logo Český telekomunikační úřad

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,6 GHz pro vytvoření podmínek pro prohloubení soutěže na mobilním trhu je jednou z hlavních priorit činnosti ČTÚ v roce 2020. Úřad se letos bude také aktivně podílet na dokončení procesu uvolnění pásma 700 MHz od zemského digitálního televizního vysílání a souvisejícího přechodu na standard DVB-T2.

ČTÚ dále naváže na nové kolo analýz relevantních trhů, zahájené loni. Klíčovým přitom je dokončení procesu ustavení nového relevantního velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám a provedení jeho analýzy. Současně zahájí i nové analýzy zbylých relevantních trhů.

Dalším významným úkolem pro letošní rok bude zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů a uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. V návaznosti na novelu zákona o elektronických komunikacích účinnou od 1. 4. 2020 ČTÚ zajistí úpravu opatření obecné povahy č. OOP/10, které upravuje vztah mezi podnikateli při přenášení čísel.

Dále se zaměří na kontrolu plnění podmínek pro smluvní ujednání při přenášení čísel. V neposlední řadě připraví nástroj pro uživatelské srovnání cen a kvality vybraných služeb elektronických komunikací.

Monitoring a analýzy trhů

Úřad bude pokračovat v 5. kole analýz relevantních trhů, kdy dokončí analýzy trhu č. 1 a 2 (velkoobchodní trhy terminace v pevných a mobilních sítích), zahájí řízení o stanovení podniků s významnou tržní silou a o uložení nápravných opatření.

Dále začne analyzovat relevantní trhy č. 3a, 3b a 4 (velkoobchodní trhy služeb s místním přístupem poskytovaným v pevném místě, služeb s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu a služeb s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě) a provede analýzu nově vymezeného relevantního trhu č. 5 (velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám).

V oblasti cenové regulace bude ČTÚ nad rámec opatření v návaznosti na závěry plynoucí z prováděných analýz relevantních trhů hodnotit úroveň cen velkoobchodních 4G nabídek a jejich soulad se závazky vzešlými z podmínek aukce 4G, a to samostatně za 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020.

V návaznosti na ukončení aukce kmitočtů pro sítě 5. generace úřad ověří výši cen povinné velkoobchodní nabídky. V souladu s požadavky již zmíněné novely zákona o elektronických komunikacích bude ČTÚ pracovat na vytvoření vlastního nástroje pro srovnávání cen a minimální kvality veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

V rámci elektronického sběru dat proběhne generační obnova příslušného systému, a to na základě již uzavřené smlouvy. ČTÚ bude i dále sbírat data prostřednictvím zpřístupněných formulářů včetně geografických dat o pokrytí sítěmi nové generace, a to ve dvou vlnách: za celý rok 2019 a za 1. pololetí 2020.

S ohledem na úpravy vyplývající z transpozice Evropského kodexu pro elektronické komunikace do národní legislativy ČTÚ připraví revizi agendy oznamování podnikání v elektronických komunikacích, včetně úpravy interní metodiky a změn oznamovacího formuláře.

Podpora rozvoje sítí a služeb elektronických komunikací

Pro další rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací je nutné vytvořit podmínky pro prohloubení soutěže na mobilním trhu a podpořit budování moderních přístupových sítí nové generace, včetně mobilních sítí 5. generace.

Tím nejdůležitějším úkolem pro ČTÚ proto bude včas realizovat výběrové řízení formou aukce na udělení práv ke kmitočtům v pásmech 700 MHz a 3400 až 3600 MHz. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) bude pokračovat příprava dokumentace ke splnění podmínek pro programovací období 2021 - 2027, jedná se o Národní plán pro gigabitovou společnost, a dále se spolupráce zaměří na přípravu a realizaci 4. výzvy dotačního programu NGA.

Další, neméně důležitou aktivitou bude implementace harmonizačního rozhodnutí ke kmitočtovému pásmu 26 GHz tak, aby mohl být zpřístupněn úsek 1 GHz spektra v tomto pásmu k následnému využití.

Z ostatních úkolů v této oblasti lze zmínit např. přípravu návrhu zadání pro možnosti realizace broadband atlasu v podmínkách ČR nebo promítnutí změn Pokynů BEREC k provádění pravidel síťové neutrality evropskými regulačními úřady do publikovaných dokumentů i do kontrolní činnosti ČTÚ.

Regulace a kontrola v oblasti poštovních služeb

ČTÚ se zaměří na přezkum úrovně kvality a způsobu poskytování základních služeb a jejich všeobecné dostupnosti podle § 37 odst. 4 zákona o poštovních službách. Kontrolní činnost bude orientovaná na hodnocení plnění podmínek kvality, dostupnosti a včasnosti dodání ze strany držitele poštovní licence.

Tomu bude třeba zajistit úhradu čistých nákladů za poskytování základních služeb, a to v oprávněné a ověřené výši. Nutným předpokladem k tomu bude dokončení notifikace postupu při úhradě čistých nákladů u orgánů Evropské komise pro roky 2020.

Vedle toho se ČTÚ rovněž zaměří na dohled nad dodržováním povinností z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků. V této souvislosti ČTÚ poskytne podporu MPO při projednávání adaptační novely zákona o poštovních službách.

Správa kmitočtového spektra

Prioritou v oblasti televizního a rozhlasového vysílání bude zajistit plynulý průběh procesu migrace na standard DVB-T2 v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu, včetně řešení případných požadavků na úhrady z Radiokomunikačního účtu.

ČTÚ rovněž navrhne řešení pro budoucí pokračování regionálního digitálního televizního vysílání, přičemž vyjde z poznatků o disponibilitě vhodných kmitočtů, včetně potřebné změny příslušné části plánu využití rádiového spektra.

V letošním roce také bude dokončena mezinárodní koordinace kmitočtových bloků ve III. pásmu, určených pro rozvoj digitálního rozhlasového vysílání na platformě T-DAB v souladu se síťovým plánem 7-8 vrstev.

ČTÚ je také připraven spolupracovat s Ministerstvem kultury na návrhu opatření pro rozvoj digitálního rozhlasového vysílání v ČR.

Úřad podrobí analýze využití pásma 60 GHz po jeho zpřístupnění, k čemuž vytvořil podmínky změnou příslušných všeobecných oprávnění č. VO-R/10 a VO-R/12.

Po třech měsících provozu registračního portálu pro vysokorychlostní spoje typu bod-bod v pásmu 60 GHz má ČTÚ v úmyslu vyhodnotit množství případů rušení a podle závěrů i rozsah a účelnost sbíraných informací.

Rovněž prozkoumá možné zpřístupnění dalších částí spektra a připraví aktualizaci Strategie správy spektra.

Univerzální služba v elektronických komunikacích a poštovních službách

Úkolem ČTÚ v rámci služeb uložených jako univerzální služba bude dokončit přezkum poskytování dílčí služba veřejných telefonních automatů, provést veřejnou konzultaci záměru o uložení či neuložení služby, případně pak vyhlásit výběrové řízení a následně uložit povinnosti.

Dále bude dokončeno výběrové řízení na poskytovatele dílčí služby zvláštních cen, včetně následného uložení povinnosti.

Bude třeba také rozhodnout o výši čistých nákladů za poskytování univerzální služby představujících neúnosnou zátěž a ztráty z poskytování tzv. zvláštních cen za rok 2019, a následně je uhradit ze státního rozpočtu.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost se v roce 2020 zaměří zejména na kontrolu:

Legislativa

ČTÚ i v roce 2020 poskytne součinnost gesčním ministerstvům mimo jiné při projednávání transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, včetně související revize všech prováděcích právních předpisů a opatřeních obecné povahy v působnosti ČTÚ.

Dokončen by měl být i proces projednání a schvalování adaptační novely zákona o poštovních službách a spolupráci předpokládáme rovněž při případné novelizaci vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech.

ČTÚ dále připraví a vydá vyhlášku, kterou se stanoví rozsah, forma a způsob předávání informací nezbytných pro zajištění srovnávacího nástroje pro veřejnost.

Další články k tématům - 4G - analýza - BEREC - broadband - DVB-T2 - kmitočty - plán - regulace - rozhlas - soutěž - T-DAB - VTA - VTS - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 27. ledna 2020 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad