logo Český telekomunikační úřad

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

U smluv uzavíraných mezi operátorem a spotřebitelem mohou být ustanovení o smluvní pokutě platně sjednána jen tehdy, pokud jsou přímo na listině smlouvy, k níž spotřebitel připojuje svůj podpis.

ČTÚ se v rámci rozhodování sporů o peněžitá plnění často setkává s tím, že poskytovatelé ve svých návrzích požadují kromě úhrady dlužných vyúčtování také poplatky či úhrady, které jsou svou povahou smluvními pokutami. Právo na úhradu těchto poplatků či úhrad opírají o ustanovení svých všeobecných podmínek, případně ceníku.

Při rozhodování těchto sporů správní orgán přihlíží k formálním požadavkům kladeným na smluvní pokutu právními předpisy a zvažuje, zda byla smluvní pokuta sjednána platně i s ohledem na nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 3512/11 (Uplatnění všeobecných obchodních podmínek ve spotřebitelských smlouvách).

Smluvní pokuta představuje zajišťovací prostředek pro případ porušení smluvní povinnosti některé ze smluvních stran. Ústavní soud ve svém nálezu, považuje ve spotřebitelských smlouvách za platně sjednanou jen takovou smluvní pokutu, která se nachází v tzv. těle smlouvy, nikoliv například ve všeobecných obchodních podmínkách nebo ceníku.

Snahou Ústavního soudu bylo učinit smlouvy uzavírané se spotřebiteli více srozumitelné a čitelné, logicky řazené a přehledné i pro průměrného spotřebitele. Smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách by tak podle názoru Ústavního soudu měly být uvedeny přímo na listině (či formuláři) smlouvy, k nimž spotřebitel připojuje svůj podpis.

V rámci analýzy smluvních podmínek (prováděné ad hoc nebo v souvislosti s tzv. spotřebitelským semaforem) ČTÚ zjistil, že někteří poskytovatelé ve svých podmínkách nezohledňují výše uvedený nález Ústavního soudu a ustanovení o smluvní pokutě mají zapracováno do svých všeobecných podmínek.

Není-li smluvní pokuta sjednána ve spotřebitelské smlouvě samotné (listině, kterou spotřebitel podepisuje), ČTÚ ve sporech o peněžitá plnění (vedených se spotřebiteli), smluvní pokutu poskytovatelům nepřiznává.

Další články k tématům - analýza - operátor - pokuta - poplatky - smlouvy - soud - spory - spotřebitel - vyúčtování

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 23. října 2017 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Konference SCADA SECURITY 2019