logo Český telekomunikační úřad

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Rodičovská zodpovědnost ve smyslu § 31 zákona o rodině v sobě zahrnuje odpovědnost za plnění povinností nezletilého dítěte. Za plnění povinností ze smlouvy uzavřené rodičem ve prospěch nezletilého dítěte je odpovědný zákonný zástupce.

Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu, v němž se operátor O2 domáhal zaplacení dluhu přes 60 tisíc Kč po účastníkovi, kterému v době uzavření smlouvy bylo šest let. Smlouvu podepsal otec nezletilého dítěte. Ten podle § 36 odst. 1 zákona o rodině je oprávněn nezletilé dítě zastupovat při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací, zavazující k dlouhodobému opětovnému plnění, přičemž výše takového plnění není prakticky nijak omezena, je takovým úkonem, u něhož šestileté dítě není schopno pochopit a domyslet následky svého jednání.

Obecně platí, že osobou povinnou k placení, je účastník smlouvy, popř. uživatel, jak stanoví § 64 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Rodič je však nositelem rodičovské zodpovědnosti ve smyslu § 31 zákona o rodině, a právě on je také zodpovědný za plnění povinností nezletilého
dítěte.

Tento závěr podporuje i rozsudek Nejvyššího soudu, který v rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo 3429/2008 ze dne 4. 2. 2010 konstatoval, že: "jestliže je nezletilé dítě účastníkem smlouvy o stavebním spoření, pak mu z takto vzniklého právního vztahu vyplývají určitá práva a povinnosti. Za plnění povinností nezletilého jsou pak opět odpovědni jeho zákonní zástupci. Tyto povinnosti jsou součástí rodičovské odpovědnosti podle § 31 zákona o rodině. Jestliže potom z obsahu závazkového vztahu, jehož účastníkem je nezletilé dítě, vyplývá povinnost něco plnit, jsou ke splnění této povinnosti povolání zákonní zástupci nezletilého."

ČTÚ se výše uvedeným odklonil od dříve uplatňovaného výkladu, že návrh má směřovat proti nezletilému, když v nyní posuzovaném případě návrh O2 v plném rozsahu zamítl s tím, že pasivně legitimovaným může být výlučně rodič.

Další články k tématům - děti - faktury - odpovědnost - operátor - smlouva - telefon - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 13. dubna 2017 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2019