logo Český telekomunikační úřad

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Pokud se má účastník kvalifikovaně rozhodnout, zda mu zamýšlená změna bude vyhovovat nebo ne, a uplatnit tak své právo na ukončení smlouvy, musí být o změně informován komplexně a způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování.

Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ve sporu operátora Vodafone s jedním z jeho zákazníků, který neúspěšně reklamoval 6x vyšší vyúčtování, než platil v předchozích měsících. Vodafone reklamaci zamítl s odůvodněním, že došlo k jednostranné změně smlouvy, na kterou zákazníka upozornil ve faktuře a SMS zprávou.

ČTÚ v námitkovém řízení předně zkoumal, zda v předmětné době mohlo dojít ke změně smlouvy spočívající v nahrazení původně sjednaného tarifu (Tarif na míru) tarifem novým (Smart 100).

Ust. § 1752 občanského zákoníku připouští možnost ujednat, že obchodní podmínky mohou být v přiměřeném rozsahu změněny, mimo jiné však za podmínky, že rozumná potřeba pozdější změny smlouvy vyplývá z povahy závazku už při jednání o uzavření smlouvy.

Takové ujednání je pak platné, pokud bylo předem alespoň ujednáno, jak se změna druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

Operátor v řízení netvrdil, že se se zákazníkem na změně tarifu dohodl, a že tedy k jeho změně došlo se souhlasem všech stran smlouvy, jak vyžaduje § 1759 občanského zákoníku. Dovolává se tedy ultimativní změny podmínek, k jejíž platnosti je třeba dodržet podmínky kogentního ustanovení § 1752.

Vodafone v článku 1.1.5 obchodních podmínek uváděl: "Pokud nebudete souhlasit se změnami podstatných náležitostí smlouvy provedenými podle čl. 1.1.4 výše, které vedou ke zhoršení vašeho postavení, můžete smlouvu ukončit písemnou výpovědí s uvedením tohoto důvodu, kterou nám doručíte do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny. Upozorňujeme, že v takovém případě bude smlouva ukončena (a SIM karta deaktivována). Pokud jsme však změnu provedli z důvodu změny právní úpravy či na základě rozhodnutí ČTÚ, nebo změnou nejsou dotčena vaše práva a povinnosti, tento postup nelze použít. Ukončit smlouvu také nemůžete v případě, že vám byly změny známy již při uzavírání smlouvy. Pokud nám výpověď v uvedené lhůtě nedoručíte, budeme mít za to, že se změnami souhlasíte."

ČTÚ konstatoval, že znění článku 1.1.5 obchodních podmínek nevyhovuje § 1752 občanského zákoníku, neboť možnost ukončit smlouvu písemnou výpovědí (neuvádí přitom, kolik by výpovědní doba činila) váže pouze na změnu (blíže nespecifikovaných) podstatných náležitostí smlouvy vedoucích ke zhoršení postavení účastníka. Takové ujednání z hlediska § 1752 neobstojí, a je proto neplatné. Již z tohoto důvodu Vodafone nebyl oprávněn měnit smlouvu.

Úřad v rozhodnutí však zhodnotil i to, jakým způsobem mělo ke změně smlouvy dojít, resp. jak byl o chystané změně zákazník informován.

Vodafone tuto informaci vtělil do vyúčtování následovně:

O pět měsíců později operátor odeslal zákazníkovi SMS zprávu ve znění: "Dobrý den, během příštích 14 dní vás z Tarifu na míru převedeme na nové řešení. Na stránce http://tam.je/tnm najdete podrobné informace o změně a o tarifu, který jsme pro vás vybrali, ale můžete také změnu hned provést. Děkujeme, váš Vodafone."

Operátor při plnění informační povinnosti nepostupoval důsledně, když zákazníka prostřednictvím faktury pouze vyrozuměl o tom, že jeho tarif bude nahrazen "modernějším řešením".

Nepřípustně tím přenesl svou povinnost informovat o změně smlouvy na klienta, od kterého očekával, že si příslušné informace bude aktivně zjišťovat sám prostřednictvím internetové samoobsluhy.

Ze všech těchto důvodů ČTÚ v námitkovém řízení zákazníkovi vyhověl a vyúčtování snížil na původní částku.

Další články k tématům - faktura - operátor - reklamace - SIM - smlouva - SMS - tarif - Vodafone - vyúčtování - závazek

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 30. srpna 2018 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad