logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zahájil 2929 správních řízení mezi operátorem a účastníkem ve věci peněžitého plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

ČTÚ v měsíci prosinci zveřejnil výsledky analýzy smluvní dokumentace největších poskytovatelů služeb elektronických komunikací a grafické znázornění provedené analýzy ve formě "spotřebitelského semaforu". V první fázi se ČTÚ zaměřil na smluvní dokumentaci čtyř největších poskytovatelů služeb elektronických komunikací, a to společností O2, T-Mobile, UPC a Vodafone.

Důvodem pro provedení analýzy byla stále vzrůstající nespokojenost zákazníků s účastnickými smlouvami, která se odráží i v počtu podání vyřizovaných ČTÚ (za měsíc říjen 2015 se jednalo o 72 stížností a 90 dotazů týkajících se účastnických smluv, v listopadu 2015 se jednalo o 77 stížností a 92 dotazů na účastnické smlouvy apod.).

Proto ČTÚ v rámci působnosti ochrany spotřebitele přistoupil ke zhodnocení některých vybraných oblastí obsažených ve smlouvách poskytovatelů služeb, na které poukázal již v dokumentu "Doporučení ČTÚ k návrhům smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických postup podle § 108 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 3 písm. b) a d) a § 5 odst. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikacích komunikací".

Smluvní ujednání byla posuzována podle toho, jak jsou vnímána účastníky - spotřebiteli.

Barevné označení smluvních ujednání poukazuje na určité problémy ve smluvní dokumentaci poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Intenzita problematických ujednání je odlišena barvami odpovídajícími semaforu - zelenou, oranžovou a červenou.

Červené označení neznamená, že by konkrétní ujednání bylo v rozporu se zákonem, ale že je toto ujednání spotřebiteli vnímáno do určité míry jako neurčité, neúplné či nesrozumitelné.

V rámci analýzy byly však také zjištěny některé skutečnosti, které se stanou předmětem dalšího šetření ze strany ČTÚ. V případě zjištěného porušení zákona ČTÚ podnikne další kroky a věc bude řešit v rámci správního řízení.

V roce 2016 ČTÚ plánuje do hodnocení smluvní dokumentace poskytovatelů služeb zapojit v daleko větší míře spotřebitele, a to formou anketního průzkumu.

ČTÚ věří, že uvedené hodnocení operátorů odrážející zkušenosti spotřebitelů přispěje ke zkvalitnění úrovně spotřebitelských smluv a jejich jednotlivých smluvních ujednání. Úřad připravuje druhou fázi, ve které zanalyzuje smlouvy i dalších operátorů.

Další články k tématům - analýza - operátor - smlouva - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. ledna 2016 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
QuBit Conference Prague 2019 is open!