logo COMPAS automatizace, spol. s r.o.

Řízení výroby a údržby lisoven plastů systémem MES COMES na veletrhu PLASTEX 2016

Výrobní informační systém pro řízení lisoven plastů i další aplikační koncepty COMES pro řízení montáží nebo řízení údržby v diskrétní výrobě představí společnost COMPAS automatizace na veletrhu PLASTEX 2016, který se koná ve dnech 3. - 7. 10 2016 v Brně.

"Na brněnském veletrhu PLASTEX 2016 představíme svým klientům i novým zájemcům výrobní informační systém pro řízení lisoven plastů i další aplikační koncepty COMES pro řízení montáží nebo řízení údržby v diskrétní výrobě. Můžete s námi konzultovat své nové projekty průmyslové automatizace a řízení výroby i rozvojové vize podle Industry 4.0. Tuto vizi již v mnoha oblastech naplňujeme naším konceptem Elektronického řízení výroby. Systém COMES úrovně MES umožňuje kapacitně plánovat výrobu, řídit sklady surovin i výrobků a materiálovou logistiku výroby, sledovat průběhy zakázek, operativně řídit výrobu, optimalizovat jakost, dokumentovat výrobu a odvádět ji do ekonomických/účetních IT systémů a současně řídit údržbu strojů a forem. Rádi podpoříme flexibilitu, efektivitu i jakost výroby, které pomohou k úspěchu vašich podniků," upřesňuje k účasti na veletrhu Vlastimil Braun, jednatel společnosti COMPAS automatizace.

Vystavené exponáty:

Zákazníci z automobilového nebo elektrotechnického průmyslu patří mezi nejčastější klienty lisoven plastů. Efektivní řízení výroby a údržby významně pomáhají těmto náročným klientům k dosažení prosperity. Výrobní informační systémy třídy MES podporují flexibilitu i ekonomiku výroby lisoven tak, aby i víceleté projekty zůstávaly ziskovými.

Příkladem ověřeného výrobního IT systému je MES COMES, který je nasazován pro operativní řízení a sledování výrob již více jak 13 let ve strojírenství, výrobě automobilů i dalších oborech. K velmi komplexním a sofi stikovaným aplikacím patří i plánování a řízení výroby v lisovnách plastů, která je k disposici v roce 2016 v nové a rozšířené verzi.

COMES je plně webový a modulární MES systém s web klienty. COMES umožňuje v operativním řízení výroby a údržby realizovat všechny očekávané funkce a uživatelé na základě požadavků jejich výroby je nasazují, jak potřebují, s jejich možným rozšířením v budoucnu. Aplikace je vytvořena oborovou parametrizací z konfigurovatelného konceptu řízení diskrétní výroby COMES a tak ji snadno a rychle upravit podle požadavků klientů (funkčnosti a organizační odlišnosti).

Konfigurace systému COMES a příprava výroby

COMES je možné snadno konfigurovat na konkrétní nasazení pomocí číselníků (lidé, směny, stroje, formy, pracovní postupy, technologické postupy apod.). Základní funkce technické přípravy výroby TPV je obvykle řešena v podnikovém IT systému (ERP), nebo je možné TPV realizovat v COMES. Systém COMES přebírá takto vytvořené informace a využívá je pro plánování, řízení, monitoring i sledování výroby.

Příprava materiálů a řízení skladů

COMES obsahuje WMS funkce pro příjem surovin a řízení skladů materiálů, výrobků a jejich expedice. Součástí aplikace je mobilní rozhraní pro operátory ve skladu (čtečka čárového kódu s displejem), kteří mohou pracovat s daty i v reálném čase. Integrované funkce přípravy materiálů a interní logistiky podporují celkovou optimalizaci podniku ve spolupráci s vlastním řízením výroby.

Sběr dat z výroby a přenos řídicích programů

Jedná se o základní funkčnost pro sběr výrobních a technologických dat, odvádění výroby s možností doplnění o přenos řídicích programů do vstřikolisů z databáze COMES. Sběr technologických parametrů (teploty, tlaky, polštář, časy cyklů aj.) je z každého cyklu stroje, hodnoty mimo tolerance lze eskalovat (SMS, e-mail aj.).

Je možné grafické zobrazení vývoje parametrů v čase. Výrobní data monitorují cykly stroje, prostoje, poruchy, neshodné výrobky, typy jejich neshod aj., jejich hodnocení a zpracování ukazuje COMES ve statistikách.

Operátorské terminály

Přehledné uživatelské rozhraní s možností touch ovládání je pro operátory snadné. Terminál může sloužit pro jeden stroj nebo pro skupinu strojů. Operátorské terminály mohou mít různé krytí a jsou vybaveny čtečkami čárových kódů či RFID či tiskárnou štítků.

Operátorské terminály jsou využívány pro následující funkce:

Komunikace s ERP systémem a integrace na stroje

Primární zdroj dat zůstává ERP systém, ze kterého dochází k importu dat do systému COMES. Údaje, které ERP systém neobsahuje, jsou zadávány v systému COMES. Data jsou zpracována v systému COMES a následně zasílána do ERP.

Operativní řízení a hodnocení výroby

Vedoucí pracovníci na všech úrovních mají přístup přes svoje PC nebo mobilní zařízení k informacím o plnění výrobních zakázek, stavech výroby v podobě graficky vizualizované informace. To umožňuje operativních zásahů do výroby. K disposici jsou konfigurovatelné statistiky o datech zdvihů, prostojích, report výsledků výrobního příkazu, vytíženosti, výrobní statistiky KPI (např. OEE).

Současně je údržba informována o plánovaných úkolech a požadavcích na odstranění případných poruch. Tak má výrobní tým možnost na všech pozicích optimalizovat výsledky svojí produkce.

Plánování výroby

Účinným prvkem systému řízení je detailní rozvrhování výroby, obvykle na týden. COMES APS dokáže vypočítat optimální plán podle zadaných kritérií, rychle reagovat na možné změny odvolávek zákazníků a to i během směny, nebo vkládat urgentní zakázku. Systém sestaví vhodné pořadí výrobních zakázek pro jednotlivé stroje a linky, plán výměn forem plus seřízení stoje i plánování lidských zdrojů - operátorů ve výrobě.

Díky instalovanému sběru výrobních dat zobrazuje situaci plánu versus výrobní realita v reálném čase a vedoucí výroby mohou operativně reagovat na situace u vstřikovacích lisů, aby splnili sjednané termíny zakázek. Některá vstupní data je možné importovat z celopodnikového informačního systému (ERP), z jiných datových zdrojů nebo vytvářet přímo v plánovacím software COMES.

Výpočet plánu výroby v aplikaci COMES probíhá na základě zadání vstupních informací prostřednictvím funkce automatického plánování nebo ručně. Automatické plánování je komplexní funkcí, která pomocí optimalizačních algoritmů vytváří plán.

Cíle tvorby plánu:

Přidělení plánu do výroby a zpětná vazba

S využitím data a informací o skutečném stavu výroby je graficky zobrazeno plnění plánu. Vizualizace plnění plánu výroby slouží jako zpětná vazba pro plánovače a vedení výroby, kteří mohou plán operativně změnit tak, aby bylo možné dodržet plnění termínů zakázek.

Řízení údržby

Součástí systému je CMMS modul COMES Maintenance, nabízející funkce pro řízení údržby strojů a zařízení. Zadávání údajů je možné prostřednictvím terminálů, vytváří se elektronický záznam údajů systému i vložených operátory nebo seřizovači/údržbou.

Evidují se motohodiny, počty cyklů, je možné preventivně plánovat údržbu i vést historii oprav zařízení. Údržba a seřizovači jsou upozorněni na plánované úkony. Pro údržbu jsou k disposici dokumenty (popisy, výkresy, schémata, fotografie). Výhodou je zajištění aktuálnosti díky jednomu úložišti dokumentů.

Vstřikovací formy

Systém COMES eviduje historii každé formy, její nasazení na lisy, údržbu, repasi aj. Pro identifi kaci forem je možné využít RFID čipy nebo čárové kódy s operátorskými mobilními terminálovými čtečkami kódů (obdobně terminálům ve skladech). Je tak možné evidovat umístění formy, počty cyklů, poznámky k formě a jejímu využití).

Přínosy řízení lisoven plastů systémem MES COMES

Cílem nasazení systému COMES je zefektivnění výrobních procesů v lisovnách. Informace jsou díky webové architektuře vždy a všude dostupné i na mobilních zařízeních manažerů.

Přehled funkcí systému MES COMES:

Článek COMPAS automatizace, spol. s r.o. ze dne 31. srpna 2016 - středa

Další články od COMPAS automatizace, spol. s r.o.