logo itpoint.cz

Telefónica O2 uvádí na pravou míru informace společnosti ANECT

Společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s. chce uvést na pravou míru nekorektní a mnohdy nepravdivá vyjádření společnosti ANECT a.s. související s problematikou zadání zakázky na provoz komunikačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV) v letech 2006-2008.

Toto vyjádření bylo uvedena v médiích na základě tiskové konference společnosti ANECT a.s. ze dne 26.10.2006.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s. by ráda upozornila na tiskovou zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9.10.2006, ve které se konstatuje, že MPSV v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na provoz komunikačního systému v letech 2006-2008 přímo se společností ANECT a.s., když použilo jednací řízení bez uveřejnění. ÚOHS dále konstatuje, že postup MPSV jednoznačně odporuje znění zákona, podle něhož je zadavatel povinen v zadávacím řízení dodržet zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči, zákazu diskriminace a transparentnosti. ÚOHS proto uložil MPSV (dosud nepravomocně) půlmilionovou pokutu za porušení zákona o veřejných zakázkách. Jedná se o dosud nejvyšší sankci uloženou v jednom případě některému z ministerstev.

Tvrzení generálního ředitele společnosti ANECT a.s., Ing. Miroslava Řiháka, že vzhledem k časové tísni mohla velkou roli v rozhodnutí MPSV o přidělení zakázky bez výběrového řízení sehrát složitost zákona o veřejných zakázkách, který neúspěšným firmám umožňuje celou řadu obstrukcí a že jednací řízení bez uveřejnění byla jediná cesta, jak udržet systém vyplácení sociálních dávek v chodu, jsou nekorektní a nepravdivá. Hodnocení postupu MPSV v této věci panem generálním ředitelem společnosti ANECT a.s. Ing. Miroslavem Řihákem jako formálního pochybení považuje společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s. vzhledem k rozhodnutí ÚOHS za velmi zkreslující a tendenční.

Skutečnost, že ministr práce a sociálních věcí, pan RNDr. Petr Nečas, se neodvolal proti uložené pokutě a nařídil prověrku dalších soutěží na svém ministerstvu, nás utvrzuje v tom, že MPSV má velký zájem na urovnání poměrů při zadávání zakázek a hodlá zamezit nezákonným praktikám.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s. konstatuje, že nemůže obstát ani argument společnosti ANECT a.s., podle kterého MPSV údajně jednalo na základě stavu časové tísně. Pokud by tomu tak bylo, tak by MPSV muselo jednací řízení bez uveřejnění použít na základě ustanovení §27 odst.1 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, jež se vztahuje k naléhavým případům. MPSV však využilo ustanovení §27 odst.1 písm. b) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, které se odvolává na skutečnost, že veřejná zakázka může být plněna z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví pouze určitým dodavatelem.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s. je schopna prokázat, že v momentě, kdy MPSV zrušilo původní otevřené zadávací řízení, nabídla zajištění provozu komunikačního systému MPSV prostřednictvím Rámcové smlouvy o poskytování služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy, kterou má uzavřenou s Českou republikou. MPSV bohužel nevyužilo této možnosti a dále se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s. žádným způsobem nevyjednávalo. Místo využití této varianty, která je plně v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, provedlo MPSV nezákonné kroky, které vyústily v uzavření smlouvy se společností ANECT a.s.

Neobstojí ani argument společnosti ANECT a.s., že Česká republika a tedy ani daňový poplatník nemohl být přidělením zakázky společnosti ANECT a.s. v žádném případě poškozen, naopak ušetřil více než 120 milionů korun. Jelikož společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. nebylo umožněno se zúčastnit dalších jednání o podmínkách, za kterých by byla schopna provozovat komunikační systém MPSV, není možné konstatovat, že by v takovýchto jednáních nebyla nabídka společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pro MPSV výhodnější. Naopak je možné konstatovat, že nezákonným postupem MPSV a uzavření protiprávní smlouvy se společností ANECT a.s. mohl stát a tím pádem daňový poplatník utrpět újmu.

Společnost Telefónica O2 Czech Republic a.s. využije veškerých zákonných prostředků k dosažení nápravy dřívějšího nesprávného postupu MPSV.

Článek ze dne 3. listopadu 2006 - pátek