zneužívání dominantního postavení ze strany Českého Telecomu dochází k výraznému prodlužování sporů a k dodatečné ztrátě finančních prostředků i zákazníků alternativních operátorů. Srovnáme-li situaci v České republice se zahraničím, zjišťujeme, že národní regulační orgány v členských státech Evropské unie (např. v Rakousku v březnu 2004) téměř okamžitě zarazily postupy, jež byly ve skutečnosti podobné praktikám používaným Českým Telecomem.

ECF chce upozornit na skutečnost, že ÚOHS zahájil správní kroky proti Českému Telecomu ohledně nezákonného propojování služeb v prosinci 2003, tedy více než pět měsíců poté, co jeden z alternativních operátorů předal úřadu stížnost. V srpnu 2004 ÚOHS tento případ uzavřel bez konečného rozhodnutí a současně otevřel nový případ v souladu s právem Evropských společenství, konkrétně dle článku 82 Smlouvy Evropských společenství. Ve věci dalšího produktu Českého Telecomu - paušálního balíčku Home Standard - ÚOHS i přes zřejmý cenový nátlak (price squeeze) tvrdil, že i když by chování Českého Telecomu mohlo být klasifikováno jako porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad proti Českému Telecomu řízení nezahájí, neboť propojené cenové programy ČTÚ již dříve schválil.

ECF věří, že ČTÚ neplní svou úlohu nezávislého regulačního orgánu na trhu telekomunikací. Podle práva Evropských společenství by ČTÚ měl podporovat konkurenci a přispívat k rozvoji místního trhu. Těchto cílů nebylo dosud ani zdaleka dosaženo. Například ČTÚ neustále postupuje velice zdlouhavě v řešení existujících sporů a dokonce ani neodpověděl na žádosti týkající se diskriminačních cen, změn v dokumentu CPS atd., jež alternativní operátoři předložili v průběhu roku 2004. Je též důležité si uvědomit, že ČTÚ ani neschválil ani negativně nekomentoval žádný ze tří diskriminačních cenových programů (Telefon 70, 120 a 240), které Český Telecom zahájil v roce 2004.

ECF důrazně doporučuje, aby nezávislé regulační orgány - ÚOHS i ČTÚ - zasáhly ve snaze zajistit skutečnou konkurenci na telekomunikačním trhu a následně ji chránily.

Nový návrh zákona o elektronických komunikacích - nesprávný převod

ECF důrazně poukazuje na nutnost vyřešit ještě jeden klíčový problém týkající se zlepšení českého telekomunikačního trhu - totiž návrh zákona o elektronických komunikacích (768), který byl Senátem vrácen Poslanecké sněmovně dne 27. ledna 2005. Návrh reflektuje nový regulační rámec EU pro elektronické komunikace, který se skládá z jedné obecné směrnice a ze čtyř specifických směrnic.

Nicméně návrh zákona obsahuje závažné nedostatky,a to zejména v odstavci 128, který upravuje oprávnění ČTÚ odmítnout rozhodování ve sporu mezi zúčastněnými stranami. ECF se domnívá, že došlo k nesprávné transpozici tohoto ustanovení, konkrétně článku 20, odstavce 2 Rámcové směrnice 2002/21 a také právních zásad, na kterých je tato Směrnice vystavěna.

V rozporu s právem Evropských společenství dává návrh zákona ČTÚ v jistých specifických případech více pravomocí, než poskytuje sama Směrnice. Jedná se zejména o to, že Směrnice v členských státech EU předpokládá existenci alternativních mechanismů k řešení sporů; umožňuje tudíž národním regulačním orgánům odmítnout projednávání sporů. Ovšem ECF upozorňuje na to, že takové alternativní mechanismy v České republice vlastně v praxi neexistují, případně vůbec nefungují.

Navíc návrh zákona ne zcela respektuje cíl Směrnice, jímž je zavést časové lhůty pro rozhodování ve snaze výrazně zkrátit dobu projednávání sporů ze strany nezávislých regulátorů, v ČR tedy ČTÚ. ECF zdůrazňuje, že takový nesoulad se společným regulačním rámcem EU v oblasti elektronických komunikací a služeb by mohl vést k neodůvodněnému prodlužování při rozhodování sporů a dále by mohl omezit a deformovat konkurenční prostředí při poskytování služeb pevných telefonních linek.

ECF doporučuje, aby vláda sama či spolu s poslanci připravila a předložila pozměňovací návrh zákona o elektronických komunikacích (768) s cílem zajistit jeho náležitou implementaci.

Závěr

Pokud jde o poslední vývoj, zpráva Wima Koka o Lisabonské strategii výslovně tvrdí, že "regulační rámec elektronických komunikací přijatý v roce 2002 by měl být plně implementován a přísně dodržován k zajištění účinnější konkurence při snižování cen pro jednotlivé zákazníky i pro firemní klientelu. To vyžaduje těsnější spolupráci mezi Evropskou komisí a národními orgány dohlížejícími na dodržovaní zásad konkurence a národními regulačními orgány."

Existuje několik problémů, jež je nutno v oblasti pevných telefonních linek v České republice vyřešit. Jedná se o otázky, které jsou v rozporu s českými zákony a právem Evropské unie a jež omezují rozvoj služeb.

Evropsko-české fórum (ECF) je nanejvýš přesvědčeno, že nelze otálet. Česká vláda musí znovu podpořit proces zlepšování situace v tomto sektoru. ECF je ochotno pomoci a připraveno poskytnout konzultace ohledně všech sporných otázek zmíněných v tomto dokumentu s cílem vyvolat zájem o klíčovou diskusi ohledně nedostatků na českém trhu pevných telekomunikačních linek.

Martin Moravec & Jan Mraček - analytický tým ECF

Originál analýzy : Unsatisfactory Competitive Situation on the Czech Telecommunication Market (February 2005) / PDF

Evropsko-české fórum (ECF)

Asociace pro spravedlivou konkurenci

Článek ze dne 23. února 2005 - středa