logo Český telekomunikační úřad

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Obchodní praktiky jsou vždy považovány za agresivní, pokud prodávající požaduje na spotřebiteli okamžitou nebo odloženou platbu za výrobky nebo služby, které mu dodal, ačkoli si je spotřebitel neobjednal.

Vodafone požadoval po svém dřívějším zákazníkovi platbu za služby poskytované po zániku smlouvy. Operátor se tím dopustil zakázané agresivní obchodní praktiky, za což ho ČTÚ potrestal pokutou 25 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné.

V řízení bylo prokázáno, že spotřebitel výpověď smlouvy doručil na prodejnu Vodafone 5. 12. 2017. Smlouva následně zanikla uplynutím výpovědní doby ke dni 6. 1. 2018.

Vodafone se hájil tím, že do sídla společnosti byla výpověď účastníka doručena ke zpracování se zpožděním, až 10. 1. 2018. Naúčtoval proto klientovi poplatek za další využívání služby. Třebaže následně Vodafone všechny neoprávněně účtované poplatky kompenzoval dobropisem, naplnil všechny znaky zakázané agresivní obchodní praktiky.

Jako zásadně přitěžující okolnost ČTÚ hodnotil recidivu Vodafone, který se v souvislosti s ukončením smlouvy ze strany spotřebitele nedopustil užití nedovolené praktiky poprvé.

Operátor se bránil tím, že vytýkané pochybení není skutečně škodlivé, ale bagatelní, a není proto naplněn materiální znak přestupku. Tuto námitku ČTÚ odmítl, neboť samotné naplnění skutkové podstaty přestupku zakládá domněnku, že jednání, které tuto skutkovou podstatu přestupku naplňuje, vykazuje dostatečnou míru společenské škodlivosti.

K tomu ČTÚ odkázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2012, sp. zn. 9 As 34/2012: "v zásadě totiž platí, že v případě správních deliktů je jejich materiální stránka dána již samotným naplněním skutkové podstaty deliktu. Až ve chvíli, kdy se jedná o případ, v němž je sporné, zda konkrétní společenská nebezpečnost [ne] dosahuje ani minimální hranice typové nebezpečnosti, je nezbytné, aby se správní orgán zabýval materiální stránkou správního deliktu i v odůvodnění svého rozhodnutí. Obecně je přitom nutné vycházet z premisy, že již stanovením formálních znaků určité skutkové podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se vyskytujících případech bude stupeň společenské nebezpečnosti zpravidla vyšší než nepatrný."

Vodafone dále poukazoval na skutečnost, že k naplnění skutkové podstaty přestupku došlo individuálním pochybením jeho zaměstnance, a proto jde o bagatelní přestupek.

K tomu ČTÚ poznamenal, že jen obtížně si lze představit, jak jinak než chybným jednáním některého zaměstnance (nebo osoby, jejíž jednání je právnické osobě přičitatelné) by se korporace mohla nedovolené obchodní praktiky dopustit.

Nejde o pochybení nijak výjimečné, když stejný účastník byl za přestupek spáchaný v souvislosti s chybným zpracováním výpovědi smlouvy již postižen. A nelze souhlasit ani s tvrzením, že nedošlo k ohrožení právem chráněného zájmu.

Smyslem zákazu agresivní obchodní praktiky je poskytnout spotřebitelům ochranu před obtěžováním formou nárokování úhrad za neobjednané služby. A přesně k tomu v daném případě došlo. Že spotřebitel vnímal jednání operátora jako obtěžující, je zřejmé už z toho, že se v této věci obrátil se stížností na ČTÚ.

Při výměře výše pokuty ČTÚ přihlédl k tomu, že se Vodafone deliktního jednání dopustil z nedbalosti, a že zjednal nápravu bezodkladně poté, co byl na pochybení zákazníkem upozorněn.

Zohledněna byla rovněž skutečnost, že jde o recidivní jednání téhož pachatele.

Další články k tématům - dobropis - operátor - pokuta - přestupek - smlouva - soud - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. května 2019 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2020 - 300x415