logo Český telekomunikační úřad

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Ústavní soud ve svém Nálezu z listopadu 2016 s konečnou platnosti potvrdil správnost výkladu práva uplatňovaného Českým telekomunikačním úřadem ohledně řešení sporů při předčasném ukončení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou.

Ústavní soud ve svém Nálezu sp. zn. IV. ÚS 2989/16 ze dne 22. 11. 2016 s konečnou platností rozhodl, že operátor měl při předčasném ukončení účastnické smlouvy uzavřené na dobu určitou nárok na úhradu podle § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích nejvýše v rozsahu 20% ze součtu zbývajících měsíčních paušálů, pokud k předčasnému ukončení smlouvy došlo po 8. 8. 2013.

Tehdy nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikací provedená zákonem č. 214/2013 Sb. Společnost T-Mobile ve sporu namítala, že uvedené pravidlo neplatí od účinnosti novely zákona (8. 8. 2013), ale až od doby, kdy jej poskytovatel služeb zakotvil do smluvních podmínek, a že se nevztahuje na dřívější smlouvy (od 4. 12. 2014 se omezení smluvní pokuty 20% týká jen spotřebitelů, nikoli již ostatních účastníků). S oběma těmito námitkami společnost T-Mobile ani u Ústavního soudu neuspěla.

Ústavní soud vyložil, že pro posouzení je rozhodná právní úprava dřívějšího občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb., v tehdy účinném znění), který v § 55 odst. 3 určoval, že v pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější. Ustanovení je pak třeba vnímat tak, že z více možných je třeba vždy zvolit takový výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.

Tento postup následně aproboval i zákonodárce, který do § 1812 nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) dokonce zanesl superlativ: "v pochybnostech je třeba použít výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější".

Opačná intepretace by vedla k faktickému odkladu účinků novely až o 6 měsíců, a navíc ke zvýhodnění operátorů přistoupivších ke změně smluvních podmínek v nejzazším možném termínu oproti těm, kteří řádně dbali požadavků zákona a smluvní dokumentaci s účastníky přizpůsobili bezodkladně po nabytí účinnosti novely, což jistě nebylo úmyslem zákonodárce.

Nález rovněž otevírá cestu pro případnou možnost vymáhat soukromoprávní nárok na vrácení bezdůvodného obohacení soudní cestou v případě, kdy jsou dány skutkové okolnosti dle nálezu Ústavního soudu, a kdy účastník na smluvní pokutě za předčasně ukončenou smlouvu již zaplatil částku vyšší.

ŠTÍTKY - operátor - smlouva - soud - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 15. prosince 2016 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System