logo Český telekomunikační úřad

Vzniká jednotné informační místo

ČTÚ bude plnit úlohu jednotného informačního místa (JIM), které má k usnadnění zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací zejména zajišťovat koordinovaný přístup oprávněných osob k informacím o fyzické infrastruktuře či stavebních pracích.

Dne 10. 7. 2017 byl v částce 71 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon je transpozicí směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. 5. 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Cílem směrnice je stanovit určitá minimální práva a povinnosti platné v celé EU za účelem usnadnění zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. K naplnění daného záměru zákon zřizuje JIM (Jednotné informační místo).

Zajištěním výkonu JIM je pověřen Český telekomunikační úřad. Ten je rovněž určen jako orgán rozhodující spory vzniklé při naplňování tohoto zákona (např. o poskytnutí informací či o oprávněnosti odmítnutí poskytnutí informací, spory o přístup k fyzické infrastruktuře, o průzkum na místě, o koordinaci stavebních prací nebo o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy).

Zákon současně obsahuje i část upravující změny dalších zákonů dotčených touto transpozicí směrnice, a to novelu zákona o elektronických komunikacích, zákona o správních poplatcích, stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

Nad rámec transpozice směrnice obsahuje novela zákona o elektronických komunikacích změny v oblasti oznamování podnikání, kdy dochází k úpravě podmínek uvedených v § 8 (obecné podmínky pro podnikání) zákona o elektronických komunikacích, dále zařazení nového ustanovení § 16b, které se zaměřuje na změny individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, přídělů rádiových kmitočtů jakož i všeobecných oprávnění, pokud by byly v rozporu s Plánem využití rádiového spektra v části upravující omezení technologické neutrality a neutrality vůči službám, a dále změny § 118 (sankce za přestupky), kdy jsou doplněna sankční ustanovení zákona o elektronických komunikacích o skutkové podstaty a sankce za porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120 ze dne 25. 11. 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.

Tento zákon nabyl účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy 25. 7. 2017, s výjimkou ustanovení části druhé bodů 12 až 17 [novela zákona o elektronických komunikacích, ustanovení § 118 (sankce)], které nabyly účinnosti dnem jeho vyhlášení, tedy 10. 7. 2017.

Kybernetická bezpečnost

Dne 14. 7. 2017 byl v částce 74 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony.

Zákon představuje transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1148/EU ze dne 6. 7. 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (směrnice NIS).

Současně se zřizuje nový orgán - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který je ústředním správním úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti, a který tuto agendu přebírá od dosavadního pověřeného orgánu, Národního bezpečnostního úřadu.

Tento zákon nabyl účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy dnem 1. 8. 2017.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. září 2017 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma