logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Český telekomunikační úřad vydal 6. května Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 22. dubna 2009 podpořil Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku převážnou většinou návrh Evropské komise na regulaci cen pro roamingové SMS a datové služby, a prodloužení účinnosti regulace cen pro roamingové volání.

K 30. dubnu 2009 bylo v souladu s harmonogramem podle TPP ukončeno analogové TV vysílání z vysílače Praha – Žižkov, čímž bylo ukončeno souběžné analogové a digitální TV vysílání v územní oblasti Praha - město.

Novým předsedou ČTÚ se opětovně stal na základě jmenování Vládou ČR dne 27. dubna 2009 PhDr. Pavel Dvořák, CSc., který byl členem Rady ČTÚ od 1. května 2005 a od 1. dubna 2006 zároveň zastával po tři roky předsednickou funkci. Místo po odcházejícím členu Rady ČTÚ Bc. Michalu Franklovi, kterému skončilo funkční období 30. dubna letošního roku, obsadil s účinností od 1. května Ing. Milan Šimonovský.

Téma měsíce je v MMZ za duben věnováno 14. implementační zprávě o implementaci regulačního rámce hodnotící vývoj na trhu elektronických komunikací, regulaci a její dopady na trh za rok 2008. Zprávu zveřejnila Evropská komise (dále jen Komise).

Dne 24. března 2008 Monitorovací zpráva uvádí stručné shrnutí vybraných důležitých závěrů a konstatování Komise. Podle zjištění Komise vzrostlo v roce 2008 odvětví telekomunikací v EU reálně o 1,3 %.

Dne 23. dubna 2009 proběhlo na ČTÚ za účasti notáře a zástupců předkladatelů přihlášek otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM. Přihlášky předložily společnosti Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Na toto jednání navázalo druhé zasedání výběrové komise pro výběrové řízení. Výběrová komise na tomto zasedání rozhodla, že všechny předložené přihlášky postupují do dalšího hodnocení. Dalším bodem výběrového řízení bude třetí zasedání výběrové komise dne 11. května 2009, na němž bude provedeno hodnocení nabídek z hlediska splnění stanovených kritérií.

V průběhu dubna ukončil ČTÚ kontrolu reklamačního řízení prováděného Českou poštou, s.p. - při níž bylo prověřeno celkem 276 reklamací. V 57 případech (20,65 %) byla zjištěna jedna či více závad. Závady se týkaly například opožděného vyřízení reklamace, dále případů, v nichž byla poškozenému zákazníkovi vyplacena nižší náhrada škody, než na jakou měl právo, a rovněž případů, v nichž nebyla zákazníkovi neprávem vyplacena žádná náhrada škody.

Ve sledovaném měsíci byly pravomocně uloženy 3 pokuty v celkové výši 187 000,- Kč (Česká pošta proti nim nepodala rozklad).

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 22. května 2009 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad