logo Český telekomunikační úřad

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud prodávající požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal.

Vodafone požadoval po svém dřívějším zákazníkovi platbu za služby poskytované po zániku smlouvy. Operátor se tím dopustil zakázané agresivní obchodní praktiky, za což ho ČTÚ potrestal pokutou 25 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné.

V řízení bylo prokázáno, že spotřebitel výpověď smlouvy doručil na prodejnu Vodafone 5. 12. 2017. Smlouva následně zanikla uplynutím výpovědní doby ke dni 6. 1. 2018.

Vodafone se hájil tím, že do sídla společnosti byla výpověď účastníka doručena ke zpracování se zpožděním, až 10. 1. 2018. Naúčtoval proto klientovi poplatek za další využívání služby. Třebaže následně Vodafone všechny neoprávněně účtované poplatky kompenzoval dobropisem, naplnil všechny znaky zakázané agresivní obchodní praktiky.

Jako zásadně přitěžující okolnost ČTÚ hodnotil recidivu Vodafone, který se v souvislosti s ukončením smlouvy ze strany spotřebitele nedopustil užití nedovolené praktiky poprvé.

Operátor se bránil tím, že vytýkané pochybení není skutečně škodlivé, ale bagatelní, a není proto naplněn materiální znak přestupku. Tuto námitku ČTÚ odmítl, neboť samotné naplnění skutkové podstaty přestupku zakládá domněnku, že jednání, které tuto skutkovou podstatu přestupku naplňuje, vykazuje dostatečnou míru společenské škodlivosti.

K tomu ČTÚ odkázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2012, sp. zn. 9 As 34/2012: "v zásadě totiž platí, že v případě správních deliktů je jejich materiální stránka dána již samotným naplněním skutkové podstaty deliktu. Až ve chvíli, kdy se jedná o případ, v němž je sporné, zda konkrétní společenská nebezpečnost [ne] dosahuje ani minimální hranice typové nebezpečnosti, je nezbytné, aby se správní orgán zabýval materiální stránkou správního deliktu i v odůvodnění svého rozhodnutí. Obecně je přitom nutné vycházet z premisy, že již stanovením formálních znaků určité skutkové podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se vyskytujících případech bude stupeň společenské nebezpečnosti zpravidla vyšší než nepatrný."

Vodafone dále poukazoval na skutečnost, že k naplnění skutkové podstaty přestupku došlo individuálním pochybením jeho zaměstnance, a proto jde o bagatelní přestupek.

K tomu ČTÚ poznamenal, že jen obtížně si lze představit, jak jinak než chybným jednáním některého zaměstnance (nebo osoby, jejíž jednání je právnické osobě přičitatelné) by se korporace mohla nedovolené obchodní praktiky dopustit.

Nejde o pochybení nijak výjimečné, když stejný účastník byl za přestupek spáchaný v souvislosti s chybným zpracováním výpovědi smlouvy již postižen. A nelze souhlasit ani s tvrzením, že nedošlo k ohrožení právem chráněného zájmu.

Smyslem zákazu agresivní obchodní praktiky je poskytnout spotřebitelům ochranu před obtěžováním formou nárokování úhrad za neobjednané služby. A přesně k tomu v daném případě došlo. Že spotřebitel vnímal jednání operátora jako obtěžující, je zřejmé už z toho, že se v této věci obrátil se stížností na ČTÚ.

Při výměře výše pokuty ČTÚ přihlédl k tomu, že se Vodafone deliktního jednání dopustil z nedbalosti, a že zjednal nápravu bezodkladně poté, co byl na pochybení zákazníkem upozorněn.

Zohledněna byla rovněž skutečnost, že jde o recidivní jednání téhož pachatele.

Další články k tématům - dobropis - operátor - pokuta - přestupek - smlouva - soud - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. května 2019 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad