logo Český telekomunikační úřad

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vymáhání neexistujících smluvních pokut prostřednictvím inkasních agentur je agresivní obchodní praktikou. ČTÚ za tento správní delikt potrestal operátora T-Mobile úhrnnou pokutou ve výši 500000 Kč - rozhodnutí je pravomocné.

Operátor podal u ČTÚ návrhy na rozhodnutí sporu o zaplacení dlužné částky za poskytnuté služby a současně i o zaplacení smluvní pokuty. Poté, co úřad začal požadavky na zaplacení smluvních pokut zamítat, operátor vzal zpět tu část svých dosud nerozhodnutých návrhů, která se týká smluvních pokut, aby je následně v 21 prokázaných případech začal vymáhat mimosoudní cestou.

T-Mobile přitom s ohledem na Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11 musel vědět, že smluvní pokuty sjednané jinak než v těle smlouvy jsou absolutně neplatné.

Odkazem na citované rozhodnutí ostatně zdůvodnil i své hromadné zpětvzetí návrhů. Následně však operátor předal tyto neexistující pohledávky k vymáhání čtyřem různým inkasním agenturám. Spotřebitelé tak začali dostávat různé výzvy k zaplacení, kde jim bylo vyhrožováno i exekucemi.

"Okamžitá úhrada dlužné částky vám ušetří další náklady a nepříjemnosti. Nebudete-li na tuto výzvu znovu nijak reagovat, zahájí věřitel neprodleně správní řízení u Českého telekomunikačního úřadu a po vydání pravomocného rozhodnutí ihned přistoupí k řízení EXEKUČNÍMU, což vám přinese podstatné navýšení o náklady s tím spojené v průměru o 20%, minimálně však o částku 5000 - 6000 Kč."

ČTÚ se zabýval otázkou, zda je možné tento postup (vymáhání neexistujících smluvních pokut) zahrnout do působnosti zákona o ochraně spotřebitele.

Odkázal přitom na komentář k zákonu o ochraně spotřebitele, ve kterém se uvádí:

T-Mobile nepoctivě využil svého silnějšího postavení a vyšší právní erudovanosti

Operátor jednání načasoval do doby, kdy dluh za poskytnuté služby elektronických komunikací byl již uhrazen. Jednalo se o intenzivní obtěžování (opakované obesílání spotřebitelů výzvami k úhradě neplatně ujednaných smluvních pokut a jejich kontaktování telefonicky), způsobilé vyvolat ve spotřebiteli strach, přičemž požadovány byly i náklady za vymáhání.

Z vyjádření tiskové mluvčí operátora pro média pak vyplynulo, že jednal úmyslně: "Úřad začal nerozhodnutá podání zamítat. My jsme většinu nerozhodnutých podání vzali zpět, a rozhodli se vymáhat dluhy dále pouze prostřednictvím vymáhacích agentur."

Nelze pochybovat o tom, že částečným zpětvzetím vyslal operátor zákazníkům signál, že na úhradě smluvních pokut netrvá, neboť výsledkem řízení, která u ČTÚ zahájil, byla pouze rozhodnutí o uložení povinnosti k úhradě cen za poskytnuté služby.

Pokud ve většině případů s více než ročním odstupem od pravomocného rozhodnutí úřadu T-Mobile přistoupil k „mimosoudnímu“ vymáhání smluvní pokuty, nemůže jít o poctivé jednání.

Operátor se v řízení bránil mj. tvrzením, že se jednalo o omluvitelný právní omyl, který vylučuje úmyslné zavinění i zavinění ve formě vědomé nedbalosti. Odpovědnost za spáchání tohoto správního deliktu je přitom objektivní.

Operátor vystupuje jako profesionál (vybaven odbornou péčí), a měl by si být tudíž vědom obsahu právní úpravy, která se ve vztazích se zákazníky aplikuje. Jakákoliv nevědomost v tomto směru mu nemůže být ku prospěchu.

ČTÚ počínání T-Mobile vyhodnotil jako ve vícečinném souběhu spáchané dva pokračující správní delikty užití zakázaných obchodních praktik, za které bylo namístě uložit úhrnný trest.

Další články k tématům - exekuce - operátor - pokuta - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. října 2018 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System