logo Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

ČTÚ vydal 9.12. 2009 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc listopad 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Významnou skutečností v oblasti elektronických komunikací v měsíci listopadu bylo dokončení projednávání tzv. "Telekomunikačního balíčku", který Komise navrhla v listopadu 2007. Evropský parlament na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 24. listopadu 2009 formálně tento soubor opatření schválil. V návaznosti na oficiální zveřejnění příslušných dokumentů, bude zahájen proces transpozice jednotlivých opatření do právního rámce jednotlivých členských zemí EU. Tento proces by měl být dokončen do 18 měsíců. V podmínkách České republiky tak v tomto období bude připravena komplexní novela zákona o elektronických komunikacích.

Téma měsíce listopadu je mezinárodní srovnání cen za služby poskytované prostřednictvím mobilních sítí. ČTÚ provedl srovnání cen za mobilní služby se zohledněním preferencí českých zákazníků, které se promítají i do konstrukce nabídek jednotlivých mobilních operátorů. Srovnávány byly pouze základní tarifní plány, které nikterak nezvýhodňovaly volání na určitá čísla či skupiny volaných dle výběru zákazníka.

Z provedeného srovnání vyplynulo, že jak v případě zákazníků s předplacenou kartou tak i u tarifních zákazníků jsou čeští operátoři na úrovni průměru nebo lehce pod průměrem srovnávaných zemí.

Kontrolní činnost

ČTÚ zahájil u společnosti Česká pošta, s.p. cenovou kontrolu na ověření správnosti předložených podkladů vstupujících do výpočtu cen poštovních služeb do zahraničí. Konkrétně se jedná o prověření objemů listovních zásilek odesílaných do zahraničí a nákladů spojených se zpracováním těchto zásilek před předáním zahraničnímu zpracovateli (tzv. vnitrostátní náklady). ČTÚ na základě výsledků kontroly rozhodne o úpravě cen pro další období.

ČTÚ ukončil státní kontrolu v oblasti cen u společnosti České Radiokomunikace, a.s. zaměřenou na ověřování kalkulace cen za šíření digitálního televizního a rozhlasového vysílání. V rámci provedené kontroly ČTÚ prověřil jak předložený model a způsob kalkulace cen za produkty DVB-T, tak i zda jsou zveřejněné smluvní podmínky v souladu s ustanovením § 72b odst. 2 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ řešil rušení meteorologických radarů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) provozem WiFi zařízení na kmitočtu 5640 MHz. ČTÚ vydal výzvu k odstranění rušení. V některých případech bylo vydáno předběžné opatření k okamžitému vypnutí rušícího zařízení. V červenci 2009 ČTÚ zveřejnil na svých stránkách k této problematice Informaci pro provozovatele WiFi zařízení. V období od července do listopadu bylo takových případů rušení celkem 20. Lze konstatovat, že v poslední době je rušení meteorologických radarů méně časté. Rušení lze on-line pozorovat na stránce ČHMÚ.

Dne 30. listopadu 2009 vydal ČTÚ tiskovou zprávu k Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů. Úřad obdržel 2 návrhy na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za hlasové služby VoIP poskytované v datových sítích. Jedná se o případy, kdy nedostatečným zabezpečením softwaru VoIP ústředny došlo k neoprávněnému a podvodnému proniknutí do jejího systému a k uskutečnění vysokého počtu mezinárodních hovorů, které pak poskytovatel služby vyúčtoval účastníkovi. Přestože se zatím jedná o dva oznámené případy, vzhledem k výši škody, která byla tímto způsobena, a rovněž možnosti dalšího opakování, považuje ČTÚ za nezbytné upozornit veřejnost na tyto skutečnosti.

Digitalizace RTV

Dne 5. listopadu 2009 vyhlásil ČTÚ výběrové řízení na udělení práva k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních aplikací. Cílem výběrového řízení je zajištění efektivního a účelného využívání dotčené části rádiového spektra a vytvořit tak podmínky pro další rozvoj nových digitálních služeb.

Další články k tématům - ČHMÚ - ČTÚ - digitálního - komunikací - kontrolu - mobilních - opatření - radarů - rušení - služby - VoIP - WiFi

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 10. prosince 2009 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2009

Zabezpečení VoIP ústředen a telefonů

ČTÚ provedl kontrolu cen v Českých Radiokomunikacích

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2009

ČTÚ vyřešil problém se zastíněním radioreléové trasy větrnou elektrárnou

Měsíční monitorovací zpráva za září 2009

ČTÚ zahájil s Telefónica O2 správní řízení ve věci přenositelnosti telefonních čísel

Ukončení hlasového volání v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

ČTÚ snižuje počet veřejných telefonních automatů pro rok 2010

ČTÚ hodnotí průběh přechodu analogového na digitální televizní vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

Stanovisko České republiky k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA pro COCOM

Stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k NGA

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2009

Člen Rady ČTÚ pomohl k vítězství České republiky v mezinárodní arbitráži

ČTÚ aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

Měsíční monitorovací zpráva za květen 2009

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2009

Příjem zemské digitální televize

Měsíční monitorovací zpráva za leden 2009

DIGITÁLNÍ DIVIDENDA II

Do prvého vypnutí analogového vysílání v Praze zbývá 90 dnů

Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Rozhodnutí o ceně

Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2008

ČTÚ zprovoznil na svém webu novou rubriku o stavu digitalizace

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad