logo Český telekomunikační úřad

Mezinárodní roaming a síťová neutralita v roce 2017

V září 2013 představila EK plán reformy telekomunikačního trhu. Jejím cílem je posunout se směrem k jednotnému trhu elektronických komunikací, kde mohou všichni využívat služby bez ohledu na to, kde se v EU zrovna nacházejí.

Podle názoru Evropské komise (EK) jsou všechny hospodářské sektory stále více závislé na kvalitním připojení k Internetu podporujícím jejich větší konkurenceschopnost, a řešení tudíž spočívá ve spojení potenciálu informačních a komunikačních technologií (IKT) na jednotném trhu EU.

Těžištěm uvedené reformy byl legislativní balíček známý jako "Propojený kontinent" (Connected Continent) nebo též TSM (Telecommunications Single Market) ve formě nařízení, který měl řešit následující problémy:

Po poměrně nestandardní přípravě (kdy mimo jiné nebyla provedena veřejná konzultace záměru) byl předložen návrh nařízení, o němž Evropský parlament hlasoval poprvé v plénu dne 3.4. 2014. Evropský parlament schválil svůj postoj k návrhu nařízení spolu s řadou pozměňovacích návrhů. Pracovní skupina Rady pro telekomunikace a informační společnost v červenci 2014 projednala návrh Komise článek po článku, přičemž prakticky ve všech částech textu se valná většina členských států shodla na kritickém postoji.

Projednávání na půdě Rady EU se proto ukázalo jako velmi komplikované. Původní ambiciózní legislativní návrh byl vzhledem k malé podpoře členských států a zdlouhavému projednávání v prosinci 2014 redukován na problematiku přístupu k otevřenému internetu (často diskutovaná jako síťová neutralita) a odstranění roamingových příplatků za mobilní služby elektronických komunikací v rámci EU.

Členské státy dospěly k přijatelnému kompromisnímu textu teprve v druhé polovině roku 2015, tedy téměř po dvou letech od představení první verze legislativního návrhu Evropskou komisí. Postoj Rady EU byl přijat 1.10. 2015. Dne 13.10. 2015 deklaroval Výbor ITRE (pro průmysl, dopravu a energetiku) Evropského parlamentu souhlas s postojem Rady v prvním čtení a zaslal Doporučení pro druhé čtení v Evropském parlamentu. Návrh nařízení byl schválen na plenárním zasedání Evropského parlamentu 27.10. 2015.

Dne 26.11. 2015 bylo vydáno Nařízení, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii zveřejněno v Úředním věstníku EU jako nařízení č. 2015/2120/EU.

OBSAH ŘÍZENÍ

Ve své výsledné podobě se tedy nařízení zabývá dvěma tématy - mezinárodním roamingem v rámci EU a přístupem k otevřenému internetu.

Mezinárodní roaming v rámci EU

Nařízení s účinností od 15.6. 2017 zakotvuje princip volání, odesílání SMS zpráv a využívání datových služeb v jiných zemích Unie za ceny běžného domácího tarifu známý jako "Roam Like At Home" (RLAH). Na základě tohoto principu a v rámci tzv. politiky přiměřeného využívání služeb tak nebudou moci poskytovatelé roamingových služeb účtovat svým zákazníkům jakýkoli příplatek nad rámec běžné domácí ceny, kterou si účtují za služby poskytované na území příslušného domovského členského státu. Za roamingové služby využité nad rámec politiky přiměřeného využívání si poskytovatelé roamingových služeb mohou účtovat příplatky a jejich maximální výše bude upravena prostřednictvím nového nařízení.

Účelem politiky přiměřeného využívání je zamezit zneužívání či nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb ze strany roamingových zákazníků, jako je využívání těchto služeb roamingovými zákazníky v jiném členském státě, než je stát jejich domovského poskytovatele, pro jiné účely než běžné cesty.

Politika přiměřeného využívání by měla zákazníkům poskytovatele roamingu umožnit využívat takový objem regulovaných maloobchodních roamingových služeb účtovaných za běžné domácí ceny, jenž je v souladu s jejich příslušnými tarifními plány. Podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání budou stanovena nejpozději do 15.12. 2016 prostřednictvím prováděcích aktů Evropské komise.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nového nařízení o roamingu, jsou veškeré prováděcí pravomoci svěřeny Evropské komisi. Jedná se o stanovení váženého průměru maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích a podrobných pravidel týkajících se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming, včetně podmínek žádosti, kterou může poskytovatel roamingu podat příslušnému regulačnímu úřadu pro účely tohoto posouzení.

Evropská komise rovněž předloží do 15.6. 2016 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích přezkumu velkoobchodního roamingového trhu společně s odpovídajícím legislativním návrhem, s cílem změnit velkoobchodní ceny za regulované roamingové služby stanovené nařízením nebo poskytnout jiné řešení problémů zjištěných na velkoobchodní úrovni.

Zveřejnění výsledků přezkumu bude předcházet veřejná konzultace. Sdružení evropských regulátorů v sektoru elektronických komunikací (BEREC) bude sloužit Evropské komisi jako poradní orgán a jednotlivá prováděcí nařízení, které vyplývají z nové regulace s Evropskou komisí, bude konzultovat. Zároveň sdružení BEREC zpracuje v první polovině roku 2016 vlastní analýzu velkoobchodního roamingového trhu a vydá všeobecné pokyny k nové roamingové regulaci.

Přístup k otevřenému internetu

Přístup k otevřenému internetu, často uváděný též jako síťová neutralita, který je v poslední době diskutován laickou i odbornou veřejností je ve smyslu Nařízení založen na požadavku, aby každý uživatel služby přístupu k síti internet mohl využívat veškerých možností sítě internet a nebyl nijak ve svém právu užívání omezen. Musí být přitom respektována vůle a svoboda koncového uživatele, kterou z nabízených služeb využije, včetně toho, jaké si vybere koncové zařízení použitelné v síti vybraného poskytovatele připojení. Tyto požadavky musí platit shodně a ve stejné míře při poskytování služeb všem koncovým uživatelům v síti poskytovatele připojení k internetu. Současně musí být koncovému uživateli (účastníkovi) zajištěna sjednaná kvalita připojení v rámci dané služby.

Dalším základním požadavkem přístupu k otevřenému internetu je možnost spojení se všemi ostatními v danou chvíli dosažitelnými koncovými body či zdroji služeb sítě Internet. Jinými slovy, koncový uživatel nesmí být omezen ve svém svobodném výběru služby či koncového bodu sítě internet, se kterým chce komunikovat.

Praktickým problémem je, že některé typy služeb (například přenos videa či audia) vyžadují nejenom dostatečnou rychlost, ale také vysokou pravidelnost doručování svých dat, protože tato jsou zpracovávána (zobrazována, přehrávána) průběžně.

Naopak pro jiné internetové služby, jako například pro elektronickou poštu či přenos souborů, není pravidelnost doručování jejich dat kritická, protože svá data nezpracovávají průběžně (ale až všechna najednou).

Nařízení umožňuje zohlednit takovéto objektivně různé požadavky jednotlivých kategorií provozu, a například pro videopřenosy zajistit lepší pravidelnost. Takovéto úpravy se ale musí týkat všech přenosů stejné kategorie (např. všech videopřenosů) a nesmí být motivovány obchodními důvody. Pouze ve zcela výjimečných a taxativně vymezených případech může poskytovatel přístupu aplikovat další opatření, jdoucí již nad rámec tzv. přiměřeného řízení provozu.

I tato opatření ale musí být transparentní, nediskriminační a přiměřená, postavená na objektivně odlišných kategoriích provozu, nikoli na základě obchodních cílů. Tato opatření by neměla být uplatňována déle, než je nezbytné. Základním požadavkem otevřeného přístupu k internetu je tedy pravidlo stejného zacházení bez rozlišování zdroje a cíle přenosu. Dále nesmí být sledován vlastní obsah přenášených dat, s výjimkou případů určených právními předpisy (např. otázky veřejné bezpečnosti).

ČTÚ se této problematice věnuje dlouhodobě a pravidelně se zúčastňuje práce v expertní skupině pro síťovou neutralitu organizace BEREC, která sdružuje regulační orgány v oblasti telekomunikací ze všech členských států EU a je poradním partnerem Evropské Komise. Na základě zkušeností z této činnosti ČTÚ již v nedávné minulosti publikoval dokumenty Obecná pravidla pro řízení datového provozu a Stanovení základních parametrů a měření kvality služby přístupu k sítí internet, které se problematikou síťové neutrality zabývají.

V současné době ČTÚ analyzuje soulad již publikovaných dokumentů s textem nařízení a v případě nutnosti připraví jejich aktualizaci. V takovém případě bude ČTÚ veřejnost informovat stejně jako v minulosti a provede i veřejné projednání aktualizovaných verzí uvedených dokumentů.

V příštím roce připraví BEREC na základě požadavku Evropské Komise konkrétnější metodické pokyny pro implementaci požadavků nařízení pro oblast síťové neutrality. Tyto pokyny se stanou následně v rámci implementace součástí jednotného evropského telekomunikačního prostředí.

Dále bude v rámci aktivit BEREC probíhat příprava na vybudování jednotného evropského systému, který by umožňoval měření a srovnávání dosahovaných hodnot kvality přístupu k síti internet. Také na této činnosti se budou zástupci ČTÚ aktivně podílet.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 28. prosince 2015 - pondělí

Další články Český telekomunikační úřad

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Kmitočtová pásma 1800 a 2600 MHz pro rozvoj mobilního broadbandu v Česku

ČTÚ na straně spotřebitele

ČTÚ zrychluje rozhodovací procesy ve sporech s operátory

Mezinárodní roaming a síťová neutralita v roce 2017

Evropské harmonizované tísňové linky

Neférové praktiky ve smlouvách operátorů

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

Férové a neférové praktiky telekomunikačních operátorů

Vodafone porušil zákaz agresivních obchodních praktik