logo itpoint.cz

Zástupci uživatelů internetu ČR upozorňují na nesoulad s direktivou EU

ZUI ČR považuje za potřebné upozornit na skutečnost, že při schvalování návrhu zákona v Poslanecké sněmovně došlo k několika jeho modifikacím, které způsobily že návrh již není v souladu s evropským rámcem, který má transponovat. ZUI ČR se obává, že tento nesoulad je velmi závažný a mohl by vést až k významnému zvýšení koncových cen pro uživatele služeb elektronických komunikací, pokud by došlo k cenové regulaci podle navrhovaného zákona.

Senát Parlamentu ČR
Valdštejnské nám. 17/4
118 01 Praha 1

Věc : Zásadní stanovisko k návrhu zákona o elektronických komunikacích.

Návrh zákona o elektronických komunikacích, který připravilo Ministerstvo informatiky ČR a který dne 17.12. 2004 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, transponuje do českého právního řádu nový evropský regulační rámec elektronických komunikací. Návrh zákona je projednáván v Senátu PČR.

ZUI ČR (Zástupci uživatelů Internetu ČR, sdružení) považuje za potřebné upozornit na skutečnost, že při schvalování návrhu zákona v Poslanecké sněmovně došlo k několika jeho modifikacím, které způsobily že návrh již není v souladu s evropským rámcem, který má transponovat. ZUI ČR se obává, že tento nesoulad je velmi závažný a mohl by vést až k významnému zvýšení koncových cen pro uživatele služeb elektronických komunikací, pokud by došlo k cenové regulaci podle navrhovaného zákona.

Důvodem je špatná transpozice požadavku tzv. přístupové směrnice (direktivy 2002/19/EC), která určuje základní principy stanovení regulovaných cen, u subjektů s významnou tržní silou (tzv. SMP subjekty).

Směrnice říká, že :

Poslanci však při tzv. třetím čtení přijali pozměňovací návrh, který zmíněný požadavek přístupové direktivy transponoval takto (paragraf 57, odstavec 3) :

Významný rozdíl je v tom, že evropská směrnice požaduje "přiměřenou míru návratnosti", hovoří o "adekvátně vynaloženém kapitálu", a její celková filosofie je založena na principu započítávání pouze účelně a efektivně vynaložených nákladů - nikoli všech nákladů, bez ohledu na jejich efektivnost, účelnost a přiměřenost. Do návrhu našeho zákona se ovšem dostala formulace, která již nehovoří o účelnosti, efektivnosti ani přiměřenosti investic a nákladů, a naopak ukládá Úřadu povinnost "zohlednit provedené investice" (tudíž nutně všechny). Stejně tak nehovoří o "přiměřené míře návratnosti", ale jen o "návratnosti" - a institut "přiměřenosti" naopak aplikuje na dobu návratnosti investic ("v přiměřeném časovém období").

Dosavadní praxe stanovování regulovaných cen v ČR, týkající se služeb pevných telefonních sítí, brala v úvahu pouze efektivně vynaložené náklady. Například u propojovacích poplatků byla opuštěna metoda tzv. plně alokovaných nákladů (FAC, Fully Allocated Costs), a byla nahrazena metodou LRIC (Long Run Incremental Costs), beroucí v úvahu náklady efektivně fungujícího operátora. Důsledkem bylo znatelné snížení propojovacích cen a následné snížení cen pro koncové uživatele.

Obáváme se, že pokud by se v České republice, v rozporu s novým regulačním rámcem, přestal brát ohled na efektivnost a účelnost vynaložených investic, regulované koncové ceny by se znovu zvýšily a příslušné služby by se pro uživatele staly hůře dostupné.

Za nesprávnou a nemístnou považujeme také další formulaci, která se do návrhu zákona dostala skrze přijatý pozměňovací návrh Hospodářského výboru (par. 56, odstavec 4) :

Všude jinde návrh, v souladu s výchozím evropským rámcem, požaduje nákladovou orientaci cen, kterou definuje jako cenu pokrývající efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk. Pouze zde, a již odlišně od evropského rámce, však hovoří o cenách, které by měly být "přinejmenším nákladové", a tedy nikoli menší, ale spíše vyšší. Mají tedy být regulované ceny stejné nebo vyšší než ceny neregulované? Jaký je potom smysl a cíl regulace ?

ZUI ČR je přesvědčena, že cílem regulace je ochrana nedostatečně konkurenčního trhu a koncových uživatelů před zneužíváním ze strany subjektů s významnou tržní silou. Uvedenou formulaci však lze interpretovat tak, že cílem regulace by měla být ochrana regulovaných subjektů před příliš nízkými cenami.

Výše uvedené stanovisko bylo odesláno i Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Ministerstvu informatiky ČR.

ZUI

Článek ze dne 17. ledna 2005 - pondělí