logo Český telekomunikační úřad

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,6 GHz pro vytvoření podmínek pro prohloubení soutěže na mobilním trhu je jednou z hlavních priorit činnosti ČTÚ v roce 2020. Úřad se letos bude také aktivně podílet na dokončení procesu uvolnění pásma 700 MHz od zemského digitálního televizního vysílání a souvisejícího přechodu na standard DVB-T2.

ČTÚ dále naváže na nové kolo analýz relevantních trhů, zahájené loni. Klíčovým přitom je dokončení procesu ustavení nového relevantního velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám a provedení jeho analýzy. Současně zahájí i nové analýzy zbylých relevantních trhů.

Dalším významným úkolem pro letošní rok bude zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů a uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. V návaznosti na novelu zákona o elektronických komunikacích účinnou od 1. 4. 2020 ČTÚ zajistí úpravu opatření obecné povahy č. OOP/10, které upravuje vztah mezi podnikateli při přenášení čísel.

Dále se zaměří na kontrolu plnění podmínek pro smluvní ujednání při přenášení čísel. V neposlední řadě připraví nástroj pro uživatelské srovnání cen a kvality vybraných služeb elektronických komunikací.

Monitoring a analýzy trhů

Úřad bude pokračovat v 5. kole analýz relevantních trhů, kdy dokončí analýzy trhu č. 1 a 2 (velkoobchodní trhy terminace v pevných a mobilních sítích), zahájí řízení o stanovení podniků s významnou tržní silou a o uložení nápravných opatření.

Dále začne analyzovat relevantní trhy č. 3a, 3b a 4 (velkoobchodní trhy služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě, služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu a služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě) a provede analýzu nově vymezeného relevantního trhu č. 5 (velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám).

V oblasti cenové regulace bude ČTÚ nad rámec opatření v návaznosti na závěry plynoucí z prováděných analýz relevantních trhů hodnotit úroveň cen velkoobchodních 4G nabídek a jejich soulad se závazky vzešlými z podmínek aukce 4G, a to samostatně za 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020.

V návaznosti na ukončení aukce kmitočtů pro sítě 5. generace úřad ověří výši cen povinné velkoobchodní nabídky. V souladu s požadavky již zmíněné novely zákona o elektronických komunikacích bude ČTÚ pracovat na vytvoření vlastního nástroje pro srovnávání cen a minimální kvality veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

V rámci elektronického sběru dat proběhne generační obnova příslušného systému, a to na základě již uzavřené smlouvy. ČTÚ bude i dále sbírat data prostřednictvím zpřístupněných formulářů včetně geografických dat o pokrytí sítěmi nové generace, a to ve dvou vlnách: za celý rok 2019 a za 1. pololetí 2020.

S ohledem na úpravy vyplývající z transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace do národní legislativy ČTÚ připraví revizi agendy oznamování podnikání v elektronických komunikacích, včetně úpravy interní metodiky a změn oznamovacího formuláře.

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací

Pro další rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací je nutné vytvořit podmínky pro prohloubení soutěže na mobilním trhu a podpořit budování moderních přístupových sítí nové generace, včetně mobilních sítí 5. generace.

Tím nejdůležitějším úkolem pro ČTÚ proto bude včas realizovat výběrové řízení formou aukce na udělení práv ke kmitočtům v pásmech 700 MHz a 3400 až 3600 MHz. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) bude pokračovat příprava dokumentace ke splnění podmínek pro programovací období 2021 - 2027, jedná se o Národní plán pro gigabitovou společnost, a dále se spolupráce zaměří na přípravu a realizaci 4. výzvy dotačního programu NGA.

Další, neméně důležitou aktivitou bude implementace harmonizačního rozhodnutí ke kmitočtovému pásmu 26 GHz tak, aby mohl být zpřístupněn úsek 1 GHz spektra v tomto pásmu k následnému využití.

Z ostatních úkolů v této oblasti lze zmínit např. přípravu návrhu zadání pro možnosti realizace broadband atlasu v podmínkách ČR nebo promítnutí změn Pokynů BEREC k provádění pravidel síťové neutrality evropskými regulačními úřady do publikovaných dokumentů i do kontrolní činnosti ČTÚ.

Regulace a kontrola v oblasti poštovních služeb

ČTÚ se zaměří na přezkum úrovně kvality a způsobu poskytování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách. Kontrolní činnost bude orientovaná na hodnocení plnění podmínek kvality, dostupnosti a včasnosti dodání ze strany držitele poštovní licence.

Tomu bude třeba zajistit úhradu čistých nákladů za poskytování základních služeb, a to v oprávněné a ověřené výši. Nutným předpokladem k tomu bude dokončení notifikace postupu při úhradě čistých nákladů u orgánů Evropské komise pro roky 2020.

Vedle toho se ČTÚ rovněž zaměří na dohled nad dodržováním povinností z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků. V této souvislosti ČTÚ poskytne podporu MPO při projednávání adaptační novely zákona o poštovních službách.

Správa kmitočtového spektra

Prioritou v oblasti televizního a rozhlasového vysílání bude zajistit plynulý průběh procesu migrace na standard DVB-T2 v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu, včetně řešení případných požadavků na úhrady z Radiokomunikačního účtu.

ČTÚ rovněž navrhne řešení pro budoucí pokračování regionálního digitálního televizního vysílání, přičemž vyjde z poznatků o disponibilitě vhodných kmitočtů, včetně potřebné změny příslušné části plánu využití rádiového spektra.

V letošním roce také bude dokončena mezinárodní koordinace kmitočtových bloků ve III. pásmu, určených pro rozvoj digitálního rozhlasového vysílání na platformě T-DAB v souladu se síťovým plánem 7-8 vrstev.

ČTÚ je také připraven spolupracovat s Ministerstvem kultury na návrhu opatření pro rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v ČR.

Úřad podrobí analýze využití pásma 60 GHz po jeho zpřístupnění, k čemuž vytvořil podmínky změnou příslušných všeobecných oprávnění č. VO-R/10 a VO-R/12.

Po třech měsících provozu registračního portálu pro vysokorychlostní spoje typu bod-bod v pásmu 60 GHz má ČTÚ v úmyslu vyhodnotit množství případů rušení a podle závěrů i rozsah a účelnost sbíraných informací.

Rovněž prozkoumá možné zpřístupnění dalších částí spektra a připraví aktualizaci Strategie správy spektra.

Univerzální služba v elektronických komunikacích a poštovních službách

Úkolem ČTÚ v rámci služeb uložených jako univerzální služba bude dokončit přezkum poskytování dílčí služba veřejných telefonních automatů, provést veřejnou konzultaci záměru o uložení či neuložení služby, případně pak vyhlásit výběrové řízení a následně uložit povinnosti.

Dále bude dokončeno výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen, včetně následného uložení povinnosti.

Bude třeba také rozhodnout o výši čistých nákladů za poskytování univerzální služby představujících neúnosnou zátěž a ztráty z poskytování tzv. zvláštních cen za rok 2019, a následně je uhradit ze státního rozpočtu.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost se v roce 2020 zaměří zejména na kontrolu:

Legislativa

ČTÚ i v roce 2020 poskytne součinnost gesčním ministerstvům mimo jiné při projednávání transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, včetně související revize všech prováděcích právních předpisů a opatřeních obecné povahy v působnosti ČTÚ.

Dokončen by měl být i proces projednání a schvalování adaptační novely zákona o poštovních službách a spolupráci předpokládáme rovněž při případné novelizaci vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech.

ČTÚ dále připraví a vydá vyhlášku, kterou se stanoví rozsah, forma a způsob předávání informací nezbytných pro zajištění srovnávacího nástroje pro veřejnost.

Další články k tématům - 4G - analýza - BEREC - broadband - DVB-T2 - kmitočty - plán - regulace - rozhlas - soutěž - T-DAB - VTA - VTS - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 27. ledna 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad