logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ v roce 2018

Hlavními prioritami ČTÚ pro rok 2018 jsou stejně jako v minulých letech - především podpora hospodářské soutěže na trzích elektronických komunikacích a poštovních služeb s cílem udržet vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a uživatelů.

S tím úzce souvisí i zásadní podpora technologického rozvoje sítí nové generace včetně podmínek budoucího rozvoje mobilních sítí 5G. Vyplývá to z plánu hlavních úkolů, který schválila Rada ČTÚ.

ČTÚ se zaměří zejména na dokončení testu 3K mobilního velkoobchodního trhu a dokončení procesu ukládání nápravných opatření na základě analýz relevantních trhů provedených v roce 2017.

Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) se ČTÚ bude podílet na přípravě opatření na odstranění překážek výstavby sítí elektronických komunikací, případně na formulaci podmínek pro 2. výzvu dotačního programu NGA.

Úřad také chystá úvodní návrh způsobu provedení a podmínek výběrového řízení na uvolněné kmitočty v pásmu 700 MHz. V této souvislosti se bude i nadále podílet na zajištění procesu migrace zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2.

Univerzální služba v elektronických komunikacích a základních (poštovních) službách

Úkolem ČTÚ je udržet dostupnost jednotlivých služeb univerzální služby ve stávajícím rozsahu. Dále se úřad zaměří na monitoring komerčního poskytování dílčích služeb neuložených v rámci univerzální služby.

Plánujeme dokončit výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby Služby koncových zařízení, a to včetně uložení povinností v rámci správního řízení, upravit seznam povinných VTA na rok 2019 a rozhodnout o výši čistých nákladů představujících neúnosnou zátěž a ztráty z poskytování tzv. zvláštních cen za rok 2017, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

V rámci základních služeb podle poštovního zákona se dokončí správní řízení a bude vydáno rozhodnutí o čistých nákladech za roky 2015 a 2016 v návaznosti na výsledek notifikace Evropskou komisí. Dále dojde k ověření čistých nákladů za rok 2017, včetně vydání rozhodnutí a úhrady čistých nákladů ze státního rozpočtu.

Dalším úkolem je dokončit proces notifikace veřejné podpory v souvislosti s financováním čistých nákladů za období let 2013 až 2017, a zahájení notifikace podpory v souvislosti s udělením nové poštovní licence na roky 2018 až 2022.

ASMKS - Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra

ČTÚ letos plánuje zavést nadstavbu aplikace MapInfo pro analýzu, vyhodnocení a zpracování naměřených dat z měření radiokomunikačních sítí. Jejich vizualizace bude dostupná na webu ČTÚ.

Mezi další cíle patří porovnání odolnosti přijímačů DVB-T a T2 proti rušení signálem sítí LTE 800 MHz a LTE 700 MHz.

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací

V rámci podpory rozvoje NGA sítí se ČTÚ bude podílet ve spolupráci s MPO na přípravě a případné realizaci 2. výzvy dotačního programu NGA. Také bude pokračovat v jednáních v rámci pracovní skupiny MPO Nedotační podpora s cílem odstranit bariéry výstavby sítí nové generace.

I v roce 2018 bude ČTÚ zajišťovat funkci jednotného informačního místa (JIM) a rozhodovat spory o přístup k technické infrastruktuře.

Dále by mělo být ukončeno meziresortní připomínkové řízení k návrhu změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., s cílem snížit poplatky za využívání rádiového spektra.

Důležitým úkolem v oblasti rozvoje sítí 5. generace je příprava vládního materiálu s návrhem postupu a podmínek výběrového řízení na uvolněné kmitočty v pásmu 700 MHz. Dále se budou připravovat podmínky výběrového řízení pro budoucí aukci na kmitočty pásma 3400 až 3600 MHz a proběhne diskuze k identifikaci dalších nutných opatření pro podporu rozvoje sítí 5G.

V rámci podpory rozvoje zemského televizního a rozhlasového digitálního vysílání ČTÚ spolupracuje na zajištění přechodu zemského digitálního TV vysílání na standard DVB-T2, včetně problematiky úhrad z Radiokomunikačného účtu.

Dále se ČTÚ bude zabývat kmitočtovými opatřeními pro další rozvoj zemského digitálního rozhlasového vysílání a ve spolupráci s ministerstvem kultury letos vyhodnotí experimentální digitální vysílání Českého rozhlasu předloží návrh opatření pro digitální vysílání v ČR.

Regulace a kontrola v oblasti poštovních služeb

I nadále bude ČTÚ monitorovat vývoj trhu, včetně způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti na celém území České republiky podle základních kvalitativních požadavků. V první polovině roku zpracuje souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště za rok 2017.

Analýza trhů elektronických komunikací

ČTÚ má za cíl zejména dokončit proces ukládání nápravných opatření na základě výsledků IV. kola analýz relevantních trhů. Tedy vydat rozhodnutí CEN 3a, REM 3a, REM 3b a REM 4 a také se zabývat řešením podnětů ve věci neplnění uložených povinností REM/CEN.

V rámci monitoringu trhu elektronických komunikací ČTÚ dokončí předběžnou analýzu situace na trhu mobilního backhaulu, včetně konzultace závěrů a finalizace dokumentu, a zpracuje zprávu o stavu a vývoji trhu elektronických komunikací v ČR se zaměřením na jednotlivé oblasti pevné a mobilní služby, přístup k internetu apod.

V oblasti cenové regulace chystá průběžné hodnocení úrovně cen velkoobchodních 4G nabídek podle podmínek aukce 2013 a vyhodnocení cenového vývoje na trhu mobilních (zejména datových) služeb, včetně mezinárodního srovnání.

Správa rádiového spektra

Jedním z hlavních úkolů je realizace opatření z aktualizované Strategie správy spektra. S tím úzce souvisí vypracování návrhu zpřístupnění pásma 1427 - 1517 MHz (včetně principů výběrového řízení), dále návrhu zpřístupnění pásma 26 GHz pro podporu rozvoje sítí 5G, dokončení návrhu opatření ke zpřístupnění pásma 5,8 GHz a provedení úpravy plánu využití rádiového spektra k podpoře využití systémů MIMO v pevné službě.

V průběhu roku 2018 ČTÚ pokračuje v rámci politiky rádiového spektra EU v komunikaci s mezinárodními organizacemi (RSPG, RSC) a jejích gesčně příslušných pracovních orgánech ITU a CEPT. Rovněž i letos se podílí na přípravách na Světovou radiokomunikační konferenci WRC-19.

Ochrana spotřebitele

Za zcela zásadní ČTÚ považuje oblast ochrany spotřebitele. I letos bude dohlížet například na změny smluvních podmínek operátorů, vyhodnocovat dopady změn návrhů smluv a pravidelně o nich informovat veřejnost. Zároveň bude probíhat monitoring obchodních praktik poskytovatelů služeb elektronických komunikací a provádění cílených kontrol se zaměřením na nekalé obchodní praktiky.

V tomto směru také budou pokračovat vzdělávací aktivity nejohroženější cílové skupiny, tj. seniorů, prostřednictvím přednášek v rámci Telekomunikační akademie ČTÚ. Zvýšená pozornost bude rovněž věnována dodržování pravidel síťové neutrality ze strany operátorů.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost se v roce 2018 zaměří zejména na kontrolu:

ČTÚ bude dále kontrolovat dodržování podmínek vydaných všeobecných oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Stejně jako loni se zaměří na pásma určená pro sdílené využívání k provozování zařízení pro vysokorychlostní přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

V návaznosti na závazky přijaté držiteli přídělů v aukci kmitočtů LTE v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz dojde ke kontrole plnění rozvojových kritérií, a to především v lokalitách, kde budou registrovány stížnosti a podněty účastníků.

Stejně jako v minulých letech bude ČTÚ věnovat zvýšenou pozornost případům zjištěných interferencí sítí DVB-T i DVB-T2 a sítí LTE (rušení příjmu digitální pozemní televize) a informace o vývoji situace v ČR bude zveřejňovat průběžně v monitorovacích zprávách.

Legislativa

ČTÚ poskytne i v roce 2018 součinnost gesčním ministerstvům na přípravy komplexní novely zákona o elektronických komunikacích, včetně uplatnění návrhů v reakci na aplikační praxi ČTÚ.

Dokončen by měl být rovněž proces přípravy novely zákona o poštovních službách v souvislosti s řešením aktuální problematiky veřejné podpory v oblasti úhrady čistých nákladů.

Další články k tématům - 5G - analýza - aukce - DVB-T - internet - kmitočty - LTE - monitoring - operátor - pošta - regulace - telefon - televize - vysílání - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 30. ledna 2018 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Pryč z EU - dokument o Evropské unii - autor Stanislav Brunclík