logo Český telekomunikační úřad

I živnostník může uzavřít účastnickou smlouvu jako spotřebitel

Ačkoliv při uzavírání smlouvy účastník vystupoval (též) jako fyzická osoba podnikající a uvedl zde vedle svého rodného čísla taktéž IČO, jen tato skutečnost nutně neznamená, že mu má být odepřena ochrana přiznaná spotřebitelům.

Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které ČTÚ mimo jiné opřel i o judikaturu Ústavního soudu - nález Ústavního soudu ČR ze dne 10.1.2012, sp. zn. I. ÚS 1930/11. Podle ní porušení práva na spravedlivý proces představuje taková interpretace ustanovení na ochranu spotřebitele, a to i ve vztazích podřízených režimu obchodního zákoníku, která vede k odmítnutí jejich aplikace na vztahy, v nichž vystupuje fyzická osoba, jež má podnikatelské oprávnění, avšak v těchto vztazích se jako podnikatel nechová.

Závěr Ústavního soudu o tom, že smluvní pokuta nesmí být součástí všeobecných obchodních podmínek, se může vztahovat i na smlouvy uzavřené s fyzickou osobou - podnikatelem. ČTÚ považuje fyzickou osobu podnikající, pokud není prokázán opak, za slabší smluvní stranu, na kterou se vztahuje ochrana přiznaná spotřebitelům.

Spotřebitel se ocitá ve fakticky nerovném postavení s profesionálním dodavatelem, a to s ohledem na okolnosti, za kterých dochází ke kontraktaci, s ohledem na větší profesionální zkušenost prodávajícího, lepší znalost práva a lepší dostupnost právních služeb, a konečně možnost stanovovat smluvní podmínky jednostranně cestou formulářových smluv.

V daném případě ČTÚ ve sporu společnosti T-Mobile o zaplacení ceny za služby elektronických komunikací nárok na smluvní pokutu ve výši 1300 korun neuznal s poukazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11, dle kterého ujednání o smluvní pokutě nemohou být u spotřebilských smluv obsažena ve všeobecných obchodních podmínkách, ale pouze ve smlouvě samotné. T-Mobile takový postup považoval za nesprávný, neboť tato pravidla se mají uplatňovat pouze na spotřebitelské smlouvy, zatímco daný smluvní vztah byl podle operátora podřazen obchodnímu zákoníku.

ČTÚ rozhodl, že uzavření účastnické smlouvy k jediné telefonní stanici (pro využívání běžného tarifu) splňovalo vzhledem ke svému adheznímu charakteru, formulářové podobě samotné smlouvy a jen nepatrnému prostoru pro kontraktační proces (dodatečné úpravy znění smlouvy) znaky spotřebitelské smlouvy, jejíž ochrana je v posledních letech tolik akcentována nejen vnitrostátní právní úpravou, ale hlavně legislativou Evropské unie (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů).

Bod 17 preambule této směrnice uvádí, že "definice spotřebitele by měla zahrnovat fyzické osoby, které jednají mimo rámec své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání. Pokud je však v případě smluv majících dvojí účel smlouva uzavřena za účelem částečně spadajícím do rámce a částečně mimo rámec obchodní činnosti dané osoby a obchodní účel této činnosti je natolik okrajový, že nepřevažuje v celkovém kontextu dotčené transakce, tato osoba by rovněž měla být považována za spotřebitele."

ČTÚ uzavřel, že z operátorem předložené účastnické smlouvy jasně nevyplývalo, zda objednávka tarifu u navrhovatele měla vůbec souvislost s podnikáním odpůrce (byly uvedeny údaje u fyzické osoby-podnikatele i u fyzické osoby nepodnikající a zároveň společně se živnostenským listem byl při uzavírání smlouvy předložen i občanský průkaz budoucího účastníka.

V takovém případě tak nelze ani dovodit převažující souvztažnost uzavřené smlouvy s obchodní činností účastníka, kterou podle výpisu z živnostenského rejstříku je hostinská činnost.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 14. května 2015 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nefektivní hospodářská soutěž na trhu přístupu k mobilním službám

Výsledky aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Premium SMS je možné u operátora zablokovat aneb Jak reklamovat

Konec drahého roamingu v EU

6 firem se zúčastní aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz

Novela zákona o elektronických komunikacích zajistí bezproblémový přechod na DVB-T2

ČTÚ udělil pokutu O2 za aktivaci PředplaDENky

Vývoj na trhu služeb elektronických komunikací v roce 2016

ČTÚ vybere nového provozovatele veřejných telefonních automatů

Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče

Mobilní aplikace na záchranu životů je vítězem V4 Hackathonu

ČR je v digitální ekonomice pod průměrem EU

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
M-Files - Document Management System