logo Český telekomunikační úřad

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Dnem 1. 9. 2019 se mění náležitosti přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti pro obsluhu vysílacích rádiových zařízení, rozsah znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění zkoušek, druhy průkazů a doba jejich platnosti.

Od 1. 9. 2019 již nebude vydáván současný omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby (OFN). Místo něho budou k dispozici dva nové průkazy odborné způsobilosti: pro obsluhu lodních stanic pro pásmo VKV v příbřežní plavbě bez použití prvků systému GMDSS (průkaz OFP) a pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních cestách (průkaz OFV).

Dne 16. 5. 2019 byla v částce 52 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška č. 120/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 157/2009 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti.

Na základě mezinárodní praxe byly upraveny některé druhy průkazů odborné způsobilosti, a to ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy a členskými státy výboru RAINWAT (Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways).

Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby

Zavádí se proto jako samostatný nový typ průkazu Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních cestách (§ 2 písm. l) vyhlášky č. 157/2005 Sb.). V této souvislosti se věcně upravuje rozsah oprávnění k již existujícím průkazům, zejména u omezeného průkazu radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (§ 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb.), z něhož se tento nový průkaz věcně vyčleňuje.

Průkaz radiotelefonisty pohyblivé služby

Rovněž se upravuje všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé služby tak, aby jednoznačně odrážel skutečnost, že se jedná o průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby, s oprávněním pro držitele k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, avšak bez použití prvků systému GMDSS.

Další změnu vyhlášky vedle legislativně technických úprav představuje například snaha o zefektivnění provádění zkoušek odborné způsobilosti, když se zejména dochází ke zkrácení doby, kdy lze nejdříve absolvovat opravnou zkoušku, resp. kdy lze nejdříve zkoušku opakovat, pokud byl žadatel u zkoušky hodnocen stupněm neprospěl.

Rovněž se upravuje doba platnosti některých průkazů, vč. doby o kterou lze platnost průkazu následně prodloužit. Příslušná přechodná ustanovení pak upravují režim případů, kdy již některé druhy průkazů odborné způsobilosti nebudou vydávány, přičemž některé dosud vydané průkazy zůstanou i nadále v platnosti.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 24. června 2019 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Zrychlený proces přenosu telefonních čísel mezi operátory

Změny frekvenčních přídělů v pásmu 900 MHz

Rychlejší a levnější změna operátora

ČTÚ a MPO žádají poskytovatele o snížení kvality pro streaming videa

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

ČTÚ omezuje provoz úřadu pro veřejnost

Rada ČTÚ bude od dubna 2020 opět kompletní

Veřejná konzultace aukce kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz

Hana Továrková není podle Ministerstva spravedlnosti ve střetu zájmů

Stížností na smlouvu s operátorem a kvalitu služeb přibývá

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2020

Nahlášení poruchy není reklamace

Spolky jako skrytý operátor

Televizní vysílače v interaktivní mapě na webu i mobilní aplikaci

Novela zákona o elektronických komunikacích přináší změny ve prospěch zákazníků

Nepodepsaný dodatek smlouvy s operátorem nezavazuje

Pozor na nepřesné formulace ve výpovědích smluv operátorů

Neomezené datové tarify mají v EU roamingu limity

Změny v tarifech mobilních operátorů

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

Strop pro smluvní pokuty platí jen pro spotřebitele

Maximální možná délka výpovědní doby s operátorem nesmí přesáhnout 30 dnů

Výsledky kontroly smluvních podmínek poskytovatelů služby přístupu k internetu

Konzultace podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G již začala

Veřejná konzultace k podmínkám aukce kmitočtů pro sítě 5G

Změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti

Regulovaný roaming pro volání v zahraničí má své limity

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb

Účastnické smlouvy a vyúčtování jsou častým předmětem stížností na smlouvy s operátory

Weby veřejného sektoru musí být ze zákona přístupnější seniorům a postiženým

Výpadky služeb by měl operátor zákazníkům kompenzovat

Pokuta pro Vodafone za agresivní obchodní praktiku

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad