logo Český telekomunikační úřad

Vzniká jednotné informační místo

ČTÚ bude plnit úlohu jednotného informačního místa (JIM), které má k usnadnění zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací zejména zajišťovat koordinovaný přístup oprávněných osob k informacím o fyzické infrastruktuře či stavebních pracích.

Dne 10. 7. 2017 byl v částce 71 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon je transpozicí směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. 5. 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Cílem směrnice je stanovit určitá minimální práva a povinnosti platné v celé EU za účelem usnadnění zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. K naplnění daného záměru zákon zřizuje JIM (Jednotné informační místo).

Zajištěním výkonu JIM je pověřen Český telekomunikační úřad. Ten je rovněž určen jako orgán rozhodující spory vzniklé při naplňování tohoto zákona (např. o poskytnutí informací či o oprávněnosti odmítnutí poskytnutí informací, spory o přístup k fyzické infrastruktuře, o průzkum na místě, o koordinaci stavebních prací nebo o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy).

Zákon současně obsahuje i část upravující změny dalších zákonů dotčených touto transpozicí směrnice, a to novelu zákona o elektronických komunikacích, zákona o správních poplatcích, stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Nad rámec transpozice směrnice obsahuje novela zákona o elektronických komunikacích změny v oblasti oznamování podnikání, kdy dochází k úpravě podmínek uvedených v § 8 (obecné podmínky pro podnikání) zákona o elektronických komunikacích, dále zařazení nového ustanovení § 16b, které se zaměřuje na změny individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, přídělů rádiových kmitočtů jakož i všeobecných oprávnění, pokud by byly v rozporu s Plánem využití rádiového spektra v části upravující omezení technologické neutrality a neutrality vůči službám, a dále změny § 118 (sankce za přestupky), kdy jsou doplněna sankční ustanovení zákona o elektronických komunikacích o skutkové podstaty a sankce za porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120 ze dne 25. 11. 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.

Tento zákon nabyl účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 25. 7. 2017, s výjimkou ustanovení části druhé bodů 12 až 17 [novela zákona o elektronických komunikacích, ustanovení § 118 (sankce)], které nabyly účinnosti dnem jeho vyhlášení, tedy 10. 7. 2017.

Kybernetická bezpečnost

Dne 14. 7. 2017 byl v částce 74 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony.

Zákon představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1148/EU ze dne 6. 7. 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (směrnice NIS).

Současně se zřizuje nový orgán - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je ústředním správním úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti, a který tuto agendu přebírá od dosavadního pověřeného orgánu, Národního bezpečnostního úřadu.

Tento zákon nabyl účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy dnem 1. 8. 2017.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. září 2017 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

TechEd-DevCon 2018