logo Český telekomunikační úřad

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

U smluv uzavíraných mezi operátorem a spotřebitelem mohou být ustanovení o smluvní pokutě platně sjednána jen tehdy, pokud jsou přímo na listině smlouvy, k níž spotřebitel připojuje svůj podpis.

ČTÚ se v rámci rozhodování sporů o peněžitá plnění často setkává s tím, že poskytovatelé ve svých návrzích požadují kromě úhrady dlužných vyúčtování také poplatky či úhrady, které jsou svou povahou smluvními pokutami. Právo na úhradu těchto poplatků či úhrad opírají o ustanovení svých všeobecných podmínek, případně ceníku.

Při rozhodování těchto sporů správní orgán přihlíží k formálním požadavkům kladeným na smluvní pokutu právními předpisy a zvažuje, zda byla smluvní pokuta sjednána platně i s ohledem na nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 (Uplatnění všeobecných obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách).

Smluvní pokuta představuje zajišťovací prostředek pro případ porušení smluvní povinnosti některé ze smluvních stran. Ústavní soud ve svém nálezu, považuje ve spotřebitelských smlouvách za platně sjednanou jen takovou smluvní pokutu, která se nachází v tzv. těle smlouvy, nikoliv například ve všeobecných obchodních podmínkách nebo ceníku.

Snahou Ústavního soudu bylo učinit smlouvy uzavírané se spotřebiteli více srozumitelné a čitelné, logicky řazené a přehledné i pro průměrného spotřebitele. Smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách by tak podle názoru Ústavního soudu měly být uvedeny přímo na listině (či formuláři) smlouvy, k nimž spotřebitel připojuje svůj podpis.

V rámci analýzy smluvních podmínek (prováděné ad hoc nebo v souvislosti s tzv. spotřebitelským semaforem) ČTÚ zjistil, že někteří poskytovatelé ve svých podmínkách nezohledňují výše uvedený nález Ústavního soudu a ustanovení o smluvní pokutě mají zapracováno do svých všeobecných podmínek.

Není-li smluvní pokuta sjednána ve spotřebitelské smlouvě samotné (listině, kterou spotřebitel podepisuje), ČTÚ ve sporech o peněžitá plnění (vedených se spotřebiteli), smluvní pokutu poskytovatelům nepřiznává.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. října 2017 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Soutěž V4 HACKATHON 2016 - velká příležitost pro nové mladé talenty

Provozní a lokalizační údaje operátorů za rok 2015

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz budou v aukci usilovat 3 operátoři

Soutěž ve vývoji mobilních aplikací - 2016 V4 HACKATHON

Návštěva bez plné moci za vás smlouvu s operátorem neuzavře

Příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů