logo Český telekomunikační úřad

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

Podpora hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikací a poštovních služeb zůstává i pro rok 2017 jednou z hlavních oblastí, na které se ČTÚ zaměří. S tím souvisí i vytváření podmínek pro technologickou inovaci, včetně efektivní podpory rozvoje sítí nové generace.

Je nutné dále i v roce 2017 dál udržovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a uživatelů jak služeb elektronických komunikací, tak poštovních služeb. Na tomto trhu bude zásadní řádná příprava procesu udělení nové poštovní licence, aby byla zajištěna potřebná dostupnost základních služeb, a dokončení procesu notifikace postupu úhrady čistých nákladů z poskytování základních služeb Evropskou komisí.

ČTÚ je i nadále připraven spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) při realizaci dotačního programu podpory budování sítí nové generace (NGA) i přípravě opatření na odstranění překážek výstavby sítí elektronických komunikací.

Zásadní bude rovněž realizace aukce kmitočtů v pásmu 3,6 a 3,8 GHz, nastavení pravidel pro budoucí rozvoj sítí páté generace, ale i podpora přechodu na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2.

Analýza trhu elektronických komunikací

V rámci IV. kola analýz relevantních trhů se ČTÚ zaměří na dokončení již zahájených analýz všech relevantních trhů č. 3a, 3b a 4, včetně navazujících řízení o stanovení podniků s významnou tržní silou a uložení jim nápravných opatření (REM a CEN).

Úřad se bude zabývat i kontrolou plnění uložených povinností v rámci regulace. Dále bude třeba cenově vyhodnotit vývoj na trhu mobilních (zejména datových) služeb, včetně mezinárodního srovnání.

Pro účely analýzy relevantních trhů ČTÚ chystá revizi sběru dat prostřednictvím elektronických formulářů. Již podruhé Úřad rovněž provede "geosběr" s údaji o sítích NGA.

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací

ČTÚ bude nadále spolupracovat s MPO v rámci realizace programu na podporu projektů zaměřených na budování přístupových sítí NGA, podmínek jeho správy a financování, a při kontrole plnění stanovených podmínek. Zapojit se chce v rámci pracovních skupin MPO Dotační politika, ale i Nedotační podpora na identifikaci bariér výstavby sítí NGA a nalezení vhodných opatření k nápravě.

Rovněž ve spolupráci s MPO se ČTÚ bude podílet na přípravě Technického plánu zemského digitálního vysílání na DVB-T2, včetně zajištění příslušných kmitočtových opatření pro konečné vysílací sítě DVB-T2. V té souvislosti v rámci aktualizace Strategie správy spektra připraví i návrh na další využití pásma 700 MHz.

Významným úkolem ČTÚ v roce 2017 bude zajištění nových kompetencí podle návrhu zákona o opatřeních ke snižování nákladů na budování sítí elektronických komunikací. V rámci toho bude zajišťovat funkci Jednotného informačního místa (JIM) a rozhodovat spory o přístup k technické infrastruktuře.

Regulace a kontrola v oblasti poštovních služeb

ČTÚ bude dál monitorovat vývoj trhu včetně způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti na celém území ČR podle základních kvalitativních požadavků. V první polovině roku 2017 také zpracuje souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence v roce 2016.

V návaznosti na ukončený přezkum úrovně kvality a způsobu poskytování základních služeb a závěry veřejné konzultace záměru uložení nové povinnosti zajištění základních služeb ČTÚ v polovině roku 2017 vyhlásí a provede výběrové řízení na držitele poštovní licence na období let 2018 až 2022.

Správa radiového spektra

Vedle zmíněné spolupráce na procesu přechodu zemského digitálního vysílání na standard DVB-T2, se ČTÚ zaměří na implementaci evropsky harmonizovaných podmínek jednotlivých kmitočtových pásem do Plánu využití rádiového spektra. Úřad dále zpracuje a vládě předloží situační zprávu o plnění Strategie správy spektra a její aktualizaci s cílem vytvořit podmínky pro využití rádiových sítí v rámci naplňování cílů digitální agendy.

V této souvislosti ČTÚ bude spolupracovat s ministerstvy obrany a vnitra při formulování jejich potřeb využití kmitočtového spektra. Dále připraví komplexní návrh řešení pro zpřístupnění pásma 5,8 GHz.

V průběhu roku 2017 bude ČTÚ pokračovat v komunikaci s dotčenými orgány i zástupci sektoru v rámci přípravy na Světovou radiokomunikační konferenci WRC-19.

Univerzální služba v elektronických komunikacích a základních službách

Úkolem ČTÚ je udržet dostupnost jednotlivých služeb univerzální služby v dosavadním rozsahu. V roce 2017 bude proveden přezkum poskytování dílčí služby Veřejné telefonní automaty a dílčí služby Speciální koncová zařízení, včetně výběrových řízení na jejich nového poskytovatele. Dokončeno bude i řízení o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny, a to rovněž na základě přezkumu dokončeného v roce 2016.

Úřad čeká i rozhodování o čistých nákladech a o výši ztráty z poskytování zvláštních cen za rok 2016 a zajištění úhrady ověřené výše čistých nákladů a ztráty ze státního rozpočtu.

V rámci základních služeb podle poštovního zákona bude další postup odvislý od notifikace rozsahu základních služeb a mechanismu financování čistých nákladů Evropskou komisí.

Teprve poté lze rozhodnout o čistých nákladech za roky 2015 a 2016 a vyplatit náhradu čistých nákladů za léta 2013 a 2014 podle mechanismu stanoveného v reakci na závěry jednání s Evropskou komisí.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost ČTÚ se v roce 2017 zaměří zejména na:

ČTÚ bude dále kontrolovat dodržování podmínek vydaných všeobecných oprávnění i jednotlivých individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Zejména se zaměří na pásma určená pro sdílené využívání k provozování zařízení pro vysokorychlostní přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

V návaznosti na závazky přijaté držiteli přídělů v aukci kmitočtů LTE v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz bude kontrolováno plnění rozvojových kritérií, a to zejména v lokalitách, kde úřad zaznamená stížnosti a podněty účastníků.

Zvýšenou míru pozornosti i nadále bude ČTÚ věnovat případům zjištěných interferencí sítí DVB-T a LTE (rušení příjmu digitální pozemní televize), včetně ochrany distribuce signálů přechodových DVB-T2 sítí. Informace o vývoji situace bude stejně jako dosud pravidelně zveřejňovat v rámci monitorovacích zpráv.

ASMKS - automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra

V prvé polovině letošního roku bude zahájen rutinní provoz nového objektu OMRS Karlovice, zahrnutého pod ASMKS. Dále bude externím dodavatelem vypracována Studie proveditelnosti modernizace ASMKS a zajištěna odpovídající technická podpora systému, včetně předepsaného servisu technických prostředků celého systému.

Ochrana spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb

Značný důraz ČTÚ klade na svou roli v oblasti ochrany spotřebitele a je připraven vyhodnocovat dopady změn návrhů smluv a smluvních podmínek operátorů a informovat o nich veřejnost. Současně má zájem na posílení úrovně informování spotřebitelů o jejich právech a povinnostech při využívání služeb v oblasti el. komunikací a poštovních služeb.

Prohloubí proto své vzdělávací aktivity, například formou Telekomunikačních akademií. Ze zřetele ČTÚ nepustí ani nekalé obchodní praktiky, na jejichž potírání bude cílit své kontroly.

Legislativa

Úřad poskytne veškerou součinnost gesčním ministerstvům na dokončení přípravy novely ZEK v souvislosti s procesem přechodu na digitální zemské televizní vysílání DVB-T2 a související uvolněním pásma 700 MHz, i novele zákona o poštovních službách v souvislosti s řešením aktuální problematiky veřejné podpory v oblasti úhrady čistých nákladů za poskytování základních služeb držitelem poštovní licence.

ČTÚ hodlá připravit a vydat novely vyhlášky č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání, vyhlášky č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence (aktualizace výše přiměřeného zisku), vyhlášky č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.

Dále je úřad připraven spolupracovat s MPO na vypracování nové vyhlášky o číslovacích plánech.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 19. ledna 2017 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
tesena fest 2018