logo Český telekomunikační úřad

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší významný přelom z hlediska nahlížení na skupinu zákazníků - OSVČ, kteří z právního hlediska ve většině případů dosud nebyli, na rozdíl od spotřebitelů, vnímáni jako slabší smluvní strana, jež by zasluhovala alespoň zčásti obdobnou právní ochranu.

Konkrétně jde např. o právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku, podle § 63 odst. 9 zákona. Doposud svědčilo právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů pouze spotřebitelům, od počátku dubna tohoto roku mohou toto právo využít rovněž podnikající fyzické osoby.

Ustanovení § 63 odst. 9 zákona, podle kterého lhůta pro odstoupení spotřebitele od smlouvy nebo její změny uzavřené distančním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni předání informací o obsahu smlouvy nebo její změny, sice hovoří výlučně o spotřebitelích, nově je ale toto pravidlo právě díky ustanovení § 63 odst. 13 zákona rozšířeno i na podnikající fyzické osoby.

O nastupujícím trendu posílení právního postavení podnikajících fyzických osob svědčí rovněž to, že uvedená změna není jedinou, kterou ve vztahu k této skupině zákazníků přinesla daná novela.

Další ze zásadních změn je skutečnost, že i tento okruh zákazníků má dle § 63 odst. 1 písm. p) zákona právo na ukončení smlouvy na dobu určitou bez sankce.

Výjimkou, kdy sankce může být požadována, je stejně jako u spotřebitelů případ, kdy smlouva skončí do 3 měsíců od jejího uzavření.

Sankce (smluvní pokuta) pak nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny.

Nově rovněž platí, že na podnikající fyzické osoby se vztahuje i ustanovení § 63 odst. 7 zákona, upravující maximální délku smlouvy uzavřené na dobu určitou, tj. ani doba jejich smluvního vztahu nesmí při prvním uzavření smlouvy překročit 24 měsíců.

Poskytovatelé mají taktéž od dubna 2020 i vůči podnikajícím fyzickým osobám povinnost (dle § 63 odst. 10 zákona) informovat je zákonem stanoveným způsobem nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy na dobu určitou o blížícím se ukončení takové smlouvy, včetně poskytnutí informací o možnostech prodloužení smluvního vztahu.

I pro podnikající fyzické osoby přitom platí, že pokud neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.

Podnikající fyzické osoby se taktéž mohou nově opírat o ustanovení § 63 odst. 11 zákona, jež jim garantuje právo vypovědět účastnickou smlouvu na dobu určitou za podmínek, které zákon stanoví pro ukončování smluv na dobu neurčitou.

Další články k tématům - pokuta - OSVČ - sankce - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 30. října 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad