logo Český telekomunikační úřad

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Dojde-li ke zneužití odcizeného občanského průkazu při uzavírání smlouvy, potom oprávněný držitel tohoto průkazu totožnosti není účastníkem smluvního vztahu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o požadavku operátora T-Mobile na zaplacení 37203 Kč.

V průběhu řízení se účastník, vůči kterému byl nárok uplatněn, bránil tím, že v době, kdy měla být smlouva uzavřena, neměl občanský průkaz, smlouvu nikdy neuzavřel a uvedených služeb nikdy nevyužíval. Ztrátu občanského průkazu přitom nahlásil, což doložil potvrzením.

Dané řízení je řízením sporným, v němž správní orgán vychází z důkazů, které byly účastníky navrženy. Pokud tyto nepostačují ke zjištění stavu věci, může ČTÚ provést i důkazy jiné. Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází správní orgán při zjišťování stavu věci z důkazů, které byly provedeny.

Břemeno tvrzení lze definovat jako procesní odpovědnost účastníka za to, že se soud rozhodné skutečnosti vůbec dozví, a důkazní břemeno jako procesní odpovědnost účastníka za to, že rozhodné skutečnosti budou před soudem skutečně prokázány.

Jejich smyslem je umožnit soudu rozhodnout o věci samé i v takových případech, kdy určitá skutečnost, významná podle hmotného práva pro rozhodnutí o věci, nebyla prokázána pro nečinnost účastníka nebo nemohla být prokázána vůbec (objektivně vzato), a kdy tedy výsledky hodnocení důkazů neumožňují přijmout závěr ani o existenci této skutečnosti, ani o tom, že tato skutečnost nenastala.

Z hmotněprávní úpravy obsažené v ustanovení § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích vyplývá, že operátor má ve sporu s účastníkem, případně uživatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací o úhradu ceny za poskytnutou službu břemeno tvrzení, že účastníku (uživateli) poskytl veřejně dostupnou službu elektronických komunikací v rozsahu a kvalitě odpovídající ceně, kterou mu za službu vyúčtoval a která byla platná v době poskytnutí služby, a důkazní břemeno, pokud jde o prokázání tohoto tvrzení.

Pokud se operátor domáhá úhrady dlužných plateb za vystavená vyúčtování z titulu uzavření smluv o poskytování služeb elektronických komunikací, nese rovněž důkazní břemeno k prokázání toho, že:

ČTÚ v informačním systému Evidence občanských průkazů ověřil, že daný občanský průkaz byl pět dní před uzavřením smlouvy nahlášen jako ztracený, což bylo možné zjistit i ve veřejně dostupné databázi neplatných dokladů (v podobě webu i mobilní aplikace).

Tím bylo prokázáno, že došlo ke zneužití občanského průkazu odpůrce a že tento není skutečným účastníkem smlouvy, vůči kterému by mohl být nárok úspěšně uplatňován.

Operátor přitom nepředložil dostatečné důkazní prostředky k prokázání svého tvrzení ohledně uzavření smluvního vztahu s odpůrcem, a tím neunesl důkazní břemeno. Jeho nárok proto ČTÚ zamítl.

Další články k tématům - databáze - důkazy - občanský průkaz - operátor - smlouva - soud - zákon - zneužití

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 20. září 2018 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad