logo itpoint.cz

Stěžujte si v pravý čas

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních trzích. Za účelem řešení těchto problémů byl vytvořen rychlý a neformální systém, který má vyjasnit nedorozumění a podezření z porušení pravidel zadávání veřejných zakázek už v počáteční fázi zadávacího řízení. Tvoří jej síť úřadů pro veřejné zakázky ve 30 evropských zemích nazvaná Public Procurement Network (PPN), jejímž českým zástupcem je ÚOHS.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních trzích.

Celková hodnota práce, služeb a dodávek, jež jsou předmětem veřejných zakázek v členských státech EU, v současné době přesahuje 1 500 miliard euro ročně. Zadávací řízení jsou otevřena pro všechny podnikatele v EU. Firmy však mohou při účasti ve výběrovém řízení v zahraničí narazit na překážky. Mimo jiné to mohou být nezákonné požadavky v zadávací dokumentaci nebo může být zahraniční dodavatel jiným způsobem znevýhodňován oproti domácím dodavatelům, ať již záměrně či nikoli. Překážky mohou vzniknout i na základě prostého nedorozumění ve vztahu k zadávací dokumentaci, požadovaným formulářům nebo zvláštnostem v národní legislativě.

Dodavatelé, kteří se cítí být diskriminovaní, mohou podat stížnost formou žaloby u národního soudu nebo u jiného orgánu dohledu. Tento postup však může být velice zdlouhavý a nákladný. Navíc, i když se soud vysloví ve prospěch stěžovatele, je většinou již příliš pozdě na ovlivnění výsledku výběrového řízení, obzvláště když podnikatelé neradi vystupují proti jednání zadavatelů a zdráhají se požádat zodpovědné orgány o nařízení předběžného opatření.

Za účelem řešení těchto problémů byl vytvořen rychlý a neformální systém, který má vyjasnit nedorozumění a podezření z porušení pravidel zadávání veřejných zakázek už v počáteční fázi zadávacího řízení. Tvoří jej síť úřadů pro veřejné zakázky ve 30 evropských zemích nazvaná Public Procurement Network (PPN), jejímž českým zástupcem je ÚOHS. Členové této sítě odsouhlasili společná pravidla pro neformální nápravu podezření a nedostatků ještě předtím, než jsou podepsány smlouvy, čímž se šetří správní poplatky.

Pokud mají firmy pocit, že byly poškozeny nebo mohou být poškozeny při účasti v zahraničním zadávacím řízení měly by co nejdříve vstoupit do styku s národním kontaktním centrem PPN. Kontaktní centrum poté neformálně osloví svůj protějšek v příslušném cizím státě a ten pak vstoupí do kontaktu se zadavatelem, aby došlo k vyjasnění situace. Tímto způsobem by mělo dojít k vyřešení problému velice rychle, tj. v řádu dní. Systém počítá s tím, že zájemce o zakázku kontaktuje svého národního zástupce PPN hned, jakmile začne mít podezření z diskriminace.

Funkčnost systému lze demonstrovat na několika případech. Dánský dodavatel například odeslal nabídku na veřejnou zakázku na služby informačních technologií v jiné zemi a jako součást dokumentace pro hodnocení kvalifikace zaslal kompletní osvědčení o způsobilosti. Osvědčení odeslal v angličtině a dosvědčil, že zaplatil všechny daně a poplatky. Navzdory tomu však zahraniční zadavatel prohlásil, že dokumentace odvodu daní v Dánsku je nedostatečná. Tento doplňkový požadavek je nelegální a musí být zrušen.

Zásah PPN může rychle zabezpečit, že poškozeným dodavatelům není znemožněna účast ve výběrovém řízení za rovnocenných podmínek. Tento neformální systém byl pro tři roky s úspěchem zkoušen a má plnou podporu ze strany Evropské komise. Důležité je, že mechanismus PPN má být využit před uzavřením smlouvy. Podání stížnosti k zástupci PPN nemá žádný odkladný účinek na výběrové řízení nebo na lhůty pro podání návrhu na formální přezkoumání případu orgánem dohledu.

Služba PPN je bezplatná. Její zástupce jedná jménem dodavatele a kontaktuje orgán zodpovědný za veřejné zakázky v domovské zemi zadavatele. Tedy české firmy by se měly obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, který následně kontaktuje kompetentní orgán v domovské zemi zadavatele.

Jednání PPN je diskrétní, směřuje k vyjasnění nedorozumění a vyhýbá se tomu, aby se stěžovatel a zadavatel dostali do nepříjemných situací. PPN se především snaží vyjasnit postupy a jednání a pokud je to vhodné neformálně řešit porušení pravidel EU. Členové PPN se dohodli na jednoduchém souboru pravidel spolupráce. Prostředí je praktické a výkonné, levné, neformální a vyhýbá se byrokracii a mrhání časem. PPN se snaží zajistit, aby všem uchazečům bylo dovoleno soutěžit za rovnocenných podmínek. Tam, kde nedospěje k uspokojivým výsledkům, si mohou dodavatelé vybrat mezi podáním žaloby k soudu v příslušné zemi nebo předat případ přímo Evropské komisi.

Bližší informace získáte ZDE.

ÚOHS

Článek ze dne 27. června 2005 - pondělí