logo Český telekomunikační úřad

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Častou a bohužel mylnou domněnkou účastníků, se kterou se ČTÚ v rámci agendy stížnosti a dotazů na vyúčtování ceny setkává, je jejich přesvědčení o tom, že nejsou povinni hradit vyúčtovanou cenu, s níž nesouhlasí.

Vzhledem k tomu, že neuhrazení vyúčtování ve lhůtě splatnosti může vést k dalšímu navýšení pohledávky o náklady jejího vymáhání a v nejzazším případě až k exekuci peněžité povinnosti, opětovně připomínáme zákonnou úpravu s právy a povinnostmi, které zákazníci v případě nesouhlasu s vyúčtováním mají.

Podání reklamace na vyúčtování ceny nemá odkladný účinek vůči povinnosti takové vyúčtování uhradit. Teprve v rámci reklamačního řízení se lze domáhat případného vrácení uhrazené částky.

To platí obecně, a tedy i v případech, kdy je cena vyúčtována zcela zjevně nesprávně a není pochyb o tom, že účastník je v právu.

Nicméně v takových případech (a obecně v případě nesouhlasu s vyúčtováním) máte právo požádat ČTÚ o odložení povinnosti uhradit vyúčtovanou částku. O této žádosti rozhoduje ČTÚ rozhodnutím, kterým může v důvodných případech odklad splatnosti přiznat.

Je nutné upozornit, že na přiznání odkladného účinku reklamace není právní nárok, ČTÚ rozhoduje vždy podle konkrétních okolností daného případu.

Neuzná-li operátor uplatněnou reklamaci jako důvodnou či nevyřídí-li ji v zákonem stanovené lhůtě, mají spotřebitelé právo podat k ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

I v této procesní fázi je ČTÚ oprávněn v odůvodněných případech na žádost rozhodnout o odložení povinnosti uhradit napadené vyúčtování, a to až do rozhodnutí o námitce.

Zdůrazňujeme, že pokud již ČTÚ přiznal odkladný účinek splatnosti reklamovaného vyúčtování před samotným vyřízením reklamace, pak je zapotřebí po podání námitky tuto žádost opětovně uplatnit, požadujete-li i nadále přiznání odkladného účinku námitky vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu.

V případě uplatnění námitky není potřeba podávat speciální žádost o odložení splatnosti vyúčtování. Na webu ČTÚ je k dispozici elektronický formulář pro uplatnění námitky, jehož součástí je kolonka Odklad platby, kde lze zaškrtnutím požádat o odkladný účinek vůči spornému vyúčtování.

Na webu je také podrobně popsán postup při řešení reklamace, včetně poučení o formálních náležitostech jednotlivých úkonů, které je spotřebitel v rámci reklamačního řízení povinen učinit.

Další články k tématům - exekuce - operátor - reklamace - splatnost - vyúčtování - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. dubna 2019 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad