logo Český telekomunikační úřad

ČTÚ řeší ve správním řízení Vodafone za účtování neobjednaných datových služeb

Český telekomunikační úřad zahájil správní řízení se společností Vodafone pro podezření z uplatňování agresivní obchodní praktiky a dále správní řízení o uložení povinnosti změnit smlouvu tak, aby nabídka byla v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Obě správní řízení se týkají zavedení služby "Data nad rámec balíčků", která byla automaticky aktivována všem účastníkům s datovým tarifem. Automatická aktivace je přitom postavena na principu, že spotřebiteli je dodána a účtována služba, kterou si sám předem aktivně neobjednal.

Informaci o zahájených správních řízení přijala Rada Českého telekomunikačního úřadu v rámci vyhodnocení stížností účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb za III. čtvrtletí 2014. ČTÚ v daném období také pokračoval v komplexní analýze smluvních podmínek mobilních virtuálních operátorů.

Jako závadu, která byla zjištěna zejména u značek poskytovaných společností O2 Czech Republic a.s. nebo v součinnosti s ní (BLESKmobil, Gorila Mobil, Tesco Mobile), ČTÚ hodnotí zpoplatnění servisní linky, přes kterou má účastník právo uplatňovat reklamace.

Právní úprava (§ 13 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 1813 a § 1814 občanského zákoníku) zakazuje ujednání, která vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy. Zpoplatnění linky, prostřednictvím které se uplatňuje reklamace, považuje ČTÚ za způsobilé omezit práva spotřebitele z vadného plnění.

Podle zákona přitom má prodávající přijmout reklamaci i v sídle, nebo místě podnikání a nikoliv si vynucovat podání reklamace pouze jediným způsobem, který je nadto zpoplatněn.

U šedesáti virtuálních operátorů ČTÚ prověřoval s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích, zda poskytovatelé dodrželi nabídky cen roamingu stanovených tímto nařízením. Pouze pět prověřovaných subjektů stanovilo ceny v souladu s normou a zároveň včas zveřejnilo informaci o změně smlouvy.

Nejčastějším pochybením bylo právě nedodržení informační povinnosti oznámit včas změnu smlouvy. Deset poskytovatelů neupravilo cenu roamingových služeb v souladu s nařízením. S těmito subjekty ČTÚ zahajuje správní řízení pro správní delikt.

Rada ČTÚ souhlasila se zahájením veřejné konzultace nad návrhem aktualizace části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 146 - 174 MHz (PVRS-1). Jedním z důvodů je implementace rozhodnutí Evropské komise, podle kterého je toto pásmo určeno pro přístroje pro nedoslýchavé, měřicí stanice a další nespecifikované stanice krátkého dosahu.

Návrh bude možné připomínkovat v rámci veřejné konzultace po dobu tří týdnů. Rovněž Rada odsouhlasila zahájení veřejné konzultace nad opatřením obecné povahy, kterým se mění všeobecné oprávnění VO-R/7 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Navrhovaná úprava reflektuje vývoj techniky v této oblasti a zpřesňuje znění tak, aby nedocházelo k nejednotnosti výkladů, zda konkrétní využití kmitočtů odpovídá podmínkám všeobecného oprávnění.

Rada ČTÚ po ukončení procesu notifikace Evropské komisi rozhodla o vydání analýzy trhu č. 4 (velkoobchodní /fyzický/ přístup k infrastruktuře sítě /včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení/ v pevném místě) a č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací).

Dále Rada ČTÚ souhlasila se zasláním k opakované notifikaci Evropské komisi analýzy relevantního trhu č. 6 (velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity).

Rada ČTÚ dále projednala vypořádání připomínek k záměru uložit v rámci univerzální služby dílčí službu zvláštních koncových zařízení pro usnadňuje přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenně s ostatními uživateli.

Zákon o elektronických komunikacích úřadu ukládá alespoň jednou za dva roky přezkoumávat, zda trvají důvody, na jejichž základě je taková povinnost ukládána. Český telekomunikační úřad v rámci přezkumu dospěl k závěru, že je na místě, aby povinnost dílčí služby byla uložena, a hodlá tak učinit na dobu tří let od 15. července 2015, kdy vyprší platnost původního rozhodnutí.

Rada ČTÚ dále projednala uplatněné připomínky k návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu veřejných telefonních automatů (nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě).

Žádná z obcí do pěti tisíc obyvatel ani v následujících třech letech nezůstane bez telefonního spojení - návrh totiž počítá s povinným veřejným telefonním automatem ve všech menších obcích, které nejsou pokryty dostatečně silným signálem alespoň dvou mobilních operátorů.

Dokument bude nyní konzultován s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 10. listopadu 2014 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Start vývojářské soutěže V4 Hackathonu 2017 se blíží

ČTÚ vyhlásil aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Změny smluv na dálku lze do 14 dnů odvolat

V4 Hackathon 2017 - soutěž ve vývoji aplikací

Žádostí o provozní a lokalizační údaje operátorů přibývá

Ne všechna volání z ciziny jsou roamingem

Tarif O2 NA!HLAS je v prodejní síti operátora nedostupný

Kontrola smluv poskytovatelů služeb elektronických komunikací

Předražené velkoobchodní ceny za LTE pro virtuální operátory v sítích O2 a Vodafone

Plán činnosti ČTÚ pro rok 2017

T-Mobile definitivně neuspěl ve sporu o smluvní pokuty

Výsledky měření pokrytí signálem mobilních operátorů na železnici

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Kapacitní dokrývání mobilní datové sítě posílí nově vydražené kmitočty

Měření kvality připojení k internetu přes mobilní sítě a WiFi

Měření pokrytí signálem mobilních sítí železničních koridorů

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Konference Banking Forum 2018