logo Český telekomunikační úřad

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Včasné neposkytnutí kódu ČVOP pro změnu operátora v případě vypovězení smlouvy je protiprávním jednáním. Operátor v posuzovaném případě užil agresivní obchodní praktiku, za kterou mu ČTÚ pravomocným rozhodnutím vyměřil pokutu 30 tisíc Kč.

Zákazník podal výpověď účastnické smlouvy v květnu 2016 na pobočce v Hradci Králové. Vodafone však identifikátor ČVOP (číslo výpovědi opouštěného operátora) nutný pro přenos čísla vytvořil až o měsíc později, a to poté, co se zákazník obrátil se stížností na ČTÚ.

Číslo tak bylo uvolněné až ke konci července. Spotřebitel tak byl nucen setrvat ve smluvním vztahu o 21 dní déle, než si strany ve smlouvě ujednaly. Uvedené jednání tak zcela nepochybně lze pokládat za vytvoření mimosmluvní překážky ve smyslu § 5 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele, která spotřebiteli bránila v uplatňování jeho práv - zde práva na změnu poskytovatele služeb a ukončení smlouvy.

Spotřebitel tak byl ze strany operátora nepatřičně ovlivněn, čímž došlo k zásahu do jeho svobody ohledně volby poskytovatele služby. Vodafone se proti udělené pokutě bránil tvrzením, že výpověď nebyla zaslána na adresu sídla operátora a na předepsaném formuláři, a nebyla proto podána způsobem souladným se smlouvou.

Tato námitka však byla vyhodnocena jako lichá, neboť takový požadavek lze pokládat za nepřiměřený ve smyslu § 1815 občanského zákoníku. Zakládá totiž nerovnováhu v právech a povinnostech stran spotřebitelské smlouvy v neprospěch spotřebitele.

Ačkoliv totiž může spotřebitel do smluvního vztahu s operátorem vstoupit v jakékoliv pobočce, vyvázat by se z něj mohl jen jistým úzce vymezeným způsobem. Operátor navíc prostřednictvím pověřené osoby na své pobočce výpověď převzal, čímž zároveň fakticky došlo k akceptaci výpovědi, a tuto je tak třeba pokládat za platnou i v tom případě, kdyby se nejednalo o nepřiměřené ujednání.

Operátor dále namítal, že smlouva na dobu určitou se spotřebitelem stejně nemohla být ukončena dříve, a to z důvodu nastaveného závazku ve smlouvě o zvýhodnění. Na případ se vztahovala dřívější právní úprava, kdy nebyla omezena maximální výpovědní doba ani smlouva automaticky nezanikla deset dní od podání žádosti o přenesení čísla.

Ani tato námitka však nebyla přiléhavá. Jak vyplývá z konkrétních obchodních podmínek operátora, výpovědí mohla být ukončena rovněž smlouva na dobu určitou. Je zde sice možnost, aby operátor požadoval za předčasné ukončení smlouvy určitou náhradu, samotné ukončení závazku však není podmíněné zaplacením úhrady a je vázáno pouze na uplynutí výpovědní doby.

Konečně ani obranu proti vyměřené pokutě s poukazem na to, že operátor za období po uplynutí výpovědní lhůty neúčtoval další poskytnutí paušálních služeb, ČTÚ neuznal.

Poskytnutí paušálních služeb v době, kdy již měla být služba ukončená, je svým způsobem poskytnutí nevyžádaného plnění a případný požadavek na úhradu jeho ceny by bylo možné hodnotit jako agresivní obchodní praktiku. Nespáchání dalšího správního deliktu proto nelze pokládat za polehčující okolnost.

K obdobnému případu se v minulosti vyjádřil Nejvyšší správní soud v rozsudcích sp. zn. 7 As 110/2014-52 a 7 As 141/2015-38, v nichž dal za pravdu Energetickému regulačnímu úřadu, když vyhodnotil jednání dodavatele plynu neakceptujícího odstoupení od smlouvy jako agresivní obchodní praktiku.

Další články k tématům - ČVOP - obstrukce - operátor - pokuta - rozsudek - smlouvy - stížnost - výpověď - zákon - závazek

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 26. ledna 2018 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Acronis True Image 2019