logo Český telekomunikační úřad

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Přenést číslo k jinému operátorovi bude od 1. 2. 2018 možné do 10 dnů. Umožnila to loňská novela zákona o elektronických komunikacích. Její ustanovení o přenositelnosti (§ 63 odst. 12) má odloženou účinnost a uplatní se od uvedeného data.

Pokud účastník po 1. únoru požádá o přenos čísla, skončí smlouva ze zákona do 10 dnů od podání této žádosti, pokud se operátor a účastník nedohodnou na lhůtě delší. V případech, kdy účastník pouze podal výpověď, ale nepožadoval přenesení čísla, skončí smluvní vztah uplynutím výpovědní doby, která nesmí překročit 30 dnů.

Vypoví-li účastník smlouvu do 31. 1. 2018, pak smlouva skončí po uplynutí výpovědní lhůty (max. 30 dnů) a ve 4 dnech dojde k přenosu čísla (podle lhůty stanovené opatřením obecné povahy).

Pokud nová právní úprava není zapracována do smluvních podmínek poskytovatele, případně není zapracována v souladu se zněním zákona, uplatní se přímo příslušná ustanovení zákona.

Jelikož se jedná o změnu vyplývající z nové právní úpravy, nezakládá změna smluvních podmínek v otázce přenositelnosti čísla právo účastníka ukončit bez sankce smlouvu před uplynutím doby, na níž byla sjednána.

Jiná situace může nastat, pokud by společně se zapracováním nové právní úpravy poskytovatel přistoupil i ke změně jiných ustanovení smlouvy. V tom případě by se změnou bylo spojené právo ukončit smlouvu bez sankce před uplynutím sjednaného závazku.

Smlouvy na dobu určitou

Kromě uvedené změny se novela zákona rovněž dotkla například problematiky prodlužování smlouvy na dobu určitou. O konci závazku vyrozumívá poskytovatel způsobem, který si spotřebitel zvolil pro zasílání vyúčtování, nejdříve tři měsíce a nejpozději jeden měsíc před skončením závazku.

Podle novelizovaného znění § 63 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích pak v případě, kdy spotřebitel neprojeví svůj aktivní souhlas s pokračováním závazku, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.

Spotřebitelé, kterým stávající závazek vyhovuje a chtějí si zajistit jeho pokračování, ČTÚ doporučuje, aby reagovali na komunikaci ze strany poskytovatele, který má povinnost je upozornit na termín ukončení smlouvy na dobu určitou a současně je rovněž zpravidla žádá o poskytnutí souhlasu s prodloužením smlouvy na dobu určitou.

V případě neposkytnutí souhlasu s pokračováním závazku, dochází k přenastavení smlouvy na dobu neurčitou (smlouva bez závazku), často spojené s navýšením ceny za odebírané služby.

Další články k tématům - operátor - sankce - smlouvy - výpověď - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne 29. ledna 2018 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018

I při podání reklamace je účastník povinen uhradit vyúčtování

Agregovaná statistika provozních a lokalizačních údajů operátorů za rok 2018

ČTÚ přibližuje aukci kmitočtů pro sítě 5G

ČTÚ operátorům nezakazuje zpomalení připojení po vyčerpání dat

Analýza trhu mobilních služeb ve veřejné konzultaci

Aukce kmitočtů proběhne bez ohledu na varování NÚKIB

Vizualizace kvality sítí českých mobilních operátorů

Výpověď smlouvy s operátorem musí být dostatečně srozumitelná

Prodloužení smlouvy s operátorem vždy jen s novým souhlasem spotřebitele

Operátoři někdy nedodržují pravidla síťové neutrality

ČTÚ rozhodl první spor o přístup k infrastruktuře

Úkoly a priority ČTÚ pro rok 2019

Pokuta pro O2 za automatickou aktivaci obnovení objemu dat datového tarifu platí

Kdy lze odstoupit od smlouvy s operátorem

Věrnostní sleva nesmí být skrytou smluvní pokutou

Nové aplikace s využitím Open Data ČTÚ

Roste počet stížností na problematiku přenositelnosti telefonních čísel

Pokuta pro T-Mobile za neoprávněné vymáhání smluvních pokut

Vývoj trhu elektronických komunikací 2012 - 2017

Operátor by měl kontrolovat databázi neplatných dokladů

Pozor na podezřelé nabídky tarifů na webu

Hackathon veřejné správy

S podpisem smlouvy na pobočce operátora není radno spěchat

Při změně smlouvy musí operátor poskytnout komplexní informace

Na mezinárodní odchozí hovory se nevztahuje regulace cen jako na roaming v rámci EU

Jak předejít nevyžádaným marketingovým hovorům

Legislativní změny pro volací značky radiokomunikačních služeb

Přenesení telefonního čísla může být zpoplatněno

Komunitní setkání československých správců sítí CSNOG

Smlouva uzavřená po telefonu platí i bez podpisu

Podvobné weby lákají na podezřelé nabídky telefonních služeb

Zvýhodněné předplatné na Spotify u O2 končí

Volání na linky 900, 906, 909 a 908 přináší riziko vysoké ceny za uskutečněný hovor

Test 5G sítí začne v září 2018

Roste zájem o provozní a lokalizační data operátorů

EK notifikovala úhradu čistých nákladů České poště ze státního rozpočtu

Zánik smlouvy v důsledku úmrtí účastníka

ČTÚ v roce 2018

Přenesení telefonního čísla na jiného operátora do 10 dnů

Pokuta pro Vadafone za obstrukce s přijetím výpovědi smlouvy

Smlouva po telefonu je často pastí na spotřebitele

Vyhoví doplňkové balíčky k datovým tarifům pravidlům síťové neutrality?

Reklamace kvality internetového připojení

Sjednávání smluvních pokut se spotřebiteli

Operátoři do smluv promítají zákonné změny

V roamingu ve členských státech EU ceny jako doma

Vzniká jednotné informační místo

Výpovědní doba se u smluv s operátory zkracuje na nejvýše 30 dnů

Konec Fér tarifů umožňuje bez sankcí ukončit smlouvu

Nabídka zaměstnání Český telekomunikační úřad
Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma