logo itpoint.cz

Změny vyplývající z novely zákona o poštovních službách

Dne 1. dubna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Na základě uvedené novely dochází k uvedenému datu k přechodu výkonu regulačních pravomocí v oblasti poštovních služeb z Ministerstva informatiky na Český telekomunikační úřad. Hlavním úkolem ČTÚ v oblasti poštovních služeb je zajištění všeobecné dostupnosti kvalitních poštovních služeb.

Dne 1. dubna 2005 nabyl účinnosti zákon č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Na základě uvedené novely dochází k uvedenému datu k přechodu výkonu regulačních pravomocí v oblasti poštovních služeb z Ministerstva informatiky na Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Hlavním úkolem ČTÚ v oblasti poštovních služeb je zajištění všeobecné dostupnosti kvalitních poštovních služeb. V rámci svým kompetencí stanoví, jaké služby musí držitel licence (Česká pošta) poskytovat, definuje jejich kvalitativní požadavky a pomáhá zákazníkům při řešení jejich sporů s Českou poštou.

Výše uvedená novela rovněž usnadňuje konkurenci České pošty vstup na trh poštovních služeb. Provozování poštovních služeb se na základě nařízení vlády č. 100/2005 Sb., stává volnou živností. Je tak zrušena dosavadní podmínka předchozího souhlasu Ministerstva informatiky. Podnikání na trhu poštovních služeb je však nadále omezeno rozsahem monopolu České pošty, který se vztahuje na poštovní zásilky obsahující písemnosti, jejichž hmotnost je nižší než 100 g nebo jejichž cena je nižší než 19 Kč.

V oblasti poštovních služeb zůstávají i nadále zachovány kompetence Ministerstva informatiky pokud jde o státní správu, legislativu, mezinárodní vztahy, vydávání poštovních známek, i jeho funkce zakladatele státního podniku Česká pošta.

V souladu s výše uvedeným rozdělením kompetencí je možno se s příslušnými dotazy a podněty elektronicky obracet na adresu posta@micr.cz, resp. podatelna@ctu.cz.

Úkolem poštovního regulačního úřadu je zajištění všeobecné dostupnosti kvalitních základních služeb. Základními službami se přitom rozumí nejdůležitější poštovní a zahraniční poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné.

Cílem regulace je :

  1. Stanovit jaké služby bude Česká pošta ve veřejném zájmu povinna poskytovat (jaké služby budou považovány za základní služby). ČTÚ také rozhoduje o podmínkách základních služeb, a to včetně kvalitativních parametrů.

  2. Dohlížet na způsob, jakým Česká pošta své úkoly plní, a to formou různých kontrolních akcí a šetření.

  3. Pomáhat zákazníkům při řešení jejich sporů s Českou poštou (tato činnost se v některých zemích označuje jako "poštovní ombudsman"). Jde zejména o případy, v nichž jednání zákazníků s Českou poštou nevede k uspokojivému vyřešení záležitosti, nebo o případy, v nichž zákazníkům zůstává pocit újmy na jejich právech. Podle zákona o poštovních službách ČTÚ zaujímá k takovým sporům své odborné stanovisko - jestliže je nespokojenost zákazníků oprávněná, ČTÚ navíc zajistí u České pošty patřičnou nápravu.

Vztahy mezi odesílatelem, adresátem a Českou poštou při poskytování základních služeb upravují (kromě ustanovení zákona o poštovních službách) jednak poštovní podmínky a s nimi spojené kvalitativní parametry stanovené pro jednotlivé služby.

Poštovní podmínky upravují především práva a povinnosti zákazníků a České pošty při poskytování služeb. Poštovní služby jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a Českou poštou. Obsahem smlouvy je ta část poštovních podmínek, kterou si odesílatel z mnoha nabízených možností vybral.

Základní kvalitativní požadavky uplatňované vůči České poště se týkají například hustoty obslužných míst, otevírací doby provozoven, způsobu dodávání adresátům, rychlosti přepravy, vyřizování reklamací aj.

Zákon o poštovních službách, poštovní podmínky a základní kvalitativní parametry musí být komukoliv k dispozici v každé provozovně České pošty. Každý zájemce se může obrátit se žádostí o příslušné informace, se žádostí o bližší vysvětlení apod. také na ČTÚ, odbor regulace poštovních služeb / telefon : 224004852.

ČTÚ

Článek ze dne 4. dubna 2005 - pondělí