logo Český telekomunikační úřad

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

ČTÚ považuje za neplatná taková smluvní ujednání, podle nichž by byl operátor oprávněn účtovat při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období cenu služeb za celé toto období. Úřad ve svém rozhodnutí vychází ze zásad poctivého obchodního styku, který vyplývá především z občanského zákoníku.

Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí jednoznačné řešení při posuzování některých účastnických sporů.

V takových případech ČTÚ postupuje v rámci zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, a zohledňuje kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady.

Jednou ze stěžejních kompetencí ČTÚ je rozhodování účastnických sporů. Ne vždy zákon o elektronických komunikacích nabízí při posuzování těchto sporů jednoznačné řešení.

V praxi logicky dochází i k případům, kdy se nelze bez dalšího opřít o vybraná zákonná ustanovení, a je potřeba zohledňovat kontext celé situace, jakož i obecné právní zásady.

Takovým případem je kupříkladu otázka fakturace paušálních služeb v případě, dojde-li k přenosu telefonního čísla zákazníka k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací v průběhu zúčtovacího období.

Vzhledem k tomu, že zákon o elektronických komunikacích, ani žádný jiný právní předpis, jímž je ČTÚ při své činnosti vázán, výslovně nestanovuje postup, jakým mají poskytovatelé fakturovat služby v případě, kdy dojde k přenosu telefonního čísla zákazníka k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací, tj. zda účtovat tuto službu za celé zúčtovací období či poměrně vzhledem k datu přenosu telefonního čísla.

ČTÚ tuto otázku v rámci své rozhodovací praxe konstantně posuzuje z hlediska zásad poctivého obchodního styku vyplývajících ze soukromoprávních předpisů, především z občanského zákoníku, jenž zakazuje ujednání odporující dobrým mravům a zároveň ukládá každému povinnost jednat v právním styku poctivě.

Skutečnost, že by odcházející zákazník byl nucen uhradit paušální částku za období, v němž již nemohl poskytovanou službu fakticky využívat, a která ani již nemohla být poskytována z důvodu přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli, nelze, s ohledem na výše uvedená pravidla, považovat za postup zohledňující zájmy zákazníka.

Obzvláště za situace, kdy již v daném období je tento zákazník povinen hradit rovněž služby poskytované přejímajícím poskytovatelem.

ČTÚ proto z uvedených důvodů považuje za neplatná taková smluvní ujednání, podle nichž by byl operátor oprávněn účtovat zákazníkovi při přenesení čísla v průběhu zúčtovacího období cenu služeb za celé toto období.

Další články k tématům - fakturace - operátor - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 21. prosince 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad