logo Český telekomunikační úřad

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Přestože již téměř dva roky platí novela zákona o elektronických komunikacích, která upravuje maximální délku výpovědní doby smluv na 30 dní, ne všichni operátoři ji dodržují - vyplývá to z výsledků kontrol ČTÚ. V případě současné žádosti o přenesení čísla, se tato doba zkracuje na nejvýše 10 dnů.

Novelizované ustanovení zákona o elektronických komunikacích [§ 63 odst. 1 písm. g)] omezuje maximální délku výpovědní doby, již jsou poskytovatelé služeb elektronických komunikací oprávněni ve svých smluvních podmínkách stanovit, a to na 30 dní.

Do účinnosti uvedené změny záleželo pouze na samotných poskytovatelích, jakou délku výpovědní doby do smluv uzavíraných se zákazníky zakotví, neboť zákon je nijak v tomto ohledu neomezoval.

Novelou zákona byla délka výpovědní doby sjednocena, což se vztahuje i na smlouvy uzavřené před 2. 3. 2018, od kdy tato povinnost platí.

ČTÚ ale na základě podnětů dotčených zákazníků zjistil, že ne všichni poskytovatelé akceptovali tuto změnu a přizpůsobili délku výpovědní doby ve svých smluvních podmínkách novému znění zákona, ačkoli dle přechodných ustanovení byli povinni uvést vše do souladu s nově nastolenými pravidly, a to do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zmíněné novely.

Konkrétně ČTÚ zjistil, že někteří poskytovatelé vůči svým zákazníkům stále uplatňují takovou výpovědní dobu, jež značně překračuje zákonem vymezenou maximální délku.

ČTÚ tuto situaci dále prošetřuje a upozorňuje spotřebitele, aby byli v této otázce obezřetní a pečlivě si kontrolovali smluvní dokumenty, jež jsou jim předkládány.

ČTÚ dále apeluje na spotřebitele, aby se v případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí domáhali u svého poskytovatele dodržování výše popsané zákonné povinnosti, a to prostřednictvím reklamace.

Tu je nezbytné uplatnit nejpozději do dvou měsíců od okamžiku, kdy byla vůči spotřebiteli výpovědní doba uplatněna. Nevyhoví-li poskytovatel uplatněné reklamaci či nebude-li reklamace vyřízena včas, může spotřebitel do jednoho měsíce od doručení vyřízení reklamace či od okamžiku, kdy měla být dle zákonem stanovené lhůty reklamace vyřízena, podat námitku k ČTÚ.

Úřad tímto zároveň žádá všechny dotčené zákazníky, aby jej o zjištěných nesrovnalostech informovali.

Další články k tématům - kontrola - přenesení čísla - reklamace - smlouva - spotřebitel - výpověď - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 16. srpna 2019 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad