logo itpoint.cz

Telefónica O2 Czech Republic - finanční výsledky za I. pololetí 2006

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2006 připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS).

Do 30. června 2006 tvořily skupinu ČESKÝ TELECOM, právního předchůdce skupiny Telefónica O2 Czech Republic, ČESKÝ TELECOM, a.s. (ČESKÝ TELECOM), Eurotel Praha, spol. s r.o. (Eurotel) a další menší společnosti. S účinností od 1. července 2006 došlo ke zrušení společnosti Eurotel bez likvidace a převodu jmění Eurotelu na jediného společníka, ČESKÝ TELECOM. K uvedenému datu došlo rovněž ke změně obchodního názvu ČESKÉHO TELECOMU na Telefónica O2 Czech Republic.

Přehled výsledků skupiny ČESKÝ TELECOM :

Přehled segmentu pevných linek

Naše aktivity v segmentu pevných linek se v prvním pololetí roku 2006 soustředily zejména na vývoj a propagaci nových internetových a datových služeb. To nám umožnilo aktivně reagovat na rostoucí poptávku zákazníků po službách vysokorychlostního Internetu, datových a dalších službách s přidanou hodnotou. Výnosy z vysokorychlostního Internetu, datových služeb a dalších telekomunikačních služeb tak v prvních šesti měsících roku 2006 tvořily celkem 24,3 % celkových výnosů z podnikání, oproti 22,1 % ve stejném období předcházejícího roku. Nadále jsme se také soustředili na udržení výnosů z tradičních hlasových a datových služeb.

Přehled mobilního segmentu

Podobně jako v segmentu pevných linek, také v mobilním segmentu se naše úsilí soustředilo na nabídku nových datových, internetových a dalších služeb s přidanou hodnotou včetně obsahu. Zároveň jsme se zaměřili na zvýšení atraktivity tradičních hlasových služeb s cílem zvýšit hlasový provoz. Tato strategie se jasně odrazila ve finančních a provozních výsledcích Eurotel v prvním pololetí roku 2006. Nadále jsme uplatňovali aktivní politiku migrace zákazníků předplacených služeb na tarifní služby s cílem lépe posoudit potenciál nárůstu ARPU u těchto zákazníků.

Výhled na druhé pololetí roku 2006

Ve druhém pololetí roku 2006 bude Telefónica O2 Czech Republic i nadále aktivně reagovat na trendy současného telekomunikačního trhu v České republice, zejména v oblastech širokopásmového připojení na internet, datových služeb a služeb s přidanou hodnotou. Hlavním cílem našich aktivit je co nejlépe uspokojit potřeby zákazníků a umožnit jim co nejefektivnější využití našich služeb za konkurenceschopné ceny. Zároveň se bude skupina soustředit na udržení výnosů z hlasových a tradičních datových služeb.

Nová integrovaná společnost přinese svým zákazníkům to nejlepší z obou spojených společností, ČESKÉHO TELECOMU a Eurotelu. Zároveň bude těžit z globální znalosti a úzké spolupráce se společnostmi Telefónica, O2 a dalšími společnostmi ze skupiny Telefónica. Naše hlavní aktivity se budou nadále zaměřovat na představení a propagaci nových služeb a produktů (např. UMTS, IPTV, IP služby s přidanou hodnotou, obsah, integrovaná zákaznická řešení), zlepšení provozní efektivity plynoucí z nové organizační struktury a synergie vedoucí k růstu tržeb a úsporám v provozních a investičních nákladech.

Hlavními oblastmi pokračujícího integračního procesu ve druhém pololetí roku 2006 budou sjednocení prodejních kanálů a zákaznické péče, změna obchodní značky, sjednocení firemní kultury, tržní zpravodajství a řízení kampaní, vytvoření strategie konvergence sítí a IT, sjednocení finančních procesů a spuštění prvních konvergentních produktů.

Hlavním strategickým cílem vedení zůstává udržení vedoucí pozice na českém telekomunikačním trhu. Hlavními aspekty finančního řízení skupiny Telefónica O2 Czech Republic zůstává důraz na dosažení nadprůměrné marže OIBDA, efektivní investice a silné volné hotovostní toky. Pro rok 2006 očekáváme, že se zastaví pokles výnosů a OIBDA a oba ukazatele dosáhnout hodnot roku 2005.

Článek ze dne 25. července 2006 - úterý