logo Český telekomunikační úřad

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Dojde-li ke zneužití odcizeného občanského průkazu při uzavírání smlouvy, potom oprávněný držitel tohoto průkazu totožnosti není účastníkem smluvního vztahu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o požadavku operátora T-Mobile na zaplacení 37203 Kč.

V průběhu řízení se účastník, vůči kterému byl nárok uplatněn, bránil tím, že v době, kdy měla být smlouva uzavřena, neměl občanský průkaz, smlouvu nikdy neuzavřel a uvedených služeb nikdy nevyužíval. Ztrátu občanského průkazu přitom nahlásil, což doložil potvrzením.

Dané řízení je řízením sporným, v němž správní orgán vychází z důkazů, které byly účastníky navrženy. Pokud tyto nepostačují ke zjištění stavu věci, může ČTÚ provést i důkazy jiné. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází správní orgán při zjišťování stavu věci z důkazů, které byly provedeny.

Břemeno tvrzení lze definovat jako procesní odpovědnost účastníka za to, že se soud rozhodné skutečnosti vůbec dozví, a důkazní břemeno jako procesní odpovědnost účastníka za to, že rozhodné skutečnosti budou před soudem skutečně prokázány.

Jejich smyslem je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v takových případech, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného práva pro rozhodnutí o věci, nebyla prokázána pro nečinnost účastníka nebo nemohla být prokázána vůbec (objektivně vzato), a kdy tedy výsledky hodnocení důkazů neumožňují přijmout závěr ani o existenci této skutečnosti, ani o tom, že tato skutečnost nenastala.

Z hmotněprávní úpravy obsažené v ustanovení § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích vyplývá, že operátor má ve sporu s účastníkem, případně uživatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací o úhradu ceny za poskytnutou službu břemeno tvrzení, že účastníku (uživateli) poskytl veřejně dostupnou službu elektronických komunikací v rozsahu a kvalitě odpovídající ceně, kterou mu za službu vyúčtoval a která byla platná v době poskytnutí služby, a důkazní břemeno, pokud jde o prokázání tohoto tvrzení.

Pokud se operátor domáhá úhrady dlužných plateb za vystavená vyúčtování z titulu uzavření smluv o poskytování služeb elektronických komunikací, nese rovněž důkazní břemeno k prokázání toho, že:

ČTÚ v informačním systému Evidence občanských průkazů ověřil, že daný občanský průkaz byl pět dní před uzavřením smlouvy nahlášen jako ztracený, což bylo možné zjistit i ve veřejně dostupné databázi neplatných dokladů (v podobě webu i mobilní aplikace).

Tím bylo prokázáno, že došlo ke zneužití občanského průkazu odpůrce a že tento není skutečným účastníkem smlouvy, vůči kterému by mohl být nárok úspěšně uplatňován.

Operátor přitom nepředložil dostatečné důkazní prostředky k prokázání svého tvrzení ohledně uzavření smluvního vztahu s odpůrcem, a tím neunesl důkazní břemeno. Jeho nárok proto ČTÚ zamítl.

Další články k tématům - databáze - důkazy - občanský průkaz - operátor - smlouva - soud - zákon - zneužití

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. září 2018 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Čeká Vás operace? Víte co urychlí hojení?
Porovnávač zájezdů. Najděte nejlevnější! Nabídka zájezdů přímo od CK.
Profesionální programové vybavení nejen pro účetní firmy a daňové poradce.