logo itpoint.cz

Protest ČTÚ

V souvislosti se zveřejněním "Zápisu 2. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání konaného ve dnech 18. - 20. ledna 2005" zveřejňuje ČTÚ své stanovisko k bodu 2 tohoto zápisu označeného jako "Nařízené ústní jednání s předsedou ČTÚ". Dokument Rady obsahuje zkreslené, zavádějící informace a neodpovídá formě, předmětu a obsahu uskutečněného jednání.

V souvislosti se zveřejněním "Zápisu 2. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání konaného ve dnech 18. - 20. ledna 2005" zveřejňuje ČTÚ své stanovisko k bodu 2 tohoto zápisu označeného jako "Nařízené ústní jednání s předsedou ČTÚ".

Vážený pan 
Petr Pospíchal předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Krátká 10
Praha 10

Praha 22. února 2005
Č.j.: 8616/2005-606

Vážený pane předsedo,

v souvislosti se zveřejněním "Zápisu 2. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání konaného ve dnech 18. - 20. ledna 2005" na webových stránkách Vašeho úřadu vznáším tímto zásadní protest, a to proti bodu 2 tohoto zápisu označeném jako "Nařízené ústní jednání s předsedou ČTÚ". Tento dopis je reakcí na bez vědomí Českého telekomunikačního úřadu (dále jen "ČTÚ") publikovaný dokument, který obsahuje zkreslené, zavádějící informace a neodpovídá formě, předmětu a obsahu uskutečněného jednání.

V první řadě jsem nucen konstatovat, že dne 18. 1. 2005 jsem byl pouze telefonicky vyzván, zda bych se mohl dostavit na zasedání RRTV k diskusi ve věci digitálního vysílání.

Dále je třeba uvést, že s ČTÚ ani se mnou, jako jeho předsedou, nemůže RRTV "nařizovat ústní jednání", neboť nepodléháme její působnosti.

Vzájemné vztahy a působnost mezi našimi úřady vymezují příslušné zvláštní právní předpisy, resp. jejich konkrétní ustanovení. V případě ČTÚ se jedná zejména o § 64 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích"), v případě Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "RRTV") § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné právní normy chápou vztah mezi oběma institucemi, které jsou koncipovány jako nezávislé regulační orgány, jako rovný, založený na vzájemné spolupráci v rozsahu vymezených kompetencí. Nejde v žádném případě o vztah nadřízenosti a podřízenosti. Běžnou spolupráci lze také předpokládat i na základě správního řádu mezi správními úřady, zejména v případech podle § 32 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kdy je třeba pro rozhodování přesné a úplné zjištění skutečného stavu věci.

V této souvislosti je třeba konstatovat, že pojem "ústní jednání" je užíván jako jeden z institutů správního řízení, který má přispět především k řádnému zjištění skutečného stavu projednání věci, ze kterého pak má vycházet rozhodnutí ve věci samé. Podle § 21 správního řádu příslušný správní orgán ústní jednání nařídí a přizve k jeho konání účastníky řízení. Pokud se daného jednání mají účastnit i jiné osoby, má správní orgán možnost tyto předvolat podle § 41 správního řádu. O ústním jednání musí vždy správní úřad sepsat protokol, ve kterém by měly být podchyceny veškeré úkony a skutečnosti k nimž při tomto jednání došlo. V daném případě však nejen forma „pozvání“, ale ani další okolnosti mé přítomnosti na zasedání RRTV nenasvědčovaly tomu, že jsem účastníkem ústního jednání v rámci oficiálního správního řízení. Pokud by tomu tak skutečně bylo (s čímž však zásadně nesouhlasím), pak jsem byl zásadním a protizákonným způsobem krácen na svých právech.

Zveřejněný zápis, resp. uvedení jeho bodu 2, tak představuje zneužití výše uvedených postupů správního řádu. Bez jakékoli obsahové specifikace pak vyvolává zavádějící domněnku, že RRTV zahájila správní řízení přímo s ČTÚ, a to zejména v kontextu následných nařízených ústních jednání s Českou televizí, Českým rozhlasem a poskytovateli telekomunikačních služeb. Proti uvedenému postupu RRTV jsem nucen se tímto důrazně ohradit.

Vážený pane předsedo, domnívám se, že i přes určité odlišné chápaní vzájemných vztahů našich úřadů a rozdílné výklady právního ustanovení je nutné dodržovat platný právní řád, v jehož rámci především je nezbytné hledat řešení současného aktuálního úkolu, a to přechodu na digitální televizní vysílání v České republice a jeho další rozvoj, jakož i rozvoj digitálního vysílání "rozhlasového". Zvolený přístup RRTV však opět pouze negativně ovlivňuje vzájemné vztahy obou úřadů, a je v rozporu se základním požadavkem na vzájemnou koordinaci a spolupráci příslušných postupů ve věci přechodu na digitální vysílání. Protože zveřejnění zavádějících a klamných informací poškozuje ČTÚ i mě, jako jeho statutární orgán, žádám Vás důrazně o zjednání nápravy v tomto směru.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Zápis 2. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného ve dnech 18. – 20. ledna 2005 naleznete ZDE.

Článek ze dne 25. února 2005 - pátek