logo Český telekomunikační úřad

Právo na smluvní pokutu ujednanou nepřehledně a menším písmem nelze přiznat

Text spotřebitelské smlouvy musí být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný. Obchodní podmínky nesmějí sloužit ke skrytí ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná.

ČTÚ rozhodoval spor, ve kterém se zákazník původně domáhal určení neplatnosti smlouvy s Air Telecomem. Smlouvu uzavřenou v březnu roku 2013 v místě svého bydliště chtěl klient po osmi dnech od podpisu ukončit a měl za to, že v rámci monitorovaného hovoru Air Telecom výpověď přijal. Posléze zaslal zpět poskytnutý telefonní přístroj, ale balík se mu vrátil. V červnu zákazník zaslal výpověď písemně. Operátor však požadoval doplacení měsíčních paušálů do konce závazku. Tento nárok mu ČTÚ nepřiznal.

ČTÚ v rozhodnutí uvedl, že finanční vyrovnání je institut svou povahou a důležitostí srovnatelný s institutem smluvní pokuty a dopadá na něj nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11. Podle něj text spotřebitelské smlouvy, obzvláště jedná-li se o smlouvu formulářovou, má být pro průměrného spotřebitele dostatečně čitelný, přehledný a logicky uspořádaný.

Například smluvní ujednání musejí mít dostatečnou velikost písma, nesmějí být ve výrazně menší velikosti než okolní text, nesmějí být umístěna v oddílech, které vzbuzují dojem nepodstatného charakteru. Uvedená zásada poctivosti dopadá i na aplikaci všeobecných obchodních podmínek.

Při podpisu účastnické smlouvy má být oběma stranám zřejmé, kolik, za co a kdy je jedna strana zavázána druhé straně zaplatit. V daném případě účastnická smlouva obsahovala obdélník s textem psaným malým písmem, přičemž zde bylo mimo jiné uvedeno, že se účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu dle Ceníku a všeobecných podmínek, v případě, že poruší smluvní povinnost stanovenou účastnickou smlouvou.

Připojení všeobecných podmínek k účastnické smlouvě v okamžiku podpisu účastnické smlouvy, ani seznámení spotřebitele se všeobecnými podmínkami před podpisem účastnické smlouvy nebylo ve správním řízení prokázáno.

Všeobecné podmínky má operátor psané miniaturním písmem ve dvou sloupcích na čtyřech stranách. Konkrétně na tento případ dopadá ustanovení na spodku druhé strany, v článku 7, nazvaném "Platnost, účinnost a ukončení Smlouvy."

Celkově všeobecné podmínky obsahují 13 článků a 3 přílohy. Zařazení tohoto ustanovení o povinnosti poskytnout operátorovi finanční vyrovnání nepovažuje ČTÚ za přehledné a lehce zjistitelné laikem a průměrným spotřebitelem. Ustanovení je zařazené v půlce těžko čitelného dokumentu, navíc ani nadpis dotčeného článku 7 nenapovídá, že by tento článek mohl obsahovat povinnosti finančního charakteru, a nikoliv jen a pouze technické informace ohledně platnosti, účinnosti a ukončení smlouvy.

ČTÚ proto má za to, že zde došlo k ukázkovému případu, o kterém pojednává i citovaný nález Ústavního soudu, a sice že si Air Telecom nepočínal v právním vztahu poctivě, když ujednání finančního charakteru zařadil do prostředku nepřehledného textu všeobecných podmínek bez toho, aby tato povinnost finančního charakteru byla srozumitelně dohodnuta v samotné účastnické smlouvě se spotřebitelem.

V průběhu října 2015 ČTÚ zahájil 6096 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci peněžitého plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích.

Nález Ústavního soudu

Obchodní podmínky nesmějí sloužit k tomu, aby do nich dodavatel v často nepřehledné, složitě formulované a malým písmem psané formě skryl ujednání, která jsou pro spotřebitele nevýhodná a o kterých předpokládá, že pozornosti spotřebitele nejspíše uniknou (například rozhodčí doložka nebo ujednání o smluvní pokutě). Pokud tak i přesto dodavatel učiní, nepočíná si v právním vztahu poctivě a takovému jednání nelze přiznat právní ochranu.

Nález Ústavního soudu ze dne 11.11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11

ŠTÍTKY - pokuta - smlouva - spotřebitel

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 18. listopadu 2015 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
tesena fest 2018