logo Český telekomunikační úřad

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Zákazníci mobilních operátorů se ve stále vyšší míře potýkají s problémy, které souvisí s využíváním tzv. prémiových služeb. Zejména jde o Premium SMS, tedy krátké zprávy odesílané uživateli nebo jim doručené, které jsou zpoplatněné zvýšenou sazbou oproti běžným SMS.

Zprávy Premium SMS jsou službou elektronických komunikací, poskytovanou mobilními operátory. Jsou využívány ke zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, které již nejsou službami el. komunikací. Nejčastěji jde o tzv. obsahové služby, například informace o počasí, dopravní situaci či o aktuálním dění, ale může se také jednat například o jízdenku městské hromadné dopravy nebo o jednorázové heslo pro přihlášení k datové schránce apod.

Zprávy Premium SMS slouží k objednávání těchto (obsahových) služeb, k jejich poskytnutí, a také k placení za tyto služby. A to jak jednorázově, tak i opakovaně.

Zprávy Premium SMS jsou tedy (kromě jiného) i platebním nástrojem. Ten funguje na principu vyššího zpoplatnění Premium SMS zprávy, odesílané na konkrétní předčíslí (tzv. short code, začínající na 90X).

V některých případech je naopak zpoplatňováno přijetí Premium SMS zprávy. Příjemcem platby za odeslanou (přijatou) Premium SMS zprávu je příslušný mobilní operátor, který z ní předává dohodnutou část poskytovateli konkrétní (obsahové) služby.

Reklamaci obsahové služby je proto nutné vždy uplatnit u jejího poskytovatele. Například z toho důvodu, že objednaná služba nebyla poskytnuta vůbec nebo v nedostatečné kvalitě, že uživateli nebyla předem sdělena cena služby, že poskytovatel služby nereagoval na žádost uživatele o ukončení odběru služeb obsahu apod.

Na webu APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí sdružující české mobilní operátory) jsou bližší informace pro uplatnění reklamace a je zde po zadání předčíslí pro zasílání zpráv Premium SMS možné zjistit poskytovatele služby obsahu a další doporučený postup. Dále jsou zde uvedeny obecné informace o službách poskytovaných prostřednictvím Premium SMS, a to včetně návodu, jakým způsobem tyto (obsahové) služby reklamovat. Není-li reklamace vyřízena, nebo není-li reklamující s jejím vyřízením spokojen, může se obrátit na Českou obchodní inspekci.

ČTÚ řeší pouze případy, kdy je sporné, zda byla poskytnuta služba elektronických komunikací - tedy například, když má uživatel za to, že Premium SMS neodeslal či neobdržel, a přesto je mu účtována.

V takovém případě je nezbytné nejprve uplatnit reklamaci vyúčtování u operátora (poskytovatele služeb elektronických komunikací) a až v případě nevyhovění či včasného nevyřízení je možné se obrátit na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Je důležité zdůraznit, že ČTÚ neřeší spory či stížnosti týkající se obsahu a kvality služeb, poskytnutých či zprostředkovaných pomocí prémiových služeb. Tedy např. ani to, zda si účastník danou službu obsahu skutečně objednal či zda neodpovídá jeho požadavkům na kvalitu. K řešení takových sporů je příslušný pouze obecný soud.

Uživatelé si často až na základě vyššího vyúčtování povšimnou, že čerpali nějaké (obsahové) služby prostřednictvím Premium SMS a obrací se na ČTÚ s tím, že si tyto služby neobjednali. K odeslání Premium SMS přitom může ze strany uživatele dojít i nechtěně či nevědomě.

Časté jsou také případy, kdy k objednání služeb prostřednictvím Premium SMS dochází při neopatrné či lehkovážné manipulaci s mobilními aplikacemi. Bohužel ne zcela výjimečné jsou i případy, kdy mobilní telefon někoho z rodiny využijí např. děti k zakoupení těchto služeb obsahu (typicky u počítačových online her).

Nejlepší obranou před nechtěným využitím, či dokonce možným zneužitím Premium SMS je jejich preventivní zablokování přímo u mobilního operátora. Ti jsou povinni takovouto možnost poskytovat, a také ji skutečně poskytují.

Další články k tématům - blokace - jízdenka - operátor - platby - reklamace - SMS - soud - spory - telefon - vyúčtování - zpoplatnění

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 26. června 2017 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
MagicFan 3D holografická reklama