logo Český telekomunikační úřad

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Novela zákona o elektronických komunikacích nově zavádí povinnost zřídit a zabezpečit v určených bodech sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce umožňujícího provádět cílenou detekci jevů nasvědčujících o existenci kybernetického útoku nebo hrozby a jejich identifikaci.

Dne 31. 3. 2021 byl v částce 59 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 150/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Součástí tohoto zákona, který stanoví podmínky pro provádění kybernetické obrany České republiky, je i novela zákona o elektronických komunikacích - část třetí zákona.

Tímto se do zákona o elektronických komunikacích doplňuje nový § 98a ukládající v souvislosti s § 16d zákona o Vojenském zpravodajství nové povinnosti právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

Konkrétně se jedná o povinnost zřídit a zabezpečit v určených bodech sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce umožňujícího provádět cílenou detekci jevů nasvědčujících existenci kybernetického útoku nebo hrozby a jejich identifikaci.

Za plnění povinností náleží povinné osobě od Vojenského zpravodajství úhrada efektivně vynaložených nákladů.

Způsob určení výše efektivně vynaložených nákladů, postup jejich uplatnění a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška), který vydá Ministerstvo obrany ve spolupráci s ČTÚ.

Právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací jsou povinny poskytnout Vojenskému zpravodajství i další součinnost při provádění detekce a rovněž jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při své spolupráci s Vojenským zpravodajstvím dozvěděly.

V souvislosti s těmito novými zákonnými povinnostmi dle § 98a se do zákona o elektronických komunikacích doplňují i ustanovení přestupků příslušné skutkové podstaty (§ 118 odst. 23 nový) a stanoví se limity pro ukládání pokut podle závažnosti jednotlivých přestupků ve škále § 118 odst. 24 (dříve odstavec 23) zákona o elektronických komunikacích.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Další články k tématům - detekce - kyberbezpečnost - operátor - pokuta - Vojenské zpravodajství - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 29. dubna 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad