logo Český telekomunikační úřad

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

ČTÚ dlouhodobě zaznamenává stížnosti a dotazy na jednostrannou změnu smlouvy a na automatické prodloužení smlouvy. Z toho důvodu zařadil do plánu hlavních úkolů pro rok 2019 kontrolu dodržování zákonných povinností ze strany operátorů při provádění jednostranných změn smluv.

Všem účastníkům ČTÚ doporučuje, aby věnovali zvýšenou pozornost svým vyúčtováním a informacím, které jsou v nich obsažené. Nejenže se zde může nacházet informace o tom, že k určitému datu dochází ke změně smlouvy a v případě změny podstatných náležitostí smlouvy, že mohou účastníci ukončit smlouvu bez sankce, ale mohou zde být i další podstatné informace - typicky informace o blížícím se konci závazku apod.

Operátor nepřijímá výpověď

Dalším okruhem stížností a dotazů vztahujících se k účastnickým smlouvám je ukončení smlouvy výpovědí ze strany účastníka, zejména potom neakceptace výpovědi poskytovatelem. Výpověď je přitom jednostranný právní akt, který nepodléhá souhlasu druhé smluvní strany.

Je důležité zmínit, že všeobecné podmínky nesmí obsahovat taková ujednání a postupy pro ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb - taková ustanovení jsou neplatná.

ČTÚ doporučuje účastníkům, kteří mají v úmyslu ukončit smlouvu, aby dbali na správnou formulaci výpovědi. Ta by měla být dostatečně srozumitelná a určitá. Účastníci by pak měli výpověď činit formou, kterou stanoví jejich smlouva - ta dává většinou na výběr několik možností.

Platí, že ne vždy je ten nejjednodušší způsob podání výpovědi tím nejlepším - např. výpověď učiněná prostřednictvím telefonického hovoru.

Je výhodnější zvolit daleko prokazatelnější způsob podání výpovědi, aby následně bylo možné takový úkon snadno prokázat - např. prostřednictvím kopie doporučeného dopisu s podacím lístkem, případně dodejkou.

Kromě výše uvedeného by měla výpověď splňovat rovněž obecné náležitosti právního jednání, tzn. měla by být formulována dostatečně srozumitelně a určitě tak, aby nemohlo poskytovatelem dojít k případné záměně např. za reklamaci nebo stížnost.

Přenesení čísla do 10 dnů

Vzhledem k množství přijatých stížností na přenositelnost čísel v předcházejících obdobích přistoupil ČTÚ koncem roku 2018 ke kontrole, zda operátoři nepřekračují maximální výpovědní lhůtu 10 dnů při ukončení smlouvy z důvodu podání žádosti o přenesení telefonního čísla účastníkem k jinému poskytovateli služeb.

Dále úřad zjišťoval, zda poskytovatelé upravili své smluvní podmínky pro poskytování služby přenesení telefonního čísla. Kontrola byla provedena celkem u šesti mobilních virtuálních operátorů (MVNO), přičemž neprokázala, že by tyto subjekty neplnily povinnosti vyplývající ze zákona o elektronických komunikací a dalších předpisů.

Nejčastějšími důvody stížností účastníků pak byly problémy s funkčností poskytnutého identifikátoru nezbytného pro uskutečnění přenosu, příp. jeho neposkytnutí. Ne ve všech těchto případech se ale zjistilo pochybení ze strany operátora. K přenosu telefonního čísla nedošlo například i z důvodu nedodržení lhůt pro určité úkony ze strany samotného stěžovatele.

ČTÚ eviduje také stížnost na zpoplatnění vydání identifikátoru potřebného pro přenos telefonního čísla (ČVOP). Je-li tak sjednáno v účastnické smlouvě, je možné, aby cenu za přenesení telefonního čísla konkrétní poskytovatel vyúčtoval účastníkovi.

Výše ceny ale v žádném případě nesmí být odrazující od změny poskytovatele služeb.

Pozor na změny smluv sjednané telefonicky

Shodně jako v předchozím období zaznamenal ČTÚ osm stížností na porušení zákona o ochraně spotřebitele. Týkaly se zejména možného uplatňování nekalých (ať již klamavých či agresivních) obchodních praktik při nabízení služeb či změně jejich nastavení ze strany poskytovatelů.

Nejčastěji se jedná o případy, kdy lidé uvádí, že si sjednali službu s parametry a cenou, která se liší od služby, která je jim následně účtována.

V případě smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je povinností poskytovatele písemně informovat spotřebitele o jeho právu od takto uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů, a to bez udání důvodu.

Toho může spotřebitel využít i v případě, pokud se služba nebo její nastavení liší od původně sjednané služby. Zákon pamatuje i na případy, kdy poskytovatel tuto svou informační povinnost nesplní a spotřebitelům pak umožňuje odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě 1 roku a 14 dní.

Stížnosti účastníků

Za IV. čtvrtletí 2018 ČTÚ evidoval celkem 436 stížností na služby elektronických komunikací. Z toho 325 stížností úřad řešil postupem podle zákona o elektronických komunikacích, 12 stížností nebyl příslušný vyřídit a postoupil je příslušnému orgánu a 99 stížností bylo nedůvodných, když se jejich šetření se nezjistilo porušení zákona.

Celkově ve srovnání s předchozím čtvrtletím ČTÚ eviduje ve IV. čtvrtletí 2018 o 95 stížností méně. V porovnání se stejným obdobím roku předcházejícího (IV. čtvrtletí 2017) vyřizoval ČTÚ o 83 došlých stížností méně. Nejčastěji si lidé stěžovali na účastnické smlouvy a vyúčtování (na faktury přišlo 125 stížností, což je 28,7% z celkového počtu podání).

Stěžovatelům jsou vesměs poskytnuty právní rady, jak dále postupovat, a v případě, že účastník následně podá námitku proti vyřízení reklamace, resp. návrh na rozhodnutí sporu, jsou tato podání řešena ve správním řízení podle § 129 zákona o elektronických komunikacích.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 26. února 2019 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad