logo Český telekomunikační úřad

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

ČTÚ se při své činnosti zaměřuje mimo jiné na kontrolu dodržování podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, které stanovuje pravidla týkající se přístupu k otevřenému internetu, jimiž jsou poskytovatelé služeb elektronických komunikací vázáni.

Jako dozorový orgán dle tohoto Nařízení se ČTÚ často setkává s tím, že především menší poskytovatelé nesplňují požadavky stanovené Nařízením a neuvádí ve svých smluvních podmínkách všechny požadované parametry kvality poskytované služby.

Toto porušení podmínek stanovených výše uvedeným evropským předpisem pak vede k tomu, že spotřebitelé nemají možnost ověřit, zda jim je poskytována služba elektronických komunikací v souladu s uzavřenou smlouvou, neboť bez uvedení požadovaných parametrů kvality služby lze jen stěží ověřit, zda těchto parametrů bylo skutečně dosaženo či nikoliv.

Do výše popsané situace se dostala také spotřebitelka, která se na ČTÚ obrátila se stížností na nedostatečnou kvalitu poskytované služby přístupu k internetu.

Na základě tohoto podnětu provedl ČTÚ šetření, kterým bylo zjištěno, že poskytovatel služeb elektronických komunikací neuvedl ve svých smluvních podmínkách všechny informace týkající se parametrů služby přístupu k internetu, jež požaduje předmětné Nařízení.

Poskytovatel ve smlouvě uvedl pouze obecné vymezení možných zásahů ovlivňujících kvalitu poskytované služby přístupu k internetu, aniž by bylo konkrétně vymezeno, jaký dopad tato případná opatření mohou mít na služby využívané účastníky, ať již ve smyslu pozastavení či zpomalení konkrétních služeb.

Rovněž byla zjištěna absence konkrétních informací o vlivu konkrétních parametrů kvality služby na poskytování sjednané služby přístupu k internetu, tedy jak kupříkladu omezení rychlosti služby či objemu dat působí na využívání služeb, aplikací či obsahu.

Účastnická smlouva neobsahovala ani Nařízením požadované parametry v podobě minimální, běžně dostupné, maximální a inzerované rychlosti poskytované služby, včetně jasného vymezení dopadu případných velkých odchylek od inzerované rychlosti poskytované služby a právo koncových uživatelů na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu.

Absenci těchto náležitostí v účastnické smlouvě tedy ČTÚ shledal jako porušení Nařízení, a tedy naplňující skutkovou podstatu přestupku dle zákona o elektronických komunikacích, kterého se tento poskytovatel dopustil tím, že nezajistil, aby smlouva, která zahrnuje služby přístupu k internetu, obsahovala výše vymezené údaje požadované tímto Nařízením.

Z uvedeného důvodu ČTÚ rozhodl o udělení pokuty za spáchaný přestupek.

ČTÚ v této souvislosti proto doporučuje spotřebitelům, aby se v případě, že zjistí, že jejich smlouva neobsahuje všechny povinné náležitosti, obrátili na Úřad, který jejich podnět prověří a v případě, že shledá pochybení, tak jako v popsaném případě, uloží poskytovateli pokutu a povinnost nedostatky ve smluvních podmínkách odstranit.

Další články k tématům - internet - kontrola - pokuta - smlouva

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 28. dubna 2020 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad