logo Český telekomunikační úřad

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Pokud se má účastník kvalifikovaně rozhodnout, zda mu zamýšlená změna bude vyhovovat nebo ne, a uplatnit tak své právo na ukončení smlouvy, musí být o změně informován komplexně a způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování.

Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ve sporu operátora Vodafone s jedním z jeho zákazníků, který neúspěšně reklamoval 6x vyšší vyúčtování, než platil v předchozích měsících. Vodafone reklamaci zamítl s odůvodněním, že došlo k jednostranné změně smlouvy, na kterou zákazníka upozornil ve faktuře a SMS zprávou.

ČTÚ v námitkovém řízení předně zkoumal, zda v předmětné době mohlo dojít ke změně smlouvy spočívající v nahrazení původně sjednaného tarifu (Tarif na míru) tarifem novým (Smart 100).

Ust. § 1752 občanského zákoníku připouští možnost ujednat, že obchodní podmínky mohou být v přiměřeném rozsahu změněny, mimo jiné však za podmínky, že rozumná potřeba pozdější změny smlouvy vyplývá z povahy závazku už při jednání o uzavření smlouvy.

Takové ujednání je pak platné, pokud bylo předem alespoň ujednáno, jak se změna druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

Operátor v řízení netvrdil, že se se zákazníkem na změně tarifu dohodl, a že tedy k jeho změně došlo se souhlasem všech stran smlouvy, jak vyžaduje § 1759 občanského zákoníku. Dovolává se tedy ultimativní změny podmínek, k jejíž platnosti je třeba dodržet podmínky kogentního ustanovení § 1752.

Vodafone v článku 1.1.5 obchodních podmínek uváděl: "Pokud nebudete souhlasit se změnami podstatných náležitostí smlouvy provedenými podle čl. 1.1.4 výše, které vedou ke zhoršení vašeho postavení, můžete smlouvu ukončit písemnou výpovědí s uvedením tohoto důvodu, kterou nám doručíte do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této změny. Upozorňujeme, že v takovém případě bude smlouva ukončena (a SIM karta deaktivována). Pokud jsme však změnu provedli z důvodu změny právní úpravy či na základě rozhodnutí ČTÚ, nebo změnou nejsou dotčena vaše práva a povinnosti, tento postup nelze použít. Ukončit smlouvu také nemůžete v případě, že vám byly změny známy již při uzavírání smlouvy. Pokud nám výpověď v uvedené lhůtě nedoručíte, budeme mít za to, že se změnami souhlasíte."

ČTÚ konstatoval, že znění článku 1.1.5 obchodních podmínek nevyhovuje § 1752 občanského zákoníku, neboť možnost ukončit smlouvu písemnou výpovědí (neuvádí přitom, kolik by výpovědní doba činila) váže pouze na změnu (blíže nespecifikovaných) podstatných náležitostí smlouvy vedoucích ke zhoršení postavení účastníka. Takové ujednání z hlediska § 1752 neobstojí, a je proto neplatné. Již z tohoto důvodu Vodafone nebyl oprávněn měnit smlouvu.

Úřad v rozhodnutí však zhodnotil i to, jakým způsobem mělo ke změně smlouvy dojít, resp. jak byl o chystané změně zákazník informován.

Vodafone tuto informaci vtělil do vyúčtování následovně:

O pět měsíců později operátor odeslal zákazníkovi SMS zprávu ve znění: "Dobrý den, během příštích 14 dní vás z Tarifu na míru převedeme na nové řešení. Na stránce http://tam.je/tnm najdete podrobné informace o změně a o tarifu, který jsme pro vás vybrali, ale můžete také změnu hned provést. Děkujeme, váš Vodafone."

Operátor při plnění informační povinnosti nepostupoval důsledně, když zákazníka prostřednictvím faktury pouze vyrozuměl o tom, že jeho tarif bude nahrazen "modernějším řešením".

Nepřípustně tím přenesl svou povinnost informovat o změně smlouvy na klienta, od kterého očekával, že si příslušné informace bude aktivně zjišťovat sám prostřednictvím internetové samoobsluhy.

Ze všech těchto důvodů ČTÚ v námitkovém řízení zákazníkovi vyhověl a vyúčtování snížil na původní částku.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 30. srpna 2018 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma