logo Český telekomunikační úřad

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

Český telekomunikační úřad zveřejnil výroční zprávu za rok 2016. V ucelené podobě a s grafickými přílohami popisuje stav a vývoj na trhu služeb elektronických komunikací a poštovních služeb.

Úvodní slovo k výroční zprávě ĆTÚ

Elektronické komunikace a poštovní služby mají přispívat k lepší komunikaci mezi lidmi. Obě odvětví ovšem procházejí poměrně dynamickým vývojem. V oblasti poštovních služeb lidé již řadu let postupně opouštějí zasílání klasických dopisů či pohlednic a obdobně také v prostředí elektronických komunikací pozorujeme postupný odklon od ještě donedávna hojně využívaných prostředků komunikace jako je mobilní volání či posílání SMS.

Nastupujícím trendem komunikace jsou aplikace jako Skype, Whatsapp, Viber či Facebook Messenger. Úkolem ČTÚ je pak dohlížet na trh jako celek, podporovat konkurenci, chránit spotřebitele a samozřejmě také vnímat nové trendy a reagovat na ně. V roce 2016 jsme se proto mimo jiné zaměřili na vytváření podmínek pro technologickou inovaci a rozvoj sítí nové generace, které datovou komunikaci a plynulý chod nových aplikací pomohou zajistit.

V průběhu roku jsme pečlivě monitorovali obchodní praktiky poskytovatelů služeb v oblasti elektronických komunikací s cílem vyhodnocovat dopady návrhů smluv a smluvních podmínek a následně jsme o nich, jakož i o našich doporučeních k nim, informovali veřejnost. V polovině roku ČTÚ pokračoval ve vyhodnocení smluvních podmínky tří největších operátorů a nově také šesti virtuálních operátorů a sestavil je do přehledné tabulky s názvem Spotřebitelský semafor. Díky němu se spotřebitelé mohou rychle zorientovat ve férovosti přístupu operátorů a trh elektronických komunikací se tak pro ně stává transparentnějším.

V loňském roce jsme i nadále rozvíjeli projekt Telekomunikační akademie. Ta je určena seniorům a vychází z potřeb, které se prolínají běžným životem spotřebitele. Klademe si za cíl pomoci této skupině obyvatel lépe se orientovat ve složité problematice telekomunikací. V rámci Telekomunikační akademie předáváme účastníkům ryze praktické zkušenosti, které vychází z reálných případů, jimiž se úřad v oblasti ochrany spotřebitele zabývá.

Jednou z našich nových aktivit byla spoluorganizace hackathonu. Několik desítek mladých programátorů se v této soutěži utkalo při tvorbě aplikací pro chytrá města, open data, vzdělávání nebo open source projektů. Vzhledem k úspěšnosti projektu plánujeme návazné akce i v následujících letech.

Jedním z významných témat ČTÚ je otevřenost, v jejímž rámci intenzivně podporujeme tzv. otevřená data. Zveřejnili jsme nově datovou sadu Faktury, která obsahuje více než 5000 záznamů o fakturách zaplacených úřadem.

Kvalitní infrastrukturu elektronických komunikací považujeme za základ pro rozvoj moderního státu. V této souvislosti musím proto ještě zmínit kontrolu zaměřenou na plnění rozvojových kritérií držitelů přídělů na kmitočty LTE v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz, včetně měření pokrytí, datové rychlosti a síly signálu LTE v návaznosti na hlášení operátorů o splnění rozvojových kritérií, která proběhla ve druhém pololetí. To zahrnovalo i měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních operátorů.

Po celý rok ČTÚ spolupracoval s ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravě podmínek pro zajištění rozvoje zemského digitálního TV vysílání včetně příprav migrace na standard DVB-T2. S ministerstvem kultury pak ČTÚ spolupracoval na přípravě Koncepce digitalizace vysílání Českého rozhlasu, kterou schválila vláda.

Veřejnost jistě uvítala, že ČTÚ v loňském roce spustil novou podobu svých webových stránek s vylepšenou strukturou navigace a modernějším designem. Jejich velkou předností je především přehlednost a uživatelská přívětivost. Za zmínku stojí rovněž úspěšné dokončení interaktivní aplikace mapující využití celého rádiového spektra v České republice.

Ing. Mgr. Jaromír Novák, v. r. - Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

Elektronické komunikace

Český telekomunikační úřad v roce 2016 soustředil své aktivity především do podpory rozvoje hospodářské soutěže, a to konkrétně na rozvoj komunikační infrastruktury a služby vysokorychlostního přístupu k síti internet. Výsledkem této aktivity byla i aukce kmitočtů, kterou ČTÚ úspěšně realizoval na kmitočty z pásem 1,8 GHz a 2,6 GHz.

Dále rostla spotřeba dat v mobilních sítích, kdy podle odhadů bylo v roce 2016 přeneseno 88 petabajtů dat, což je o 65% více než v roce předcházejícím.

ČTÚ zahájil na podzim 2016 zpracování tzv. testu tří kritérií, který ověří možnost uplatnění ex-ante regulace na velkoobchodním trhu mobilních dat s cílem zajistit dostupnost mobilních datových služeb. Jedním z důvodů byly rozdíly mezi ceníkovými cenami pro domácnosti a neveřejnými nabídkami zejména pro podnikatelský a veřejný sektor. Dalším důvodem byl fakt, že operátoři začali plnit závazek dobrovolně převzatý z aukce kmitočtů pro sítě LTE až po urgencích ČTÚ.

Do konce roku 2016 nebyly dokončeny analýzy trhu velkoobchodních služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (relevantní trh č. 3a), trhu velkoobchodních služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu (relevantní trh č. 3b), a trhu velkoobchodních služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě (relevantní trh č. 4).

Dokončení těchto analýz se bude ČTÚ věnovat v 1. pololetí roku 2017. Důvodem je složitost celé problematiky spojená s provedenou separací společnosti O2 Czech Republic a.s. (rozdělení na O2 Czech Republic a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - CETIN).

Na trhu v roce 2016 působilo celkem 157 virtuálních operátorů, kteří v rámci elektronického sběru dat vykázali faktické poskytování služby. Jejich podíl dosahoval na maloobchodním trhu 7%. Po očištění od podílu tří majetkově propojených virtuálních operátorů (jedná se o společnosti COOP Mobil [Vodafone], O2 Family [O2] a Tesco Mobile ČR [O2]) měli zbývající virtuální operátoři na maloobchodním trhu podíl 3,4%. Situace na trhu virtuálních operátorů a datových služeb vedly ČTÚ k zahájení procesu zpracování testu tří kritérií, který je nutným předpokladem pro zvážení možnosti regulace daného velkoobchodního trhu.

Dále klesal počet přenesených čísel v mobilních sítích. V loňském roce zákazníci přenesli 418100 čísel. Pokračoval tak nepříznivý trend započatý novelou zákona o elektronických komunikacích účinnou od prosince 2014, která významně oslabila postavení spotřebitelů a zkomplikovala možnost rychle změnit svého operátora.

Poštovní služby

Vzhledem k blížícímu se konci platnosti poštovní licence stávajícímu držiteli České pošty, s.p, dále jen "Česká pošta", (ke konci roku 2017) se ČTÚ v oblasti poštovních služeb soustředil na úkony směřující k posouzení, zda nadále existují důvody ukládat povinnosti poskytovat základní služby. Na základě komplexního přezkumu trhu Úřad dospěl k závěru, že tyto důvody zde jsou, a do veřejné konzultace proto zaslal záměr nového uložení těchto povinností.

Dalším úkolem pak bylo dosažení pokroku v jednání s orgány Evropské komise (DG Comp) ve věci notifikace veřejné podpory v procesu úhrady čistých nákladů z poskytování základních služeb za roky 2015 - 2017 a nově definovaného rozsahu povinně zajišťované pobočkové sítě držitele poštovní licence. Notifikaci zahájil ČTÚ v červenci roku 2015 a při jejím průběhu spolupracoval s ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvem vnitra, a také s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

Proces notifikace se nepodařilo do konce roku 2016 završit, když orgány Evropské komise vyzvaly Českou republiku k přehodnocení mechanismu financování čistých nákladů i za období let 2013 a 2014 s využitím kompenzačního fondu, do kterého by přispívali všichni podnikatelé v poštovních službách podle svého podílu na trhu. Tímto problémem se zabývala vláda s cílem nalézt vhodné řešení a lze předpokládat, že se podaří notifikační proces odblokovat a dokončit v průběhu roku 2017.

Kontrolní činnost a ochrana spotřebitele

Úřad navázal na své aktivity v oblasti ochrany spotřebitele týkající se analýzy smluvních podmínek mobilních operátorů a následného tzv. spotřebitelského semaforu a své poznatky doplnil o následnou analýzu smluv čtyř největších síťových operátorů a šesti vybraných virtuálních operátorů. Nedostatky, které shledal, zpracoval do srozumitelné podoby a svá zjištění prezentoval na webu.

Palčivost problémů ve smlouvách s operátory potvrdil i průzkum veřejného mínění provedený v červenci a srpnu 2016 výzkumnou agenturou Nielsen. Zákazníci v šetření odpověděli, že jako nejvíce problematické vnímají nepřehledné, dlouhé a složité smlouvy, vágní formulaci smluvních pokut a zejména jednostranné změny smluv ze strany operátorů.

V kompetenci ČTÚ zůstává rozhodování účastnických sporů, tedy sporů ze smluv o poskytování služeb elektronických komunikací, zahájených na návrh kterékoliv ze smluvních stran.

Úřad řešil v roce 2016 celkem 183995 správních řízení, z toho 116386 neskončených sporů bylo převedeno z roku 2015 a 67609 správních řízení bylo zahájeno na návrh podaný v roce 2016. Postupně se tak významně snížil počet nerozhodnutých sporů převáděných z předchozích let.

ČTÚ loni vydal celkem 118440 rozhodnutí ve sporech v oblasti služeb elektronických komunikací, většina z toho (67192) se týkala sporů o zaplacení ceny za služby. Nově bylo zahájeno 67 tisíc správních řízení. Úřad tak rozhodl téměř dvakrát více sporů, než kolik nových návrhů obdržel. Dále se tím snižuje objem nerozhodnutých věcí, se kterými se ČTÚ v minulosti potýkal v důsledku nedokončeného přechodu této agendy na obecné soudy.

Hospodaření ČTÚ

Na příjmové straně rozpočtu ČTÚ v roce 2016 vykázal 4,372 mld. Kč, na straně výdajové 709 mil. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů obstaraly výnosy z aukce kmitočtů (2,643 mld. Kč) a příjmy ze správy rádiového spektra.

Z rozpočtu 2016 ČTÚ uspořil 985 mil. Kč, z čehož 700 mil. tvořila úspora výdajů na úhrady ztráty z poskytování poštovní služby, 34,5 mil. Kč úspora výdajů na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby v oblasti telekomunikací a 251 mil. korun připadlo na ostatní výdajové položky.

Na platy zaměstnanců a s nimi spojené povinné platby ČTÚ v roce 2016 vynaložil 570,2 mil. Kč. Úřad k 31. 12. 2016 evidoval celkem 598 zaměstnanců a 633 systematizovaných míst. K 1. 1. 2016 přešlo 98% všech zaměstnanců ČTÚ do služebního poměru.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 10. května 2017 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Profesionální programové vybavení nejen pro účetní firmy a daňové poradce.
Trápí vás kvasinková infekce? Co vám může pomoci?
Životnost 70 000 hod., 5 let záruka. Snižte spotřebu energie až o 68%!