logo Český telekomunikační úřad

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Operátor všem spotřebitelům s datovým tarifem automaticky a bez jejich souhlasu aktivoval k 15. 5. 2015 službu obnovení objemu dat a těm, kteří si službu vlastním jednáním nedeaktivovali, účtoval po vyčerpání základního datového balíčku další datové služby - tím se dopustil nekalé obchodní praktiky.

O2 také neinformovalo všechny účastníky, jejichž smlouva na dobu určitou obsahovala ustanovení o smluvní pokutě, o jejich právu bez sankcí ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této jednostranné změny, jestliže nové podmínky nebudou chtít akceptovat.

Proti pravomocnému rozhodnutí ČTÚ operátor neúspěšně brojil správní žalobou. Městský soud v Praze v rozsudku konstatoval, že O2 zavedením služby ve vztahu k mobilnímu internetu obešel svobodnou volbu zákazníka, neboť mu službu automaticky obnovil a požadoval za to úplatu, aniž by měl k takovému jednání jeho souhlas.

Soud nesouhlasil ani s tvrzeními O2, že souhlas s obnovou dat projevil zákazník tím, že po vyčerpání základního měsíčního objemu dat pokračoval v dalším čerpání dat. Dle soudu je třeba mít na paměti, že se jedná o vztah mezi operátorem jako podnikatelem a jeho zákazníky (spotřebiteli), kteří požívají větší právní ochrany.

Souhlas ve spotřebitelských smlouvách je potom nutné projevit výslovně, což vyplývá z ust. § 1817 občanského zákoníku. Výslovným souhlasem se rozumí včasný "aktivní" souhlas, tedy výslovný projev vůle k takové další platbě (např. zaškrtnutím zaškrtávacího okénka v elektronickém formuláři, nikoliv naopak absence zrušení jeho přednastaveného zaškrtnutí).

Za výslovný souhlas tedy nelze považovat to, že bylo povinností zákazníka, pokud nechce službu "obnovení dat" využít, přihlásit se do internetového účtu Moje O2 a projevit svůj nesouhlas zaškrtnutím kolonky "nesouhlasím s automatickým obnovením".

Soud se dále neztotožnil ani s tvrzením, že operátor zcela splnil svou informační povinnost dle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. O2 doručilo celkem 1065613 účastníkům oznámení o změně smlouvy tohoto obsahu:

"Od 15. 5. budeme měnit fungování datového limitu u mobilních datových služeb. Nové podmínky najdete od 15. 4. 2015 v cenících O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení, které jsou k dispozici na www.o2.cz/cenik-sluzeb. V návaznosti na vydání nových Všeobecných podmínek (VP) si Vás dovolujeme informovat, že dojde ke změně ve způsobu oznamování změn smlouvy (čl. 17 VP) ze strany O2 a ve způsobu objednávání z aktuální nabídky volitelných služeb (čl. 2.1 VP a příloha č. 1 Ceníku). Tyto změny pro Vás budou platné 1 měsíc od obdržení této informace. Plné znění VP najdete na www.o2.cz."

Z pouhého nahlédnutí do oznámení o připravované změně podmínek je zřejmé, že nejdůležitější informace ohledně práva spotřebitele ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, jestliže nové podmínky nebude akceptovat, v oznámení obsažena nebyla.

Konečně, soud nesouhlasil ani s tím, že příslušná změna je nepodstatnou změnou a informační povinnosti nepodléhá. Aktivace služby "obnovení objemu dat" je nepochybně změnou obchodních podmínek podle § 1752 občanského zákoníku, který pro možnost změny smluvních podmínek vyžaduje, aby si strany ve smlouvě takovou možnost změny smlouvy sjednaly, a dále, aby bylo ujednáno, jak se změna obchodních podmínek oznámí straně druhé.

Musí být současně zachováno právo druhé strany změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět; výpovědní lhůta musí být dostatečná k obstarání plnění od jiného dodavatele. V případě, že nebudou splněny požadavky kladené občanským zákoníkem, nebude taková změna platná, resp. účinná.

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 4,5 milionu korun

Podle soudu tak není rozhodující, zda se jednalo o "podstatnou změnu smlouvy", když § 1752 odst. 1 občanského zákoníku pracuje výhradně s pojmem "změna" bez rozlišení.

Proti nepříznivému rozsudku podalo O2 kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem a ČTÚ konstatoval, že provedená změna smlouvy byla změnou podstatnou. Jakákoliv změna smlouvy, která pro účastníka znamená nutnost vydat vyšší finanční obnos, než bylo doposud nutno, je podle soudu vždy podstatnou změnou zhoršující postavení účastníka.

Dopady opatření, které O2 v kasační stížnosti modelovalo, jsou podle soudu až sekundární a navíc zcela hypotetické a nepodložené (kvůli zrychlenému připojení k internetu účastník rychleji vyčerpá svůj objem dat a bude muset čerpat další).

Další články k tématům - operátor - rozsudek - smlouva - soud - spotřebitel - tarif - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 10. ledna 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad