logo Český telekomunikační úřad

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Novela zákona o elektronických komunikacích, která nabývá platnosti dnem 1. 1. 2022, zavádí nové právní úpravy - např. v oblastech marketingového volání, přenositelnosti poskytovatele služby, rozvoji digitálního rozhlasového vysílání a informační povinnosti vůči zákazníkům.

Novela zákona o elektronických komunikacích (Zákon č. 374/2021 Sb) především transponuje Evropský kodex pro elektronické komunikace, ale důležitým tématem je rovněž vyšší ochrana spotřebitele a podpora výstavby sítí vysokorychlostního internetu.

Novou právní úpravou dochází k posílení a harmonizaci ochrany práv spotřebitele napříč všemi členskými státy EU tak, aby bylo pro spotřebitele zajištěno rovné postavení na jednotném trhu v rámci celé EU.

Podpora zdravotně postižených a nízkopříjmových

Novela přináší systematičtější podporu zdravotně postižených osob a nově i osob s nízkými příjmy. Univerzální služba bude obsahovat vedle přístupu k hlasové komunikační službě nově i službu přístupu k internetu.

Sleva pro zdravotně postižené občany zůstane zachována, nově se možnost čerpání cenového zvýhodnění rozšiřuje i na osoby s nízkými příjmy.

Rozvoj digitálního rozhlasového vysílání

Novela obsahuje i úpravu podporující rozvoj zemského digitálního rozhlasového vysílání a současně transponuje novou povinnost podporující tento rozvoj, a to, aby jakékoliv automobilové rádiové zařízení zabudované do vozidel kategorie M, bylo schopno přijímat a reprodukovat toto digitální vysílání.

Digitální vysílání přináší pro spotřebitele kvalitnější službu a umožní poslech většího počtu nových rozhlasových stanic a jejich programů, i doprovodné multimediální služby / např. informace o vysílaném programu, krátké textové zprávy, obrazové informace, aj.

Informační povinnosti vůči zákazníkům

Zpřesní a rozšíří se informační povinnost u smluv se spotřebitelem. Zákon koncepčně upravuje informační povinnosti podnikatelů vůči zákazníkům, a to jak před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání (viz šablona shrnutí smlouvy § 63 odst. 5 ZEK), ale také v průběhu trvání smlouvy.

Přenositelnost poskytovatele služby

Podobně jako se v minulosti zavedlo právo spotřebitele na snazší přenesení telefonních čísel, budou mít spotřebitelé nově obdobné právo na změnu poskytovatele služby přístupu k internetu. Zákon v § 34a stanoví podmínky podání žádosti účastníka v případě, že hodlá změnit poskytovatele služby přístupu k internetu, a také maximální lhůtu, během níž může dojít k přerušení poskytování služby.

Právní úprava rovněž zajišťuje informovanost účastníka o jeho právech a průběhu procesu změny ze strany dotčených podnikatelů. ČTÚ připravuje návrh vyhlášky, která upraví technické a organizační podmínky pro dotčené podnikatele při realizaci procesu změny poskytovatele služby přístupu k internetu.

Vyhláška určí, v jakých lhůtách mají být základní kroky procesu změny ze strany dotčených podnikatelů provedeny. Dohoda podnikatele s účastníkem na pozdějším datu změny není vyloučena. Na dodržování povinností bude dohlížet ČTÚ, porušení budou pokutována.

Nad to zákon nově zakotvuje právo účastníka na paušální náhradu pro případ, že by proces změny proběhl se zpožděním, nebo by došlo ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby.

Právo na paušální náhradu je dáno i v případě nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Výši náhrady stanoví prováděcí vyhláška, kterou připravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jednodušší budování sítí

Novela by měla podpořit dostupnost vysokorychlostního internetu pro domácnosti, protože přináší některé změny, které zavádění sítí usnadní. Jde např. o možnost podélného umístění vedení inženýrských sítí včetně kabelovodů v pozemních komunikacích a snadnější překládku. Širší možnosti budou také například v oblasti zřizování komunikačního vedení.

V případě, že dojde např. ke sporu o možnosti umístit v domě technické rozvody nezbytné pro internet, bude moci spor zahájit nejen majitel, uživatel či správce domu, ale i operátor, poskytovatel, resp. podnikatel (§ 104 odst. 16 ZEK).

Nově bude orgánem kompetentním k rozhodnutí takového sporu ČTÚ.

Tísňové SMS a výstrahy

Tísňové linky budou muset být dostupné i prostřednictvím SMS. Od 1. 1. 2022 může být zaveden systém veřejné výstrahy, který bude prostřednictvím mobilních služeb dohodnutým způsobem (pravděpodobně formou SMS) varovat obyvatele před hrozícími mimořádnými událostmi.

Podnikatel v elektronických komunikacích je povinen předávat zprávy bezplatně.

Marketingová volání

Díky novele by spotřebitel neměl být obtěžován nevyžádanými marketingovými hovory, pokud sám neprojevil souhlas. V souvislosti s četnými dotazy provozovatelů call center i firem připravuje v současné době Český telekomunikační úřad výkladové stanovisko k novele, hotové by mělo být v průběhu prosince 2021.

Další články k tématům - digitální rozhlas - internet - marketing - smlouva - SMS - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. listopadu 2021 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad