logo Ceský telekomunikacní úrad

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

Hlavním tématem dubnové monitorovací zprávy ČTÚ je vydání 13. zprávy Evropské Komise o implementaci regulačního rámce. Zpráva hodnotí vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a její dopady na trh za rok 2007.

Sektor elektronických komunikací zůstává v EU stále největším segmentem trhu ICT, který představuje klíčový segment evropského hospodářství zejména díky svému vlivu na růst produktivity práce, k němuž přispívá přibližně 12 %. Tržby za hlasové služby v pevných sítích klesají, zatímco v případě služeb v mobilních sítích stále rostou. V případě služeb širokopásmového přístupu v pevném místě je růst tržeb velmi výrazný.

Rok 2007 byl pro koncové uživatele ve znamení klesání cen především za hlasové služby v mobilních sítích, současně se zvýšila dostupnost nabídek u služeb širokopásmových přístupů v mobilních sítích a těchto služeb v pevných sítích, realizovaných zejména prostřednictvím optických vláken. Formou nařízení EK byly upraveny vysoké ceny za hlasové roamingové služby, díky kterému dosahují spotřebitelé úspor ve výši až 60 %.

Komise ve zprávě hodnotí pokles cen služeb elektronických komunikací jako největší přínos liberalizace a konkurence. S využitím uživatelských košů služeb podle metodiky OECD činil v roce 2007 pokles výdajů za vybrané služby v průměru 14 %. Současně byl zaznamenán nárůst investic, které jsou zásadní podmínkou pro další rozvoj sektoru. V roce 2007 přesáhly celkové investice do odvětví v oblasti kapitálových výdajů částku 50 miliard EUR, což je páté po sobě jdoucí meziroční zvýšení investic.

Výnosy na trhu mobilních sítí a služeb zaznamenaly nárůst o 3,8 %. SMS jsou stále významným zdrojem příjmů a podílí se zhruba 14 % na celkových výnosech. Průměrná sazba za ukončení volání v mobilních sítích poklesla ve srovnání s rokem 2006 o 12 % a poprvé klesla pod hodnotu deseti centů, a to na 9,67 centu. Přesto je tato průměrná sazba za ukončení volání v mobilních sítích 8,6krát vyšší než sazba za ukončení volání v pevných sítích. V 19 členských státech překročila penetrace na trhu mobilních sítí a služeb hodnotu 100 %, průměrná hodnota v EU dosahuje 111,8 %, v ČR pak 120 %.

Počet operátorů na mobilním trhu zůstává v podstatě stejný. V roce 2007 došlo k prudkému nárůstu počtu účastníků služeb 3G na 20 %, což představuje více než 88 miliónů účastníků. Komerčně nabízí v současné době ve státech EU služby 3G celkem 86 operátorů. V ČR spustili 3G služby dva operátoři, třetí by měl služby 3G začít nabízet v roce 2008. Pokrytí 3G je zatím omezené. Nově vstoupil na trh další operátor, který nabízí služby založené na CDMA technologii. S rozvojem 3G sítí narůstá z hlediska výnosů význam datových služeb.

Na trhu pevných sítí a služeb v ČR došlo ke konsolidaci, přičemž se snížil počet významných konkurentů incumbenta na čtyři. V reakci na nabídku balíčku O2 DUO mobil incumbenta začali i ostatní mobilní operátoři spolupracovat s operátory fixními.

I v roce 2007 pokračoval růst hlasových služeb poskytovaných prostřednictvím IP protokolu (VoIP), tím narostl i vliv těchto služeb na vývoj klasické telefonie. S rozvojem hlasových služeb VoIP nastupuje i nárůst nabídky balíčků služeb (např. s širokopásmovým internetem nebo televizí). Průzkum EU ukázal, že 29 % domácností si zakoupilo alespoň jeden balíček služeb.

Trh se vyznačoval v roce 2007 nárůstem počtu širokopásmových přístupů, který dosáhl hodnoty přes 99 milionů proti 80 milionům v roce 2006. S počtem širokopásmových přístupů vzrostla i penetrace v průměru EU z 16,3 % v lednu 2007 na 20,0 % v lednu 2008,. Současně se zvýšil rozdíl mezi státy s nejvyšší a nejnižší penetrací na 28,0 procentního bodu. Severské země dosahují nejvyšší penetrace na světě. ČR je i přes nárůst penetrace na 14,56 % pod průměrem EU.

Nejrozšířenějším způsobem poskytování širokopásmového přístupu jsou xDSL přístupy, které reprezentují zhruba 80 % všech širokopásmových přístupů. Přesto dochází k zpomalení jejich růstu z 34,5 % v roce 2006 na 22,4 % v roce 2007. Ostatní způsoby širokopásmového přístupu, především v systémech kabelové televize (CATV), prostřednictvím optických vláken (FTTH), bezdrátové přístupy a přístupy v mobilních sítích, vytváří potenciál k posílení hospodářské soutěže v rámci platformy. Růst v oblasti CATV dosáhl 21,7 %, také tržní podíl technologie FTTH se zvýšil. Bezdrátové přístupy představují významný způsob připojení v ČR, Irsku a Slovensku.

Článek Ceský telekomunikacní úrad ze dne 7. května 2008 - středa

Další články od Ceský telekomunikacní úrad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání Ceský telekomunikacní úrad