logo itpoint.cz

Ukončení připomínkového řízení k návrhu zákona o elektronických komunikacích

Český telekomunikační úřad oznamuje, že dne 8. 1. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") oznamuje, že dne 8. 1. 2005 bylo ve shodě s uveřejněným záměrem ukončeno připomínkové řízení se širokou veřejností ve věci následujících návrhů prováděcích předpisů k návrhu zákona o elektronických komunikacích (dále jen "ZoEK") :

- vyhláška dle § 16 odst. 7 ZoEK
- vyhláška dle § 16 odst. 8 ZoEK
- vyhláška dle § 17 odst. 4 ZoEK
- vyhláška dle § 26 odst. 5 ZoEK
- vyhláška dle § 64 odst. 13 ZoEK
- vyhláška dle § 80 odst. 6 ZoEK
- vyhláška dle § 113 odst. 9 ZoEK
- vyhláška dle § 126 odst. 3 ZoEK
- nařízení vlády k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 3 a § 37 odst. 2 ZoEK
- nařízení vlády k provedení § 27 odst. 5 a § 133 odst. 2 ZoEK

Úplná znění návrhů těchto předpisů se zapracováním změn vzešlých z připomínek uplatněných v rámci připomínkového řízení ve stanovené lhůtě jsou připojena níže, stejně jako tabulkový přehled jejich vypořádání.

Pro úplnost Úřad uvádí, že dne 11.1. 2005 předal ve znění, které je tímto uveřejňováno, k dalšímu řízení Ministerstvu informatiky návrhy nařízení vlády uvedené výše pod body 9 a 10 a dne 14.1. 2005 pak i návrhy vyhlášek uvedené pod body 1, 2, 4 a 6 až 8.

Návrhy vyhlášek výše uvedené pod body 3 a 5 nebyly Ministerstvu informatiky předány, neboť na základě pozměňovacích návrhů k ZoEK schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR došlo u těchto předpisů ke změně jejich formy, a to na opatření obecné povahy, které vydává Úřad.

I přes tuto skutečnost byly věcné připomínky uplatněné k návrhům těchto předpisů vypořádány a přijaté změny do textu promítnuty s tím, že Úřad hodlá při následném procesu vydávání příslušných opatření obecné povahy takto vytvořené návrhy dále použít.

Tímto však v žádném případě nebude dotčen zákonem stanovený proces k vydávání opatření obecné povahy podle § 124 ZoEK.

Úplná znění návrhů předpisů se zapracováním změn

ČTÚ

Článek ze dne 19. ledna 2005 - středa